Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravni temelji

Na podlagi osme alineje 25. b člena Zakona o Varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZVarCP) in 7. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18 in 4/20, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt) Varuh človekovih pravic izdaja

Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov otrok

1. člen

Spremeni se 3. člen Pravilnika o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov otrok (v nadaljevanju: Pravilnik) tako, da se glasi:

» (1) Izbirna komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) šteje šest članov. Člane Komisije imenuje Strokovni svet izmed svojih članov in najmanj dveh zaposlenih pri Varuhu, ki opravljajo naloge s področja zagovorništva.

(2) Člani Komisije izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika Komisije. Komisija vodi postopek izbire kandidatov za zagovornike.

(3) Članom Komisije, ki niso zaposleni pri Varuhu, se za opravljeno delo v izbirnem postopku plača nagrada v višini 8 točk na kandidata, s katerim opravijo osebni intervju. Višina točke je določena s Splošnim aktom.

(4) Administrativno tehnične naloge Komisije opravlja Varuh.«

2. člen

Spremeni se tudi drugi odstavek 4. člena Pravilnika, ki se po novem glasi:

» (2) Kandidate, ki jih Komisija izbere na podlagi pisnih prijav, se v drugem delu postopka povabi na uvodni del usposabljanja in z njimi opravi osebni intervju.«

3. člen

Ostale določbe Pravilnika ostanejo nespremenjene.

4. člen

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

 

dr. Jože Ruparčič
namestnik varuha in vodja zagovorništva

 

Številka: 0101-14/2021-1-NA
Datum podpisa: 23.8.2021
Datum objave na e-oglasni deski: 23.8.2021