Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

1.10 ODNOSI Z MEDIJI V LETU 2019

S spremembo Zakona o varuhu človekovih pravic leta 2017 (ZVarCP-B) sta se položaj Varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji (Varuh) in s tem raven spoštovanja človekovih pravic še dodatno okrepila, kar je tako v interesu posameznikov kakor tudi države in družbe v celoti. Pristojnosti Varuha so se s spremembami razširile.

Zaradi sprememb zakona so bile zato potrebne tudi nekatere sprememb na področju komuniciranja z različnimi javnostmi in pri uporabi različnih komunikacijskih orodij. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je po nastopu mandata februarja 2019 zasnoval smernice za okrepitev delovanja na področju odnosov z javnostmi. Namen proaktivnega pristopa sta dosegati kakovostno vsebinsko udeležbo v razpravah o vprašanjih s področja človekovih pravic, okrepitev vloge institucije kot verodostojnega akterja pri zagotavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zavedanja o pomenu spoštovanja človekovih pravic. Oblikujejo se različne oblike in načini ozaveščanja določenih ciljnih skupin o delu Varuha in vsebinah, ki krepijo zavedanje o pomenu človekovih pravic in načinih njihovega uveljavljanja.

Povečali smo pojavnost na družbenem omrežju Facebook in postali dejavni tudi na družabnem omrežju Twitter, kjer Varuh seznanja javnost s svojimi stališči o vprašanjih, povezanih s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami, ter prispeva k intenzivni komunikaciji o določenih za družbo pomembnih vsebinah s področja človekovih pravic. Okrepljena pojavnost na družabnih omrežjih je nadomestila pošiljanje tedenskih e-novic omejenemu številu naslovnikov. Vsi dogodki v organizaciji Varuha, vsa srečanja in različne aktivnosti so izčrpno predstavljeni različnim javnostim okrepljene pozornosti predstavnikov sedme sile, ki jih dosegamo osebno. Mediji še naprej in redno izkazujejo zanimanje za vprašanja s področja človekovih pravic, na njihovo povabilo za predstavitev stališč Varuha ali podrobnosti o preučevanih zadevah pa se varuh človekovih pravic Peter Svetina vedno odzove.

Varuh še vedno zagotavlja javnost in preglednost svojega dela tudi s spletnimi stranmi, kjer sproti objavlja svoja priporočila različnim organom in sporočila o svojem delu, ter poroča o obravnavanih pobudah.

V letu 2019 je skupina sodelavk pripravila intenzivno kampanjo za ozaveščanje različnih organov in tudi splošne javnosti o zagovorništvu otrok. Nagovarjanje javnosti je bilo intenzivno, odzivnost je bila odlična, enako medijska pokritost. Okrepljeno je bilo tudi poročanje o terenskem delu Varuha in njegovih sodelavcev, na primer z obiskov različnih institucij, kjer skrbijo za najbolj ranljive skupine prebivalstva, javnih zavodov, upravnih enot, centrov za socialno delo, osnovnih šol, inšpekcijskih služb in drugih organov kakor tudi delo Varuha zunaj sedeža vsak mesec v drugi občini.

Z izvajanjem nalog nacionalne institucije za človekove pravice so se okrepili tudi mednarodni odnosi. Javnost je bila sproti seznanjena z oblikami mednarodnega sodelovanja. Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) je maja v Bruslju v Belgiji pripravila srečanje delovne skupine za komuniciranje, v kateri je dvajset nacionalnih institucij za človekove pravice in v okviru katere so potekale delavnice o učinkovitem komuniciranju socialnih in ekonomskih pravic. Oktobra pa je srečanje delovne skupine za komuniciranje skupaj z delavnicami pripravila Agencija EU za temeljne pravice (FRA).