Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pregled aktivnosti Varuha na področju človekovih pravic invalidov / julij– september 2020

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med julijem in septembrom 2020 preučil različne pobude, ki zadevajo zagotavljanje človekovih pravic invalidom ter vladi, ministrstvom in drugim pristojnim organom poslal več priporočil v zvezi s COVID-19, pa tudi širše. Srečal se je s predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Zveze paraplegikov Slovenije, nadaljeval z opozarjanjem na potrebo po deinstitucionalizaciji, pozval k ustanovitvi neodvisnega organa za učinkovito spodbujanje, varstvo in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov ter podprl pobudo za vstop slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije.

  • Po posredovanju Varuha je vlada določila izjemo glede obveznosti nošenja mask za neposredno komunikacijo z gluhimi in naglušnimi osebami (več). Po preučitvi pobude v zvezi z obveznim nošenjem mask za otroke s posebnimi potrebami (npr. diagnozo avtizma) pa je Varuh Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) predlagal še, naj razmislijo o določitvi dodatnih izjem za ljudi, ki ne morejo nositi mask. Pristojni ministrstvi in NIJZ so stališče Varuha sprejeli, vendar to še ni privedlo do spremembe zakonodaje (več)
  • Varuh je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opozoril na specifike otrok z različnimi kroničnimi, avtoimunimi, redkimi ali drugimi boleznimi, ki jih delajo še toliko bolj ranljive v primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2. Pozval je, da se pri iskanju rešitev v največji možni meri poleg strokovnjakov epidemiologov vključuje tudi strokovnjake s področja drugih medicinskih strok, kakor tudi pedagoške delavce, ki bodo morali zagotavljati izvajanje opredeljenih ukrepov.
  • Posebno pozornost je Varuh namenil problematiki različnih oseb s težavami v institucionalnem varstvu. Vsem socialno varstvenim zavodom smo poslali vprašalnike in poleg že prej prisotnih težav zaradi hudih kadrovskih stisk in občasno neustreznih prostorov in težav vezanih na odsotnost ustreznih pravnih podlag za izvajanje vseh potrebnih ukrepov ter pomanjkanje zaščitne opreme v začetku epidemije, smo pristojne opozorili na ugotovljeno problematiko onemogočanja stikov uporabnikov storitev in njihovih svojcev.
  • Varuh se je sestal z ministrico za pravosodje, ministrom za zdravje ter ministrom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in z njimi govoril o potrebnih spremembah zakona o duševnem zdravju ter o pomanjkanju ustreznih zmogljivosti za namestitev oseb v psihiatrične bolnišnice in posebne socialno varstvene zavode. Zaradi hude prenatrpanosti varovalnih oddelkov in pomanjkanja zmogljivosti za vzpostavitev rdečih con, je kot kritično izpostavil tudi vprašanje morebitnega izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2 ter pozval k hitrim in učinkovitim ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe v socialno varstvenih zavodih (več).
  • Varuh je opozoril na potrebo po sproščanju izvajanja storitev, ki so bile zaradi ukrepov proti širjenju COVID-19, na področju varstveno delovnih centrov in zavodov za usposabljanje, omejene. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je poslal poizvedbo glede očitkov, da zaradi ukrepov noče sklepati pogodb o izvajanju osebne asistence, a do zdaj še ni prejel prepričljivih pojasnil.
  • Varuh je na podlagi pobude obravnaval tudi več vprašanj v zvezi s pravicami otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin. Ugotovil je kršitev 23. člena Konvencije o pravicah invalidov, v delu, ki se nanaša na obveznost države, da zbira ustrezne razčlenjene podatke ter vzpostavi nadzorne mehanizme za učinkovit nadzor redistribucije virov. Ministrstvo je pozval, da v najkrajšem možnem času ustrezno analizo opravi. Varuh je ugotovil tudi kršitev 52. člena Ustave Republike Slovenije, ker se za otroke s posebnimi potrebami, ki niso slepi, vendar pa za opravljanje temeljnih ali podpornih dnevnih opravil, prav tako potrebujejo pomoč tretje osebe, pravica, ki bi bila primerljiva tisti za slepe otroke oziroma osebe iz petega odstavka 100. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ne zagotavlja (več).
  • Ko se je 23. septembra iztekel rok za prilagoditev spletišč državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava, na način, da so dostopna tudi uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti, je Varuh na Ministrstvo za javno upravo naslovil poizvedbo, koliko in kateri zavezanci izpolnjujejo zakonske zahteve glede dostopnosti spletišč. Varuh je prilagodil tudi svoje spletišče. (več).
  • Varuh je za Evropski odbor za socialne pravice pripravil t. i. alternativno poročilo glede obravnave 19. nacionalnega poročila o izvajanju Evropske socialne listine. V njem je opozoril tudi na velike zamude pri izvajanju zakonskih zahtev glede dostopnosti fizičnega okolja, prevoza, informacij in komunikacij za invalide ter pomanjkljivosti pri zagotavljanju ustreznih, dostopnih in sprejemljivih storitev za invalide, ki potrebujejo pomoč (vključno s pomanjkanjem politik za deinstitucionalizacijo).
  • Na prošnjo nemškega veleposlaništva je Varuh pripravil odgovore na vprašalnik nemškega zveznega ministrstva za delo in socialne zadeve, ki naj bi želelo znotraj Evropske unije okrepiti izmenjavo na temo pravic invalidov. Zanimalo jih je, kako se v Sloveniji v procesih odločanja zagotavljanja sodelovanje invalidov (in njihovih predstavniških organizacij).
  • V okviru svojega programa Zagovorništva otrok je Varuh pripravil dvodnevni posvet na temo, kako biti zagovornik otroku s posebnimi potrebami (več).

 

 

Natisni:

Sorodne novice

01.02.2024

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
27.10.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
25.07.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
20.04.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2023 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
21.10.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
21.07.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2022 obravnaval...

Več
- Enake možnosti
26.04.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2021 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
28.10.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2021 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.08.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med aprilom in junijem 2021...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
20.01.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2020 preučil...

Več