Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravni temelji

Na podlagi 25. b člena Zakona o Varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZVarCP) in 7. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18, 4/20 in 13/21 v nadaljnjem besedilu: Splošni akt) Varuh človekovih pravic izdaja

PRAVILNIK o spremembah Pravilnika o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov otrok

 

1.     člen

Spremeni se 11. člen Pravilnika o postopku uvrstitve na seznam zagovornikov otrok (v nadaljevanju: Pravilnik)  tako, da se glasi:

»(1) Kandidat za zagovornika po zaključku teoretičnega dela usposabljanja sklene z Varuhom Dogovor o sodelovanju, kot to določa 7. člen Splošnega akta, in prejme izkaznico. S tem se kandidata za zagovornika uvrsti na seznam zagovornikov.

(2) Zagovornik iz sedmega odstavka 7. člena Splošnega akta se mora pred dodelitvijo primera udeležiti vsaj dveh supervizij in dveh intervizij, prvi primer pa opravlja pod mentorstvom območnega koordinatorja. Preizkusa znanja zagovorniku ni potrebno ponovno opravljati.

(3) Varuh s kandidatom za zagovornika ne sklene Dogovora iz prvega odstavka, če ugotovi, da kandidat ne izpolnjuje vseh zakonsko določenih pogojev iz 25. b člena ZVarCP. «

 

2.     člen

Spremeni se 13. člen Pravilnika tako, da se glasi:

» (1) Izpitno komisijo (v nadaljevanju: Komisija) sestavljajo trije člani, ki jih določi Varuh izmed članov Strokovnega sveta ali drugih strokovnjakov s področja otrokovih pravic.

(2) Članom Komisije, ki niso zaposleni pri Varuhu, se za opravljeno delo v postopku opravljanja preizkusa znanja plača nagrada v višini 8 točk na kandidata, ki opravlja preizkus. Višina točke je določena s Splošnim aktom.

(3) Administrativno tehnične naloge Komisije opravlja Varuh.«

3.     člen

Vse ostale določbe Pravilnika ostanejo nespremenjene.

 

4.     člen

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

 

Številka: 0101 - 25 / 2021 - 1 - NA
Datum: 24. 12. 2021

 

dr. Jože Ruparčič
namestnik varuha človekovih pravic in vodja zagovorništva