Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

KAJ VSE DELAMO PRI VARUHU?

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) omejuje njeno samovoljo oblasti pri poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in določenih skupin.

Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti.

Intervenira lahko tudi v primeru nepravičnega in slabega upravljanja izvajalcev oblasti v razmerju do posameznikov. Upoštevajoč navedeno pomembno vpliva na razvoj in dvig pravne in upravne kulture v razmerjih med izvajalci oblasti in posamezniki.

Varuh človekovih pravic je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ.

Svojo organiziranost in delo varuh človekovih pravic skladno z zakonom ureja s poslovnikom in drugimi splošnimi akti.

Vplivanje Varuha je neformalno in nima pristojnosti oblastnega odločanja, zato njegova moč temelji tudi na sodelovanju z javnostjo. Varuh ne uporablja argumenta moči, ampak moč argumenta. Argumente pa predstavlja na različne načine komuniciranja z javnostjo.

Zaposleni pri Varuhu pri svojem delu nujno vzpostavljajo odnose z različnimi javnostmi.

  • Varuhova temeljna dejavnost je reševanje pobud, zato spadajo pobudniki med najpomembnejše ciljne javnosti.
  • Ob obravnavi pobud in reševanju sistemskih težav, na katere naleti pri tem, Varuh stopa v odnose z državnimi organi, organi lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil.
  • Civilna družba je lahko Varuhu vir informacij o kršitvah in/ali partner v proaktivnih akcijah. Iz nje izhajajo tudi potencialni pobudniki, zato so k njej usmerjene tudi akcije osveščanja in opolnomočanja.
  • Mediji so prav tako vir informacij za pobude na lastno iniciativo, skupen nam je nadzor dela organov javne oblasti, zato so dobrodošel partner pri ozaveščanju. Mediji v tej vlogi nastavljajo ogledalo tudi Varuhu, hkrati pa so lahko tudi sami potencialni kršitelji pravic posameznikov, predvsem pravice do zasebnosti.
  • Varuh v sodelovanju s sorodnimi institucijami v tujini, mednarodnimi in medvladnimi organizacijami pridobiva informacije in znanja s področja varovanja človekovih pravic in svoboščin in ob tem svoja znanja in izkušnje prenaša drugim.