Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolžnost sofinanciranja mora biti sorazmerna z možnostjo koriščenja pravice

Kršitelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo pravičnosti

Dolžnost sofinanciranja osebne asistence iz drugega odstavka 26. člena Zakona o osebni asistenci se po mnenju Varuha nanaša na primere, ko je posameznik upravičen do osebne asistence vse dni v mesecu in je dejansko tudi deležen pomoči osebnega asistenta v obsegu, ki je priznan z ustrezno odločbo. Kadar pa je posameznik osebne asistence dejansko deležen v bistveno manjšem obsegu (torej npr. le en dan v mesecu ali v obsegu dnevnih ur, ki je bistveno manjši od priznanega), pa bi to moralo biti upoštevano tudi pri dolžnosti sofinanciranja storitve, saj v nasprotnem to pomeni poseg v pravice invalidov iz 52. člena Ustave RS. Pristojno ministrstvo stališču Varuha ni sledilo.

 

* * *

Pobudnik je Varuhu človekovih pravic pisal v zvezi z osebno asistenco. Navedel je, da je bila pogodba o izvajanju osebne asistence podpisana sredi meseca, izvajalec osebne asistence pa je vseeno pričakoval, da bo skladno z določbo drugega odstavka 26. člena Zakona o osebni asistenci (ZOA) uporabnik osebno asistenco za ta mesec sofinanciral v celotnem znesku. Pobudnik je še dodal, da je pravica do osebne asistence priznana v obsegu 24 ur dnevno, a jo izvajalec zagotavlja zgolj v obsegu 8 ur dnevno, saj naj za preostanek časa ne bi dobil zaposlenih.

 

Varuh je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDDSZ) podal mnenje, da je sofinanciranje po drugem odstavku 26. člena ZOA nesporno v primerih, ko je uporabnik osebne asistence deležen cel mesec in to v obsegu, ki mu je priznan z odločbo. Po drugi strani pa je po mnenju Varuha takšno sofinanciranje v polnem znesku iz drugega odstavka 26. člena ZOA lahko sporno v primerih, ko je npr. uporabnik v tekočem mesecu deležen osebne asistence zgolj v enem dnevu. Enako je lahko sporno, če se sofinanciranje v polnem znesku zahteva v primeru, ko posameznik nima zagotovljenega osebnega asistenta v obsegu, kot mu je pravica priznana. Po mnenju Varuha bi vsaj iz razloga pravičnosti (iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)) morala biti pri uveljavljanju sofinanciranja po drugem odstavku 26. člena ZOA upoštevana sorazmernost glede na dejanski čas in obseg koriščenja pravice.

 

MDDSZ stališč Varuha ni sprejelo. Navedlo je, da predmetna zakonska določba ne določa sofinanciranja storitev osebne asistence v sorazmernem delu glede na število dni v mesecu, ko so se pri uporabniku izvajale storitve osebne asistence. Tudi ne določa sorazmernosti glede na obseg storitev osebne asistence, ki jih izvajalec osebne asistence dejansko izvaja. MDDSZ lahko podaja mnenja le v okviru zapisane zakonske podlage, zato je izrazilo mnenje, da je zahtevek izvajalca osebne asistence po plačilu celotnega zneska iz drugega odstavka 26. člena ZOA skladen z zakonom. 9.6-13/2022

 

Natisni: