Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pregled aktivnosti Varuha na področju človekovih pravic invalidov / januar–marec 2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2022 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi z zagotavljanjem človekovih pravic invalidov. Pobudnicam in pobudnikom je pomagal s pojasnili o njihovih pravicah in zakonodaji, na pristojne organe naslavljal priporočila za boljše uresničevanje pravic ter javno opozarjal na pravice invalidov. Varuh je postal tudi eden izmed ambasadorjev lahkega branja.

Starši s podaljšano roditeljsko pravico in skrbniki oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo zdaj lahko dostopajo do portala zVem

Varuh je s svojimi argumenti in posredovanji pri pristojnih dosegel, da starši s podaljšano roditeljsko pravico in skrbniki oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo po novem (od konca februarja) lahko dostopajo do portala zVem. Varuh je namreč lani jeseni zaznal njihove težave pri dostopu do portala, kar jim je povzročalo vrsto težav in dodatnih stroškov. Po zaznani težavi se je Varuh obrnil na Ministrstvo za zdravje (MZ). Varuh je pri raziskovanju problematike ugotovil, da sta MZ in NIJZ kršila načelo dobrega upravljanja, saj so bile ob načrtovanju in pripravi sistema zVem in z njim povezanih možnosti pri dostopu do digitalnih potrdil osebe s podaljšano roditeljsko pravico in osebe pod skrbništvom povsem pozabljene. Varuh je zato v začetku leta ponovno posredoval pri MZ, NIJZ in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. »Zadovoljen sem, da smo z našimi posredovanji končno uspeli in tako lahko starši in skrbniki po novem dostopajo do podatkov svojih otrok, pri čemer uporabnikom ni treba izvesti nobenega dodatnega koraka, saj se je njihova pravica, če je zapisana v Centralnem registru prebivalstva, samodejno prenesla v sistem zVem« še pojasnjuje varuh človekovih pravic Peter Svetina. (več)

Dolgotrajni postopek in neustreznost priznavanja statusa invalida zaradi duševnih motenj

Pobudnik je Varuha seznanil, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) predolgo odloča o pritožbi zoper odločbo centra za socialno delo iz aprila 2020. Pobudo smo šteli za utemeljeno, saj je bil zakonski rok za odločitev o pritožbi nekajkrat prekoračen. Varuh je MDDSZ opozoril, da je v primeru pobudnika odločalo predoglo. Ministrstvo je pojasnilo, da je do zaostanka pri reševanju pritožb prišlo zaradi reševanja drugih prioritetnih nalog, ki so se pojavljale v času trajanja epidemije covida-19. Zaostanke, ki so v tem obdobju nastali, odpravljajo in se trudijo, da jih bodo v celoti odpravili v najkrajšem možnem času, je še sporočilo. Varuh pa se je seznanil tudi s samo vsebino odločitve o pritožbi, s katero je bil pobudniku zavrnjen status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI). Glede tega je Varuh ministrstvo spomnil, da je treba skladno s Konvencijo o pravicah invalidov za invalide priznati vse ljudi, tako tiste, ki imajo dolgotrajne telesne, intelektualne ali senzorne okvare oziroma motnje, kot tiste, ki se spopadajo z dolgotrajnimi duševnimi težavami. MDDSZ je Varuhovo opozorilo o dolgotrajnosti postopka sprejelo, mnenja glede obravnave invalidov z duševnimi težavami pa ne. (več)

Varuh je opozoril na neustrezno implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice

Varuh je obravnaval pobudo osebe, ki ji je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) zavrnil zahtevo za izplačilo usklajenega zneska nadomestila iz invalidskega zavarovanja na podlagi drugega odstavka 121. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G). Navedeno določbo je zakonodajalec sprejel z namenom implementacije sodbe Krajnc proti Sloveniji, s katero je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) odločilo, da Slovenija z bistvenim znižanjem nadomestila za invalidnost tožniku kršila njegove pravice po 1. členu protokola št. 1 Evropske konvencije o človekovih pravicah (varstvo premoženja). 121. člen ZPIZ-2G ureja prevedbo prej pridobljenih pravic le ob pogoju istovrstnosti pravice in delovnopravnega statusa. Varuh je v mnenju sodišču poudaril, da omeneni člen ni skladen z odločitvijo ESČP v zadevi Krajnc proti Sloveniji, ker ne naslavlja pravne praznine v 397. členu ZPIZ-1 (ter vsebinsko enakemu 396. členu ZPIZ-2), na to pa je opozoril tudi MDDSZ. (več)

Omejevanje stikov osebe pod skrbništvom

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki se je razvezal v času mladoletnosti skupnega otroka s posebnimi potrebami. Ko je otrok dosegel 18 let, je bila izdana sodna odločitev o podaljšanju materine roditeljske pravice nad otrokom v postopku, s katerim oče naj ne bi bil niti seznanjen. Pobudniku so zdaj stiki z otrokom povsem onemogočeni. Varuh meni, da ne obstaja jasna in dovolj enostavna pot, kako učinkovito varovati pravice osebe pod skrbništvom do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, ko vanjo posega skrbnik, pa organ, od katerega je odvisno varovanje te pravice (center za socialno delo), kršitve ne prepozna oziroma se nanjo ne odzove. Zoper takšno odločitev ni izrecno predvidenega pravnega sredstva, kar ni skladno s pozitivno dolžnostjo države, da zagotovi pogoje za učinkovito varovanje pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, ki jo varuje 8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. MDDSZ potrebe po ureditvi vprašanja (še) ne prepoznava. (več)

ZPIZ bi moral predpise tolmačiti ustavno skladno

Varuh je obravnaval vprašanje izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, skladno z določbo 28. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Pobudnica je rodila tri otroke, dva sta umrla pred izpolnitvijo prvega leta starosti. ZPIZ zakon tolmači tako, da »mora otrok biti star eno leto, saj ga sicer ne štejejo v olajšavo«. Varuh meni, da bi ZPIZ pri obravnavi vprašanja izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, določbo 28. člena Zakona o ZPIZ-2, moral razumeti tako, da bi bili glede predmetne pravice starši, ki jim otrok umre pred prvim letom starosti, izenačeni s posvojitelji in biološkimi starši, katerih otrok je bil pred prvim letom starosti posvojen, sicer bi bilo poseženo v pravico do enakosti pred zakonom. ZPIZ stališč Varuha ne sprejema, je pa enako stališče kot Varuh zavzelo MDDSZ, ki je pritožbeni organ pri odločanju ZPIZ. (več)

Državni preventivni mehanizem je obiskal CUDV Dobrna

Predstavnice Državnega preventivnega mehanizma (DPM) so marca opravile nenapovedan obisk Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. S predstavnicami zaposlenih so se pogovorile o načinu dela z uporabniki in si ogledale bivalne prostore na sedežu zavoda. Ugotovile so, da so bivalni pogoji za bivanje otrok, mladostnikov in odraslih oseb v CUDV Dobrna dobri, posebej pa velja pohvaliti prijazen način podajanja informacij in navodil v obliki piktogramov, kar uporabnikom omogoča večjo stopnjo samostojnosti. O obisku bodo predstavnice DPM pripravile poročilo. (več)

 

DPM obiskal Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec

Predstavnici DPM (predstavnica Varuha in predstavnica nevladne organizacije SKUP – Skupnost privatnih zavodov) sta marca obiskali Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec. Na sedežu tega strokovnega centra za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v Logatcu sta opravili obisk dveh vzgojnih skupin, obiskali pa sta tudi stanovanjski skupini na Vrhniki in v Postojni ter intenzivno skupino v Planini. O delovanju strokovnega centra, o težavah in izzivih, s katerimi se soočajo otroci in zaposleni, sta se predstavnici DPM pogovorili z ravnateljem, vzgojitelji in predstavniki svetovalne službe. Svoje poglede na bivanje v strokovnem centru so s predstavnicama DPM delili tudi otroci in mladostniki. DPM bo o svojih ugotovitvah z obiskov pripravil poročilo. (več)

Obisk Centra za varstvo in delo Golovec

Predstavnici DPM (predstavnica Varuha in predstavnica Zveze društev upokojencev Slovenije – ZDUS) ter svetovalec Varuha so februarja opravili nenapovedan obisk Centra za varstvo in delo Golovec. S predstavniki zaposlenih so se pogovorili o načinu dela z uporabniki, posebno pozornost pa so namenili omejitvam, ki so bile sprejete z namenom preprečevanja okužbe uporabnikov v času epidemije.  Seznanili so se z načinom obravnave uporabnika v rdeči coni, ogledali pa so si tudi bivalne prostore, v katerih je bila v času obiska siva cona, in prostore, v katerih uredijo rdečo cono v primeru okužbe večjega števila uporabnikov.  O obisku bo DPM objavil tudi poročilo.  (več)

DPM obiskal CUDV Radovljica

Predstavnice DPM (predstavnici Varuha in predstavnica Zveze društev upokojencev Slovenije – ZDUS), so februarja opravile nenapovedan obisk Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. S predstavniki zaposlenih so se pogovorile o načinu dela z uporabniki, izzivih v času epidemije ter stanju glede okužb v času obiska. Ogledale so si tudi bivalne prostore in učilnice, v katerih izvajajo posebni program vzoje in izobraževanja. O obisku bodo pripravile poročilo.  (več)

Predstavnici DPM na obisku v Vzgojnem domu Veržej

Predstavnici DPM (predstavnica Varuha in predstavnica nevladne organizacije PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja), sta februarja obiskali Vzgojni dom Veržej. Obiskali sta štiri vzgojne skupine na sedežu tega strokovnega centra za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v Veržeju in dve stanovanjski skupini v Dokležovju in Veržeju, ki delujeta v okviru Vzgojnega doma Veržej. Z ravnateljico oziroma z vzgojiteljicami in vzgojitelji v vzgojnih in stanovanjskih skupinah sta se pogovorili o izzivih in težavah, s katerimi se otroci in zaposleni vsakodnevno soočajo. Svoje izkušnje o bivanju v strokovnem centru so s predstavnicama DPM delili tudi otroci in mladostniki. Predstavnici DPM sta si ogledali tudi bivalne prostore vzgojnih oziroma stanovanjskih skupin ter pri tem z zadovoljstvom ugotovili, da je sedaj v vseh vzgojnih skupinah novo pohištvo ter da v teh skupinah ni več troposteljnih sob. Ocenili sta, da so pogoji za delo in bivanje v vzgojnih in stanovanjskih skupinah večinoma zelo dobri. DPM bo o svojih ugotovitvah z obiskov pripravil poročilo. (več)

Varuh ob dnevu Downovega sindroma opozoril na prepočasne premike k napredku pri uresničevanju pravic

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob dnevu Downovega sindroma, ki ga obeležujemo 21. marca, opozoril sedanje in prihodnje odločevalce, naj sledijo viziji vključujoče družbe in se sistemsko lotijo uresničevanja pravic oseb z Downovim sindromom in tudi pravic drugih skupin otrok s posebnimi potrebami. »Integracija je v Sloveniji že vrsto let zapisana v ključnih aktih, vendar njeno izvajanje šepa, tudi zato, ker se ne namenja sistemsko zadostnih sredstev, ki bi omogočile strokovno podprt pristop,« je opozoril. »Akcijski načrti za izvajanje integracije bi morali biti poenoteni in ne odvisni od ključnih ljudi v posameznih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Učiteljem bi morale biti v pomoč in podporo ustrezno usposobljene osebe, ki pa jih je premalo,« še skrbi varuha. (več)

Varuh postal ambasador lahkega branja

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je postal eden izmed ambasadorjev lahkega branja, saj se že od začetka svojega mandata zavzema, da so vsem prebivalkam in prebivalcem dostopne informacije v njim razumljivi obliki. Po njegovem mnenju informacije v lahko berljivi obliki niso nadstandard, ampak človekova pravica. (več)

Varuh je nedavno svoje predstavitvene brošure priredil tudi v lahko berljivo obliko, kjer je na enostaven in jasen način predstavljeno, tudi z ilustracijami, kdaj in kako se posameznice in posamezniki lahko obrnejo na Varuha. Na ta način institucija Varuha človekovih pravic uresničuje tudi določbe Konvencije o pravicah invalidov, ki državo zavezuje k zagotavljanju invalidom dostopnih in razumljivih informacij. (več)

Svetovni dan brajeve pisave

Ob svetovnem dnevu brajeve pisave, ki ga obeležujemo 4. januarja, je varuh človekovih pravic Peter Svetina poudaril pomen enakih možnosti ter pogojev za kakovostno in celovito vključitev slepih in slabovidnih v življenje in njihovo okolje. Varuh se zavzema, da se slepim in slabovidnim zagotovi pripomočke in prilagoditve, ki jih potrebujejo za čim bolj kakovostno in samostojno življenje. (več)

Prejšnji pregledi aktivnosti Varuha na področju pravic invalidov (klik na spodnje alineje vas popelje na mesto, kjer so objavljeni):

-          oktober-december 2021

-          julij–september 2021

-          april–junij 2021

-          januar–marec 2021

-          oktober–december 2020

-          julij–september 2020

Natisni:

Sorodne novice

01.02.2024

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
27.10.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
25.07.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
20.04.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2023 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
21.10.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
21.07.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2021 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
28.10.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2021 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.08.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med aprilom in junijem 2021...

Več
- Center za človekove pravice
29.04.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med januarjem in marcem 2021...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
20.01.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2020 preučil...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
10.11.2020

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med julijem in septembrom...

Več