Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh: "Za enako obravnavo in socialno vključevanje je ključno premagovanje ne samo arhitekturnih, pač pa tudi miselnih ovir."

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v luči minulega svetovnega dne paraplegikov in tetraplegikov, ki ga obeležujemo 15. aprila, danes na delovni obisk sprejel predstavnike Zveze paraplegikov Slovenije pod vodstvom predsednika Daneta Kastelica. Govorili so o dostopnosti objektov in storitev za invalide, dotaknili pa so se tudi problematike izvajanja osebne asistence in izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi, kjer prihaja do nekaterih težav, ki jih bo varuh vzel pod drobnogled.

»Zveza s svojim neposrednim dostopom do oseb z invalidnostmi podrobno pozna njihove težave in je seznanjena s kršitvami pravic, ki se še dogajajo, zato je nepogrešljiv sogovornik pri iskanju rešitev za boljše življenje invalidov,« varuh poudarja pomen takšnih rednih srečanj s predstavniki civilne družbe.

»V instituciji Varuha človekovih pravic se zavzemamo za celovito in kakovostno vključevanje tetraplegikov in paraplegikov v vse sfere družbe ob enakih pogojih, kot jih imamo drugi posamezniki in posameznice. Različne državne institucije spodbujamo, da invalidom omogočijo, da bodo videni, slišani in razumljeni, ne glede na svojo oviranost,« poudarja Svetina.

Tudi v letu 2021 je Varuh spremljal nekatere primere diskriminacije invalidov in pozival pristojne k ustreznim ukrepom. »Čeprav se zadeve premikajo prepočasi, sem na nekaterih določenih področjih vendarle lahko zadovoljen z upoštevanjem naših priporočil,« ocenjuje varuh Svetina. Varuh je pozdravil nagli napredek pri dostopnosti do železnic in z načrti prenove voznega parka do konca leta 2023, s čimer ga je oktobra lani seznanil generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes. »Dostopnost železniškega prometa je njuna za kvalitetnejše življenje gibalno, senzorno ali drugače oviranih ljudi, pa tudi iz vidika uresničevanja ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja,« poudarja varuh.

V prvi polovici decembra 2020 se je izteklo desetletno prehodno obdobje za zagotovitev enake dostopnosti invalidom do javnega prevoza v cestnem prometu. Ker zlasti v medkrajevnem potniškem prometu enaka dostopnost še ni zagotovljena na ravni, ki jo zahtevata Konvencija o pravicah invalidov (KOPI) in Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), je Varuh glede tega na Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) naslovil kritiko. To je odgovorilo, da se težav zaveda in pripravlja ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljene nepravilnosti. Varuh pričakuje sprejem takšne ureditve, da bo zagotovitev ustrezno prilagojenih avtobusov eden izmed kriterijev za pridobitev koncesije za izvajanje javnih avtobusnih prevozov. Sicer pa dostopnost javnih služb ostaja izziv tudi za vse prihodnje odločevalce, ocenjuje varuh.

»Ne samo premagovanje arhitekturnih ovir, ključno je tudi premagovanje miselnih ovir ter zagotavljanje ustrezne infrastrukture, da bo omogočena enaka obravnavo vseh oseb v družbi oziroma njihovo socialno vključevanje,« poudarja varuh. Še vedno primanjkuje ustreznih stanovanj za paraplegike in tetraplegike, ne gre brez težav pri zaposlovanju, pereča pa je tudi njihova zdravstvena oziroma rehabilitacijska obravnava, še opozarja varuh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varuh pozdravlja v letu 2021 sprejeto Odredbo o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar, ki je podlaga za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja, na kar je Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozival vrsto let. Z dnem uveljavitve te odredbe se je končno prenehal uporabljati Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar iz leta 1983.

Natisni: