Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pregled aktivnosti Varuha na področju človekovih pravic invalidov / april–junij 2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2022 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi z zagotavljanjem človekovih pravic invalidov. Pobudnicam in pobudnikom je pomagal s pojasnili o njihovih pravicah in zakonodaji, na pristojne organe naslavljal priporočila za boljše uresničevanje pravic ter javno opozarjal na pravice invalidov.

Varuh MDDSZ pozval k ukrepom krepitve spoštljivega odnosa do invalidov

Pobudnica je Varuha opozorila na javna nasprotovanja divaške civilne iniciative zoper priselitev oseb s težavami v duševnem razvoju v Divačo, ki naj bi bila izvedena v okviru projekta deinstitucionalizacije varovancev Doma na Krasu. Varuh je ocenil, da so neprimerni odzivi v javnosti odraz družbenih stereotipov, predsodkov in nizke ozaveščenosti družbe o invalidih, zato je pozval Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), naj posebno pozornost nameni ukrepom krepitve spoštljivega odnosa do pravic invalidov in njihovega dostojanstva, še posebej v konkretnih okoljih, kjer se načrtuje izvedbo projektov deinstitucionalizacije. (več)

Dolžnost sofinanciranja osebne asistence mora biti sorazmerna z možnostjo njenega koriščenja

Varuhu je pisal pobudnik, ki je navedel, da je bila pogodba o izvajanju osebne asistence podpisana sredi meseca, izvajalec osebne asistence pa je vseeno pričakoval, da bo skladno z določbo drugega odstavka 26. člena Zakona o osebni asistenci (ZOA) uporabnik osebno asistenco za ta mesec sofinanciral v celotnem znesku. Pobudnik je še dodal, da je pravica do osebne asistence priznana v obsegu 24 ur dnevno, a jo izvajalec zagotavlja zgolj v obsegu 8 ur dnevno, saj naj za preostanek časa ne bi dobil zaposlenih. Varuh je podal mnenje, da se dolžnost sofinanciranja osebne asistence iz drugega odstavka 26. člena ZOA nanaša na primere, ko je posameznik upravičen do osebne asistence vse dni v mesecu in je dejansko tudi deležen pomoči osebnega asistenta v obsegu, ki je priznan z ustrezno odločbo. Kadar pa je posameznik osebne asistence dejansko deležen v bistveno manjšem obsegu, pa bi to moralo biti upoštevano tudi pri dolžnosti sofinanciranja storitve, saj v nasprotnem to pomeni poseg v pravice invalidov iz 52. člena Ustave RS. Glede tega se je Varuh obrnil tudi na MDDSZ, a ministrstvo Varuhovih stališč ni sprejelo. (več)

Varuh objavil Letno poročilo Varuha za leto 2021

Varuh je objavil letno poročilo, v katerem podaja splošne ugotovitve in oceno stanja na področju varstva pravic invalidov, ocenjuje uresničevanje preteklih priporočil in ponavlja neuresničena ter podaja nova priporočila oblastem. Za poročilo kliknite TUKAJ.

Ob predaji poročila ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu je varuh posebej spregovoril o potrebi po sistemski skrbi za osebe s posebnimi potrebami, o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in deinstitucializaciji. Varuh je ministra pozval, naj v dialogu z zainteresirano civilno družbo pripravi celovito strategijo deinstitucionalizacije, ki bo upoštevala mednarodne standarde spoštovanja pravic invalidov. Ministra in državnega sekretarja pa je varuh še seznanil, da se institucija Varuha podrobneje ukvarja z dostopnostjo okolja, javnega prevoza in komunikacij za invalide. (več)

Varuh pozval MDDSZ, naj že končno uredi problematiko prezasedenosti socialno-varstvenih zavodov

Državni preventivni mehanizem (DPM), ki deluje v okviru Varuha, se je na podlagi ugotovitev ob rednih obiskih posebnih socialnovarstvenih zavodov odločil za tematske obiske več posebnih socialnovarstvenih zavodov, kombiniranega zavoda in dveh psihiatričnih ustanov. Obiski so bili namenjeni ugotavljanju (pre)zasedenosti varovanih oddelkov posebnih socialnovarstvenih zavodov, razmeram zaradi prezasedenosti in povečani obremenitvi osebja. Člana DPM-ja (svetovalec Varuha in predstavnica nevladne organizacije Spominčica - Alzheimer Slovenija) sta 11. 4. 2022 obiskala Dom na Krasu, Dom upokojencev Idrija, Enoto Marof in Psihiatrično bolnišnico Idrija. 13. 4. 2022 sta svetovalec Varuha in predstavnik Društva Pravo za Vse obiskala Dom Nine Pokorn, Grmovje, in oddelek za psihiatrijo na UKC Maribor. Svetovalec Varuha in predstavnica iz Društva Pravo za Vse pa sta 19. 4. 2022 obiskala še SVZ Hrastovec in Dom Lukavci.

Izsledki tematskih obiskov so pokazali, da je čas za nov poziv MDDSZ, da se ta težava, na katero tako Varuh kot tudi drugi deležniki že dolga leta opozarjajo, končno začne urejati aktivno in sistemsko in se čim prej tudi dokončno uredi. (več)

Predstavnice DPM obiskale CUDV Dolfke Boštjančič Draga

Predstavnice DPM (predstavnici Varuha in predstavnica nevladne organizacije Slovenska fundacija za UNICEF) so 14. 4. 2022 opravile nenapovedan obisk Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga. S predstavniki zaposlenih so se pogovorile o načinu dela z uporabniki in izzivih, s katerimi se srečujejo pri delu, predvsem pri obravnavi otrok in mladostnikov s hujšimi čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ogledale so si tudi bivalne prostore na sedežu zavoda in ugotovile, da so bivalni pogoji za bivanje otrok, mladostnikov in odraslih oseb v CUDV Draga dobri. O obisku bodo predstavnice DPM pripravile poročilo. 

O zaščiti invalidnih oseb tudi na srečanju Mreže Državnih preventivnih mehanizmov Jugovzhodne Evrope

Z namenom zaščite starejših in invalidnih oseb v krajih za pridržanje je v okviru Mreže Državnih preventivnih mehanizmov Jugovzhodne Evrope na Dunaju 21. in 22. 6. 2022 potekalo srečanje, ki ga je organiziral avstrijski Državni preventivni mehanizem. Udeleženci so ob koncu srečanja sprejeli sklepe in priporočila, namenjena krepitvi zaščite teh ranljivih skupin. Priporočajo, da so starejši zaporniki nameščeni med splošno zaporniško populacijo, njihove nastanitvene zahteve pa morajo ustrezati njihovim potrebam po spoštovanju njihovega dostojanstva. Priporočajo tudi, da je treba zapornike, ki zaradi starosti ali telesne invalidnosti potrebujejo posebno nego, oskrbovati v ustreznih prostorih in da mora biti v vseh popravnih ustanovah na voljo ustrezno število usposobljenih negovalcev. Člani DPM-jev JV Evrope so prepričani, da bi moralo biti osebje, ki je vključeno v nadzor in oskrbo starejših zapornikov ali zapornikov s telesno okvaro, redno deležno posebnega usposabljanja.

Državni preventivni mehanizem v Sloveniji je v letu 2021 opravil 60 preventivnih obiskov krajev odvzema prostosti in izdal kar 501 priporočilo, kar je skoraj 200 priporočil več kot leto prej. Podrobnejše ugotovitve o obiskih krajev odvzema prostosti in priporočilih slovenskega DPM so objavljene v 14. poročilu Državnega preventivnega mehanizma za leto 2021 (kliknite za povezavo na poročilo).

Srečanje s predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije

Varuh Peter Svetina je na delovni obisk sprejel predstavnike Zveze paraplegikov Slovenije pod vodstvom predsednika Daneta Kastelica. Govorili so o dostopnosti objektov in storitev za invalide, dotaknili pa so se tudi problematike izvajanja osebne asistence in izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi, pri čemer prihaja do nekaterih težav, ki jih bo varuh vzel pod drobnogled. (več)

Srečanje s predstavniki civilne družbe, ki skrbijo za osebe s spektroavtistično motnjo

Varuh Peter Svetina je na redni delovni obisk sprejel predstavnike civilne družbe, ki skrbijo za osebe s spektroavtistično motnjo (SAM). Govorili so o izzivih, s katerimi se soočajo osebe s SAM, njihove družine in tisti, ki skrbijo za njihovo dobrobit. Z obžalovanjem so se strinjali, da napredka na tem področju v zadnjem letu ni bilo zaznati. (več)

Varuh pozval k pospešku na področju skrbi za osebe s spektroavtistično motnjo

Ob mednarodnem dnevu zavedanja o avtizmu, 2. aprila, je varuh Peter Svetina odločevalce pozval, naj prepočasnim korakom na področju skrbi za osebe s spektroavtistično motnjo dodajo nekaj pospeška in se skrbi zanje že končno lotijo sistemsko in multidisciplinarno. Varuh že vrsto let odločevalcem predlaga, naj pripravijo sistemske programe, ki bi omogočili, da se poveča število strokovnjakov za strokovno delo z avtisti ter z drugimi ukrepi omogoči dostopnost rednih obravnav in terapij, ki jih osebe z avtizmom potrebujejo. Nujna je tudi vzpostavitev celostne timske obravnave posameznika in pomoči družini. (več)

Varuh Svetina na praznovanju 110. obletnice delovanja Centra Janeza Levca

Varuh Peter Svetina je 7. aprila 2022 obiskal enoto Centra Janeza Levca na Dečkovi ulici. Učiteljem, vzgojiteljem in staršem se je pridružil na praznovanju in ustvarialnih delavnicah, ki so jih v tej ustanovi, namenjeni vzgoji, izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pripravili ob 110. obletnici delovanja Centra. Varuh Svetina je ob tem izpostavil pomembnost sprejemaja drugačnosti, ki družbi pogosto nastavlja ogledalo in nas opominja na pomembnost dostojanstvenega odnosa do vsakogar. (več)

Varuh na konferenci o skrbi za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, Občina Divača in Varuh so v sodelovanju pripravili dogodek Prebujenje jeseni - Kako najbolje poskrbeti za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Varuh Peter Svetina je nagovoril udeležence in med drugim poudaril pomen deinstitucionalizacije in prehod od institucionalne do skupnostne skrbi označil kot eno ključnih smeri skrbi za ranljive skupine. (več)

Varuh nagovoril udeležence konference o sodobnih izzivih dela z mladimi iz ranljivih skupin

Varuh Peter Svetina je nagovoril udeleženke in udeležence 2. mednarodne konference Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin, ki jo je pripravil Mladinski dom Jarše v Zdravilišču Radenci. Poudaril je, da zaščita in skrb mladih iz ranljivih skupin, posebej otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in težavami, ni zgodba, katere mesto v družbi bi bilo v središču pozornosti. Dodal je še, da mnogi otroci žal nimajo ustreznih okvirjev za razvoj, zato mora v skrb zanje in njihovo zaščito vstopiti država. Varuh bdi tudi nad tem. Varuh med drugim ugotavlja, da vedno več otrok in mladostnikov v strokovnih centrih potrebuje čedalje več pomoči oziroma bolj strukturirano in intenzivnejšo pomoč oziroma terapevtsko obravnavo. Tam zaposleni pogosto obravnavajo različne vrste odvisnosti, motnje v duševnem zdravju, druge težje čustvene in vedenjske motnje, postavljeni pa so tudi pred zahtevne situacije nasilja, ki je lahko usmerjeno navznoter ali navzven. (več)

Varuh v svojih prostorih odprl fotografsko razstavo Zveze Sožitje

Varuh Peter Svetina je junija v prostorih institucije Varuha odprl fotografsko razstavo Zveze Sožitje. Na odprtju razstave je predstavnica Zveze Branka Perne povedala, da so leta 2018 oblikovali komisijo za kulturne dejavnosti in umetnost uporabili kot medij za to, da ljudem pokažejo, česa vse so zmožni ljudje z motnjo v duševnem razvoju. (več)

Varuh v uporabo pospremil prenovljen Park druženja

Kot častni pokrovitelj je varuh Svetina nagovoril udeležence dogodka ob otvoritvi obnovljenega Parka druženja, ki so ga pred leti s krajinskimi arhitekti zasnovali v Delovno zaposlitvenem centru Janeza Levca. Poudaril je pomen prostorov, kjer se lahko osebe z različnimi oviranostmi srečujejo in se vključujejo v družbo. (več)

 

Prejšnji pregledi aktivnosti Varuha na področju pravic invalidov (klik na spodnje alineje vas popelje na mesto, kjer so objavljeni):

Natisni:

Sorodne novice

01.02.2024

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
27.10.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
25.07.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
20.04.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2023 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2022 obravnaval...

Več
- Enake možnosti
26.04.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2021 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
28.10.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2021 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.08.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med aprilom in junijem 2021...

Več
- Center za človekove pravice
29.04.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med januarjem in marcem 2021...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
20.01.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2020 preučil...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
10.11.2020

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med julijem in septembrom...

Več