Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

1.3 VARUH, NJEGOVI NAMESTNIKI, GENERALNI SEKRETAR IN ZAPOSLENI V LETU 2019

PETER SVETINA
varuh človekovih pravic
(24. 2. 2019 - )

IVAN ŠELIH
univ. dipl. prav.                                              
namestnik varuha
(17. 6. 2015 - )

MIHA HORVAT
mag. prava, univ. dipl. pol.
namestnik varuha
(29. 3. 2016 - )

dr. KORNELIJA MARZEL
univ. dipl. prav.
namestnica varuha
(23. 5. 2013 – 23. 5. 2019)

TONE DOLČIČ
univ. dipl. prav.
namestnik varuha
(31. 1. 2015 – 16. 4. 2019)

Službo Varuha sestavljata strokovna služba in sekretariat. Vodi jo generalni sekretar Varuha.

KRISTIJAN LOVRAK
univ. dipl. ekon.
generalni sekretar Varuha
(1. 7. 2017 - )

Direktorica strokovne službe organizira in vodi delo javnih uslužbencev v strokovni službi po navodilih varuha in namestnikov varuha. 

MARTINA OCEPEK
univ. dipl. prav.
direktorica strokovne službe Varuha


Na dan 31. 12. 2019 je bilo pri Varuhu 50 zaposlenih. Med njimi štirje funkcionarji (varuh, dva namestnika in generalni sekretar), 38 uradnikov in osem strokovno-tehničnih javnih uslužbencev.

Sedemintrideset zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo ali bolonjski magisterij (med njimi so štiri doktorice znanosti in trije magistri znanosti), devet zaposlenih ima visoko strokovno izobrazbo (med njimi imata dva specializacijo po visokošolski izobrazbi), dva javna uslužbenca imata višješolsko izobrazbo, dva pa srednješolsko.

V strokovni službi je na dan 31. 12. 2019 opravljalo delo 29 javnih uslužbencev, med njimi 29 uradnikov za nedoločen čas. 27 javnih uslužbencev v strokovni službi ima univerzitetno izobrazbo, od tega imajo štiri javne uslužbenke doktorat znanosti, trije magisterij znanosti, dva javna uslužbenca imata visoko strokovno izobrazbo, eden izmed njiju pa ima specializacijo po visoki strokovni izobrazbi.

V službi generalnega sekretarja je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 11 javnih uslužbencev za nedoločen čas, med njimi tri uradnice in osem strokovno-tehničnih javnih uslužbencev. Ena javna uslužbenka ima univerzitetno izobrazbo, sedem jih ima visoko strokovno izobrazbo, med njimi ena specializacijo po končani visoki strokovni izobrazbi, en javni uslužbenec ima višjo izobrazbo, dva pa srednješolsko izobrazbo.

V Kabinetu varuha je zaposlenih šest javnih uslužbenk, ena javna uslužbenka je zaposlena za določen čas za čas trajanja funkcije varuha, pet javnih uslužbenk pa je zaposlenih na uradniških delovnih mestih za nedoločen čas. Vseh šest javnih uslužbenk ima univerzitetno izobrazbo ali bolonjski magisterij.

V višje plačne razrede je leta 2019 napredovalo šest javnih uslužbencev, v višji naziv pa je napredovala ena javna uslužbenka. Pravice iz napredovanj so javni uslužbenci v skladu z veljavno zakonodajo pridobili 1. 12. 2019.