Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

3. SEZNAM KORISTNIH KRATIC IN OKRAJŠAV

ZAKONI IN DRUGI PRAVNI AKTI


DPR Državni prostorski red
DZ Družinski zakonik
EZ-1 Energetski zakon
GDPR Splošna uredba o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation)
GZ Gradbeni zakon
KPND Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost RS
KZ-1 Kazenski zakonik
MKVP Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov
MOPPM Zakon o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju
PIPNPP Pravilnik o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov
PoDZ-1 Poslovnik državnega zbora
SZ-1 Stanovanjski zakon
ZAID Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti
ZASP Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
ZBan-1 Zakon o bančništvu
ZBan-1L Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu
ZBPP Zakon o brezplačni pravni pomoči
ZCes-1 Zakona o cestah
ZČmIS Zakon o čezmejnem izvajanju storitev
ZD Zakonom o dedovanju
ZD-C Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju
ZDavP-2 Zakon o davčnem postopku
ZDD-1 Zakona o detektivski dejavnosti
ZDIJZ Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
ZDimS Zakon o dimnikarskih storitvah
ZDoh-2 Zakon o dohodnini
ZDPN-2 Zakona o davku na promet nepremičnin
ZDPra Zakon o državnem pravobranilstvu
ZDR-1 Zakon o delovnih razmerjih
ZDru-1 Zakon o društvih
ZDT-1 Zakon o državnem tožilstvu
ZDU-1 Zakon o državni upravi
ZDVDTP Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
ZDZdr Zakon o duševnem zdravju
ZFPPIPP Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
ZGD-1 Zakon o gospodarskih družbah
ZGJS Zakon o gospodarskih javnih službah
ZGPro Zakon o gradbenih proizvodih
ZID-1A Zakn o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela
ZIKS-1 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij ZIMI Zakon o izenačevanju možnosti invalidov ZIN Zakon o inšpekcijskem nadzoru
ZInvO Zakon o invalidskih organizacijah
ZIZ Zakon o izvršbi in zavarovanju
ZIZ-L Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
ZJN-3A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju
ZJRM-1 Zakon o varstvu javnega reda in miru
ZJRS Zakon o javni rabi slovenščine
ZKP Zakon o kazenskem postopku
ZKP-N Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku
ZLS Zakon o lokalni samoupravi
ZLV Zakon o lokalnih volitvah ZMatR Zakon o matičnem registru Zmed Zakon o medijih
ZMV Zakon o motornih vozilih
ZMZ-1 Zakon o mednarodni zaščiti
ZN Zakon o notariatu
ZN-C  Zakon o dopolnitvah Zakona o notariatu
ZN-E Zakon o dopolnitvah Zakona o notariatu
ZNPPol Zakon o nalogah in pooblastilih policije
ZOA Zakon o osebni asistenci
ZODPol Zakona o organiziranosti in delu policije
ZOdv Zakon o odvetništvu
ZON Zakon o ohranjanju narave
ZOsn Zakon o osnovni šoli
ZOFVI Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ZP-1 Zakon o prekrških
ZPIZ-2 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ZPIZ-2E Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ZPCP-2 Zakon o prevozih v cestnem prometu
ZPKrv-1 Zakon o preskrbi s krvjo
ZPP Zakon o pravdnem postopku
ZPPDej Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
ZPPDID Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb
ZPND Zakon o preprečevanju nasilja v družini
ZPPreb Zakon o prijavi prebivališča
ZPUOOD Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb
ZPZ Zakon o partnerski zvezi
ZRIPS Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti
ZRLI Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
ZRomS-1 Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji
ZS Zakon o sodiščih
ZSICT Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih
ZSKZDČEU-1 Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije
ZSPJS Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
ZSS Zakon o sodniški službi
ZSta-1  Zakon o standardizaciji
ZSV Zakon o socialnem varstvu
ZSVI Zakon o socialnem vključevanju invalidov
ZSVarPre Zakon o socialno varstvenih prejemkih
ZŠpo-1 Zakon o športu
ZŠtip-1 Zakon o štipendiranju
ZTuj-2 Zakon o tujcih
ZUJF Zakon o uravnoteženju javnih financ
ZUOPP Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
ZUP Zakon o splošnem upravnem postopku
ZUPJS Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
ZUrep-2 Zakon o urejanju prostora
ZUSDDD Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic SFRJ v Republiki Sloveniji
ZUstS Zakon o ustavnem sodišču
ZUTD-1 Zakon o urejanju trga dela ZVarCP Zakon o varuhu človekovih pravic
ZVarCP-B Zakon o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic
ZVarCP-UPB2 Zakon o varuhu človekovih pravic (uradno prečiščeno besedilo)
ZVarD Zakon o varstvu pred diskriminacijo ZVDZ Zakon o volitvah v državni zbor ZVis Zakon o visokem šolstvu
ZVO-1 Zakon o varstvu okolja
ZVOP-1 Zakon o varstvu osebnih podatkov
ZVPot Zakon o varstvu potrošnikov
ZVPSBNO Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
ZVS Zakon o verski svobodi
ZZDej Zakon o zdravstveni dejavnosti
ZZRZI Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
ZZSDT-B Zakon o dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
ZZVZZ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
ZZZDR Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih


DRUGE KRATICE IN OKRAJŠAVE

 
AAG Organizacija Alpe Adria Green
AKOS Agencija za komunikacijska omrežja in storitve AOM Združenje mediteranskih varuhov človekovih pravic APT Ženevsko združenje za preprečevanje mučenja
APZ Aktivna politika zaposlovanja
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje
BIH Bosna in Hercegovina
BPP Brezplačna pravna pomoč
CDU krščansko-demokratična unija
CINIP Civilne iniciative nasilno izbrisanih podjetij
CIRIUS Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
CPT Evropski odbor za preprečevanje mučenja, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
CSD Center za socialno delo
CSG Center za sluh in govor
CUDV Center za usposabljanje, delo in varstvo
CRO Centralni register oporok
CRONSEE Mreža ombudsmanov za otrokove pravice v državah jugovzhodne Evrope (Children‘s Rights Ombudspersons‘
Network in South and Eastern Europe)
CT Center za tujce
DeZRS Detektivska zbornica Republike Slovenije
DK PM Državna komisija za poklicno maturo DK SM Državna komisija za splošno maturo DOOR Društvo za otroke, očetovstvo in resnico DRSV Direkcija RS za vode
DPM Državni preventivni mehanizem
Društvo ProSoc Društvo za implementacijo projektov in razvoj socialnega podjetništva
DVK Državna volilna komisija
DS RS Državni svet Republike Slovenije
DSO Dom za starejše
DZ RS Državni zbor Republike Slovenije
EC Evropska komisija (European Commission)
ECRI Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (European Commission against Racism and Intolerance)
EKČP Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ENNHRI Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (European Network of National Human Rights Institutions)
ENOC Evropska mreža varuhov otrokovih pravic (European Network of Ombudspersons for Children)
EOM Evropska mreža varuhov človekovih pravic
ERA Akademija za evropsko zakonodajo (The Academy of European Law)
ESČP Evropsko sodišče za človekove pravice
ESL Evropska socialna listina
EU Evropska unija
EUR Evro, enotna valuta Evropske unije
FRA Agencija EU za temeljne pravice (Fundamental Rights Agency)
FURS    Finančna uprava Republike Slovenije
GANHRI Svetovno združenje nacionalnih institucij za človekove pravice (Global Alliance of National Human Rights Institutions)
INPEA Mednarodna mreža za preprečevanje zlorabe starejših (International Network of the Prevention of elder abuse)
INSPIS Informacijski sistem za podporo delu inšpekcijskih organov
IOI Mednarodno združenje ombudsmanov (International Ombudsman Institute)
IP   Informacijski pooblaščenec
IPS Izvajalci pristaniških storitev
IRSD Inšpektorat RS za delo
IRSOP Inšpektorat RS za okolje in prostor
IRSPEP Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor
IS Inšpekcijski svet
IŠŠ Inšpektorat RS za šolstvo in šport
IUS info Spletni portal s pravnimi informacijami Namenjen je iskanju in branju informacij s področja slovenske in evropske zakonodaje ter sodne prakse
KOP Konvencija o otrokovih pravicah
KO ZB    Krajevna organizacija Zveze združenja borcev
KSOBD Konvencija o statusu oseb brez državljanstva
KZŠOBD Konvencija o zmanjšanju števila oseb brez državljanstva
LGBTI+ lezbijke, geji, biseksualne, transspolne in interspolne osebe ter oseb z drugimi spolnimi identitetami
LP Letno poročilo
MDDSZ Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti
MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MEKUOP Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic
MF Ministrstvo za finance
MI Ministrstvo za infrastrukturo
MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MJU Ministrstvo za javno upravo
MK Ministrstvo za kulturo
MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MKGP    Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MKPI Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov
MO Ministrstvo za obrambo
MO Mestna občina
MOD Mednarodna organizacija dela
MOL Mestna občina Ljubljana
MONM    Mestna občina Novo mesto MNZ Ministrstvo za notranje zadeve MOP Ministrstvo za okolje in prostor
MORS Ministrstvo za obrambo RS MP Ministrstvo za pravosodje MZ Ministrstvo za zdravje
MzI Ministrstvo za infrastrukturo
MZZ Ministrstvo za zunanje zadeve
NIČP Mednarodna združenja nacionalnih institucij za varstvo človekovih pravic
NIOSB Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni
NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje
NK Nogometni klub
NOB Narodnoosvobodilni boj
NPM Obs Observatorij nacionalnih preventivnih mehanizmov proti mučenju (Observatory of national preventive mechanisms against torture)
NVO Nevladna organizacija
NZS Notarska zbornica Slovenije
NZS Nogometna zveza Slovenije
ODIHR Urad Organizacije za varnost in sodelovanje (OVSE) za demokratične institucije in človekove pravice (OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights)
ODT Okrožno državno tožilstvo
OjS Okrajno sodišče
OKC Operativno-komunikacijski center
OPCAT Opcijski protokol h Konvenciji OZN proti mučenju
OPN Oddelek pod posebnim nadzorom
OŠ Osnovna šola
OVSE Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi
OZN Organizacija združenih narodov
OZS Odvetniška zbornica Slovenije
PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PIC Pravno-informacijski center nevladnih organizacij
PKL Psihiatrična klinika v Ljubljani
PP Policijska postaja
PSVZ Posebni socialnovarstveni zavod
PU Policijska uprava
PVU Posebni varovalni ukrepi
PZI Projekt za izvedbo
RS Republika Slovenija
RSK Razširjeni strokovni kolegij za psihiatrijo
RTV Radiotelevizija
SCSD Skupnost centrov za socialno delo
SDOS Sindikat državnih organov Slovenije SDS Slovenska demokratska stranka SDV Službo državne varnosti
SEE NPM Mreža nacionalnih preventivnih mehanizmov jugovzhodne Evrope (South-East Europe NPM Network)
SFRJ Socialistična federativna republika Jugoslavija
SILA IWCL Mednarodno združenje žensk Ljubljana (International Women's Club)
SKP PU Sektor kriminalistične policije Policijska uprava
SKUP Skupnost privatnih zavodov SLG Slovensko ljudsko gledališče SLS Slovenska ljudska stranka
SNOPS Služba za nadzor organizacije poslovanja sodišč
SOJ Služba za odnose z javnostmi
SOVE Slovenska obveščevalnovarnostna agencija
SPT Pododbor za preprečevanje mučenja in drugega krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja
(The Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
SSZS Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije
SV Slovenska vojska
SVZ Socialno varstveni zavod
UE Upravna enota
UIKS Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
UKC Univerzitetni klinični center
UL Uradni list
UNHCR Visoki komisariat združenih narodov za begunce (United Nations High Commission for Refugees)
UOIM Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov
UPK Univerzitetna psihiatrična klinika UPRS    Upravno sodišče Republike Slovenije
URS Ustava Republike Slovenije
URSIKS Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
UUP Uredba o upravnem poslovanju
UVHVVR Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
VARUH    Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
VČP Varuh človekovih pravic
VDC Varstveno-delovni center VIZ Vzgojno-izobraževalni zavod VS Vrhovno sodišče
VS RS    Vrhovno sodišče Republike Slovenije
VVZ Vodenje, varstvo in zaposlitve
ZD Združeni narodi
ZDUS    Zveza društev upokojencev Slovenije
ZIPOM Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (pri ZPMS)
ZIRS Zdravstveni inšpektorat RS
ZOTKS Zveza za tehnično kulturo Slovenije
ZP Zdravniško potrdilo
ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ZPMS    Zveza prijateljev mladine Slovenije
ZPKZ Zavod za prestajanje kazni zapora
ZPMKZ Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora
ZRC SAZU Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
ZRSZ Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ZUDV Zavod za usposabljanje, delo in varstvo ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
WHO Svetovna zdravstvena organizacija (World Health Organization)