Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zahteve za oceno ustavnosti

2023

Zahteva za oceno ustavnosti 18.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi_ZFU-B (Uradni list RS, št. 25/14, 39/22 in 14/23), vložena 2. 3. 2023

Zahteva za oceno ustavnosti 169. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) (Ur. l. RS, št. 176/21 - uradno prečiščeno besedilo, 206/21 - ZDUPŠOP, 35/22 - odl. US, 96/22 - odl. US), vložena 18. 1. 2023

2019

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS 43/2018 z dne 22. 6. 2018), vložena 15. 2. 2019

2017

Zahteva za oceno ustavnosti 112.a, četrtega odstavka 113. in 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol); vložena 22 .9. 2017

Odločitev Ustavnega sodišča RS

Zahteva za oceno ustavnosti 10.b člena novele Zakona o tujcih (ZTuj-2); vložena 19. 4. 2017

Odločitev Ustavnega sodišča RS

2016

Zahteva za oceno ustavnosti prvega, drugega in tretjega odstavka 37.a člena Zakona o obrambi; vložena 3. 2. 2016

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-28/16

2015

Zahteva za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin v povezavi z 8. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; vložena 31. 7. 2015

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-109/15

ZOU četrtega odstavka 27. člena, prvega in drugega odstavka 38. člena ter prvega in drugega odstavka 391. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; vložena 9. 7. 2015

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-100/15

ZOU petega odstavka 10. člena, četrte točke prvega odstavka 12. in prvega odstavka 14. člena zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter ustavnosti in zakonitosti  drugega odstavka 7. člena pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči; vložena 20. 5. 2015

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-73/15

2014

ZOU tretje alineje osmega odstavka 4. člena Zakona o davku na nepremičnine - ZDavNepr (Uradni list RS, št. 101/2013) - 5.5-2/2014-5-MARZ; vložena 20. 3. 2014
Odločitev Ustavnega sodišča RS U-l-69/14

2013

ZOU 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - ZBan-1L (Ur. l. RS št. 96/2013) - 0.4-241/2013; vložena 16. 12. 2013

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-295/13

2012

ZOU drugega in tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju - ZDZdr (Uradni list RS, št. 77/2008) – 2.3-3/2012-4-MA; vložena 27. 11. 2012

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-294/12

ZOU 143. člena Zakona za uravnoteženja javnih financ -ZUJF (Uradni list RS št. 40/2012) - 10.0-26/2012-3-RO, vložena 18. 7. 2012

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-186/12

ZOU 188. in 246. člena Zakona za uravnoteženja javnih financ - ZUJF (Uradni list RS št. 40/2012) - 10.0-4/2012-2-RO; vložena 12. 6. 2012

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-146/12

ZOU 40. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva - ZVDAGA (Uradni list RS 30/06) – 1.6-11/2012-1-RO; vložena 2. 4. 2012

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-70/12

ZOU prvega odstavka 19. člena Zakona o prekrških - ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/2011) - 6.0-27/2011-4-SRE; vložena 18. 1. 2012

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-12/12

2011

ZOU prvega odstavka 2. člena Zakona o humanitarnih organizacijah - ZHO (Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 98/2003) - 0.1-30/2010-17 – AD; vložena 20. 7. 2011

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-149/11

ZOU 60., 61., 62. in 63. člena Zakona o mednarodni zaščiti - ZMZ-UPB (Uradni list RS, št. 11/2001) - 5.2-42/2010-5-VAL; vložena 20. 7. 2011

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-155/11

ZOU prvega odstavka 46. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) - 1.6-4/2011-1-AD; vložena 14. 2. 2011

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-36/11

2010

ZOU prvega odstavka 10. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji - ZRomS-1 (Uradni list RS št. 33/07) – 10.1-17/2009-1-RO, vložena 15. 1. 2010

Odločitev Ustavnega sodišča U-I-15/10

2008

ZOU prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b. in 38/06) ter 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03, 78/03, 84/04 in 44/05) - 3.4-31/2008-2–DOL; vložena 20. 6. 2008

Sklep Ustavnega sodišča RS U-l-163/08-7

Poziv Ustavnega sodišča RS k odločitvi o nadalevanju ali odstopu od vložene zadeve glede na spremenjene okoliščine
Odstop od zahteve

Odločitev Ustavnega sodišča RS 

ZOU 5. in 6. odstavka 39. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) – 10.1-2/2007-1-RO; vložena 16. 6. 2008

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-176/08

ZOU drugega odstavka 23. člena, drugega odstavka 49. člena, 10. odstavka 49.č člena in priloge 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-UPB7 (Uradni list RS, št. 95/2007) – 4.0-1/2008-1-DOL; vložena 18. 1. 2008

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-10/08

2005

ZOU drugega odstavka 29. člena Zakona o plačilnem prometu - ZPlaP-UPB2 (Uradni list RS, št. 37-1604/2004) – 1.6-11/2005-1-RO; vložena 22. 7. 2005

Odločitev Ustavnega sodišča RS

2004

ZOU četrtega odstavka 49. člena Kazenskega zakonika - KZ (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99) – 6.3-36/2001; vložena 8. 7. 2004

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-192/04

2003

ZOU prvega odstavka 35. člena Zakona o policiji - ZPol (Ur. list RS, št. 49/98, 66/98 in 93/2001) - 6.1-7/2003-1-BU; vložena 28.1.2003

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-152/03

2001

ZOU drugega in tretjega odstavka 108., tretjega odstavka 109. in prvega stavka 110. člena Zakona o prekrških  (Uradni list SRS, št. 25/83 - Uradni list RS, št. 33/2000) - 6.1-6/01-1-BU, vložena 31. 1. 2001

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-32/01

ZOU prvega stavka v četrtem odstavku 213.b člena Zakona o kazenskem postopku ter prvega odstavka 50. člena Pravilnika o izvrševanju pripora - 2.1-4/01-1-BU, vložena 31 .1. 2001

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-31/01

2000

ZOU 113. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 51/2000) - 6.1-4/01-1-BU; vložena 31. 1. 2001
Umik od ZOU 113. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 51/2000) - 6.1-4/01-1-BU; poslan 15.12.2003

Odločitev Ustavnega sodišča U-I-30/01

1999

ZOU petega odstavka 11. člena notarske tarife (Ur. l. RS, št. 28/95 in 31/96) ter dveh sklepov o spremembi vrednosti točke (Ur. l. RS, št. 6/97 in št. 65/98) - 6.0–1/99–3- BU; vložena 15. 2. 1999

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-57/99

ZOU 4. odstavka 5. člena pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Ur. l. RS, št. 56/94) - 4-3/99-1-BU, vložena 18. 1. 1999

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-23/99

1996

ZOU 5. odstavka 8. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in 53.a člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95) - 1.5-985/95-RO, vložena 28. 3. 1996

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-85/96

ZOU 1. in 2. odstavka 473. člena Zakona o kazenskem postopku ter 2. stavka v 2. odstavku 16. člena Pravilnika o izvrševanju pripora - 1293/95-BU; vložena 12. 6. 1995

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-103/95