Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dostopnost spletišč za ranljive skupine zaveza za države Evropske unije

Z današnjim dnem, 23. septembrom 2020, morajo biti vsa spletišča državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava – izjema so vrtci, osnovne in srednje šole ter javna radiotelevizija – prilagojena tako, da so dostopna za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti.

Dostop do informacij je ena od osnovnih pravic vsakega posameznika v sodobni družbi. »Osebe z oviranostmi morajo imeti možnost, da polnopravno uživajo človekove pravice. Pri tem je dostopnost do informacijskih in komunikacijskih tehnologij še posebej pomembna, saj predstavlja temelj za uveljavljanje tudi drugih pravic. Osebe z različnimi ovirami lahko s pomočjo prilagoditev pridobivajo številne informacije, se sporazumevajo, izobražujejo, se vključujejo v družbo in so v njej aktivno udeleženi. Brez prilagoditev so odrinjeni na rob, nimajo enakih možnosti,« je ob tej priložnosti posebej izpostavil varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) se je tako začel uporabljati tudi za spletišča, objavljena pred 23. septembrom 2018. V slovenski pravni red se tako prenaša Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja. Namen te direktive je zagotoviti večjo dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja ter uskladiti različne standarde znotraj EU. To bo omogočilo državljanom EU, zlasti pa invalidom, boljši dostop do javnih storitev, kar je temeljno načelo Digitalne agende EU za Evropo in akcijskega načrta za e-upravo za obdobje 2016–2020.

Varuh človekovih pravic RS je svoje spletišče www.varuh-rs.si že prilagodil ranljivim skupinam. Na Ministrstvo za javno upravo pa je kot organ, ki izvaja monitoring glede skladnosti dejanskega uresničevanja zagotovljenih človekovih pravic, na lastno pobudo naslovil tudi poizvedbo, koliko in kateri zavezanci iz zakona izpolnjujejo zakonske zahteve glede dostopnosti spletišč.

 

 

Natisni: