Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravni temelji

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18 in 4/20, v nadaljnjem besedilu: Splošni akt o zagovorništvu) in 15. člena Kodeksa etičnih načel zagovorništva otrok (Ljubljana, april 2018, v nadaljnjem besedilu: Kodeks) je Etična komisija na seji dne 23. 11. 2020 sprejela

Poslovnik o delu etične komisije Zagovorništva otrok


1. člen
(predmet poslovnika)


Ta poslovnik (v nadaljnjem besedilu: poslovnik EK) ureja organizacijo EK, postopek obravnavanja kršitev Kodeksa in odločanja EK ter ukrepe, ki jih izreka EK.

2. člen
(definicija in sedež)


(1) Etična komisija (v nadaljnjem besedilu: EK) je organ strokovnega sveta zagovorništva otrok in skrbi za uresničevanje etičnih načel, določenih s Kodeksom.

(2) Sedež EK je na sedežu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska 56, Ljubljana.

(3) EK lahko razpiše obravnavo tudi v drugih prostorih ali na drugem kraju, če presodi, da bi bilo to primerno, v prid postopku ali da bi bile na ta način bolje zaščitene pravice vseh udeležencev v postopku.

(4) V poslovniku uporabljena moška slovnična oblika je uporabljena kot nevtralna za ženske in za moške.

3. člen
(pristojnosti EK)


(1) EK obravnava in odloča o odgovornosti vseh udeleženih v zagovorništvu otrok za kršitev določil Kodeksa.

(2) EK opravlja tudi naslednje naloge:

 • spodbuja in spremlja uveljavljanje etičnih načel pri uresničevanju zagovorništva otrok;
 • proučuje posamezne etične probleme na področju zagovorništva otrok;
 • varuje strokovno integriteto vseh udeleženih v zagovorništvu otrok in jim po potrebi nudi pomoč;
 • obvešča strokovni svet o odprtih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem zagovorništva otrok;
 • izdaja mnenja v konkretnih primerih.


4. člen
(sestava EK in mandat)


(1) EK ima pet članov, ki jih določi strokovni svet. Predsednik EK in njegov namestnik se izvolita izmed članov EK.
(2) Mandat sestave EK je tri leta oziroma do izteka mandata članov strokovnega sveta.

5. člen
(vlaganje vlog)


(1) Vloge, iz katerih izhajajo kršitve Kodeksa, sprejema Varuh, obvešča EK in o njih vodi posebno evidenco.

(2) Zagovorniku in koordinatorju, na katerega se nanaša vsebina vloge, se lahko na predlog Varuha ob soglasju EK, odvzame pooblastilo v morebitnem aktivnem primeru. O tem Varuh pisno obvesti zagovornika in koordinatorja.

(3) EK deluje samostojno, administrativno tehnično pomoč ji zagotavlja Varuh.

6. člen
(seje EK)


(1) EK odloča na rednih in korespondnenčnih sejah. EK je sklepčna, če so na seji prisotni najmanj trije člani. Seje vodi predsednik EK, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

(2) Na sejah EK so lahko prisotne s strani EK povabljene osebe.

7. člen
(potrebna večina)


EK sprejema vse sklepe z večino glasov članov, prisotnih na seji. Če na seji dva člana EK glasujeta »za«, dva pa »proti«, je odločilen glas predsednika EK oziroma njegovega namestnika.

8. člen
(izločitev člana EK)


(1) Član EK se izloči iz postopka, če obstaja dvom v objektivnost njegovega odločanja oziroma če obstajajo konkretne okoliščine, ki bi v obravnavanem primeru dopuščale dvom v to.
(2) O izločitvi člana EK iz postopka odloči predsednik EK.

9. člen
(javnost dela)


EK odloča na za javnost zaprtih sejah.

10. člen
(dolžnost prijave)


Če se v postopku pred EK ugotovi, da ima kršitev znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, se s tem seznani Varuha, ki obvesti Policijo.

11. člen
(ugotavljanje odgovornost za kršitve)


Posameznik v postopku pred EK odgovarja za kršitve, skladno s Poslovnikom. EK izreče ukrepe po postopku, ki ga določa poslovnik EK.  

12. člen
(začetek postopka obravnave kršitve)


(1) Postopek pred EK se začne s pisno vlogo, iz katere izhaja ugotovitev kršitve, storjene pri izvajanju zagovorništva otrok.

(2) Vlogo iz prejšnjega odstavka lahko podajo:

 • otrok sam, njegovi starši ali njegovi skrbniki,
 • sodelujoči v posameznem primeru,
 • vsi vključeni v zagovorništvu otrok člani strokovnega sveta.


(3) Izjemoma lahko EK postopek začne tudi samoiniciativno, če presodi, da je to potrebno zaradi varstva koristi otroka ali varovanja ugleda zagovorništva otrok.

(4) Anonimnih prijav EK ne obravnava.

13. člen
(pravočasnost vloge)


(1) Vloga za začetek postopka pred EK mora biti vložena v roku 30 dni po tem, ko vlagatelj za dogodek izve, vendar ne kasneje kot eno leto od dogodka.  

(2) EK lahko obravnava tudi vlogo, vloženo po preteku roka iz prejšnjega odstavka, če oceni, da gre za tako pomembno oziroma resno zadevo, da je njeno obravnavanje smiselno zaradi uresničevanja zagovorništva v skladu z zakonom.

14. člen
(vsebina vloge)


(1) Vloga mora vsebovati:

 • podatke o prijavitelju: ime in priimek, naslov, lastnoročni podpis;
 • podatke o domnevnem kršitelju Kodeksa;
 • opis kršitve.

(2) V primeru nepopolne vloge EK pozove vlagatelja, da svojo vlogo v postavljenem roku ustrezno dopolni. Če vlagatelj vloge ne dopolni ustrezno in pravočasno, EK vlogo kot nepopolno zavrže.

15. člen
(obravnava vloge)


(1) Ko je vloga pravočasna, popolna in ustrezna, EK določi datum obravnave.

(2) EK lahko vpletene strani povabi na sejo, če meni, da bo to pripomoglo k razjasnitvi primera.

(3) EK domnevnega kršitelja pozove, da se do očitanih mu kršitev Kodeksa pisno opredeli najkasneje v roku 8 dni.

(4) Če se pozvani na poziv in vabilo EK ne odzove, lahko EK izda mnenje na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

16. člen
(zapisnik)


(1) Zapisnik se posreduje članom EK vsaj en teden pred naslednjo sejo.

(2) Člani EK lahko podajo pisne pripombe na zapisnik do naslednje seje EK.

17. člen
(naloge predsednika EK)


(1) Naloge predsednika EK:

 • poroča o delu EK Varuhu in strokovnemu svetu vodi delo EK,
 • sklicuje seje EK,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem poslovnikom.

(2) Predsednik EK vodi postopek obravnave primera.

18. člen
(sprejem odločitve)


(1) EK ob zaključku obravnave primera sprejme odločitev, v kateri navede svoje ugotovitve in oceno okoliščin primera glede kršitve ter o tem obvesti osebo, ki je bila obravnavana, in vlagatelja.

(2) V svoji odločitvi EK opozori na ugotovljene kršitve in priporoči njihovo odpravo, ter pozove kršitelja, da jo v določenem roku obvesti o izvedenih ukrepih.

(3) EK lahko poda tudi mnenje o zadevi, ki ni predmet obravnave oz. postopka.

19. člen
(izrekanje sankcij)


(1) V primeru, da EK ugotovi kršitve etičnih načel Kodeksa, lahko v svoji odločitvi izreče tudi sankcije zoper kršitelja.

(2) EK lahko:

 • izreče opomin z napotilom za opravo nalog in aktivnosti,
 • Varuhu predlaga izbris kršitelja s seznama zagovornikov.


20. člen
(pravna sredstva)


(1) Zoper izrečen opomin ni možnosti ugovora.

(2) V primeru predloga izbrisa s seznama zagovornikov, lahko kršitelj zahteva obravnavo na seji strokovnega sveta, ki lahko odločitev EK potrdi ali spremeni v milejšo obliko.

21. člen
(končna določba)


Poslovnik EK začne veljati naslednji dan po potrditvi na strokovnem svetu in objavi na spletni strani Varuha, uporablja pa se tudi za vloge, ki so prispele pred uveljavitvijo tega poslovnika EK.


Tatjana Mušič - Seničar                
Predsednica Etične komisije
Številka: 0101 - 21 / 2020 - 1 - NA
Datum: 09.10.2020

Objava na spletni strani Varuha, dne 09. 12. 2020