Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Akt o spremembah Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok

Na podlagi šestega odstavka 25.a člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh) sprejel

Akt o spremembah splošnega akta o načinu izvajanja zagovovrništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta


1. člen

Spremenita se tretji in četrti odstavek 7. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizacij zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt) tako, da se glasita:

»Kandidat se uvrsti na seznam zagovornikov po opravljenem teoretičnem delu usposabljanja, po programu in postopku, ki ga določi Varuh na predlog strokovnega sveta.

Zagovornik deluje pod mentorstvom koordinatorja do opravljenega preizkusa znanja za zagovornike. Zagovornik se pred dodelitvijo prvega primera udeleži dveh supervizij in dveh intervizij. Uspešno zaključen prvi primer je podlaga za opravljanje preizkusa znanja.».

2. člen

V sedmem odstavku 20. člena Splošnega akta se beseda »dela« nadomesti z besedo »del«.

3. člen

V petem odstavku 24. člena Splošnega akta se številka »6.7« nadomesti s številko »10«, beseda »točke« pa z besedo »točk«.

Sedmi odstavek 24. člena Splošnega akta se spremeni tako, da se glasi:

»Materialni stroški, ki lahko nastanejo ob srečanju z otrokom, in potni stroški, se obračunavajo v neto znesku, vse ostale vrednosti iz tega člena pa so določene v bruto vrednosti. Njihove spremembe se lahko spremenijo z letnim finančnim načrtom Varuha za zagovorništvo.«

4. člen

Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Peter Svetina
varuh človekovih pravicŠtevilka: 0101-1/2020-1-LO
Datum: 17. 1. 2020

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020004.pdf