Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

1.12 FINANCE

Predgled sredstev Varuha v letu 2019 po proračunskih postavkah znotraj posameznih podprogramov

*Namenska sredstva bodo prenesena v proračun leta 2020.

Zakon o Varuhu človekovih pravic (ZVarCP) v drugem odstavku 5. člena določa, da višino sredstev za delo Varuha na predlog Varuha določi Državni zbor Republike Slovenije v državnem proračunu. Za leto 2019 je državni zbor v državnem proračunu za delo Varuha določil 2.803.988 EUR.

Varuh je v proračun leta 2019 prenesel namenska finančna sredstva v višini 11.697 EUR (sredstva od prejetih odškodnin in prodaje državnega premoženja). Med letom je Varuh prejel dodatna sredstva v višini 55.000 EUR za plače (Sklep Vlade RS št. 41012-46/2019/3 z dne 19. 11. 2019).

Varuh je ob koncu leta za potrebe pokrivanja zakonskih obveznosti iz državnega proračuna prerazporedil sredstva v višini 26.535 EUR.

Z upoštevanjem navedenega je veljavni proračun Varuha za leto 2019 znašal 2.844.150 EUR.

Varuh je za tri podprograme porabil 2.828.403 EUR, od tega za:
• varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin: 2.545.279 EUR,
• izvajanje nalog in pooblastil DPM: 166.152 EUR,
• zagovorništvo otrok: 116.972 EUR.

Poraba v okviru podprograma Varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin


Za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenih smo leta 2019 porabili 1.823.816 EUR. Od tega so plače in dodatki znašali 1.382.004 EUR, regres za letni dopust 41.462 EUR, povračila in nadomestila 67.760 EUR, sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela 29.973 EUR, sredstva za nadurno delo 5.101 EUR, drugi izdatki zaposlenim 48.054 EUR, prispevki delodajalcev za socialno varnost pa 234.478 EUR. Za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi Zakona o dodatnem pokojninskem zavarovanju javnih uslužbencev smo porabili 17.983 EUR.

Za materialne stroške smo leta 2019 porabili 542.996 EUR. Od tega smo za pisarniški ter splošni material in storitve porabili 189.39 EUR (med njimi največ za oblikovanje in tisk letnega poročila Varuha, ki smo ga izdali v slovenskem in angleškem jeziku, stroške prevajanja letnega poročila, raznih dopisov in pobud, ki jih v tujih jezikih Varuhu pošiljajo pobudniki, referatov, prispevkov in člankov), za posebni material in storitve smo porabili 8.514 EUR, prevozne stroške 19.772 EUR, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 66.241 EUR, izdatke za službena potovanja 30.931 EUR, tekoče vzdrževanje 41.784 EUR, poslovne najemnine in zakupnine 130.996 EUR, drugih operativnih odhodkov pa je bilo za 54.920. EUR.

Za investicijske izdatke smo leta 2019 porabili 178.467 EUR.

Za nakup službenega vozila smo porabili 51.399 EUR, nakup opreme 99.240,97 EUR (med tem največ za pisarniško pohištvo in strojno računalniško opremo), za investicijsko vzdrževanje in obnove 23.594 EUR, nakup licenčne programske opreme 3.379 EUR ter izdelavo načrta in projektne dokumentacijo 854 EUR.

Poraba v okviru podprograma Izvajanje nalog in pooblastil DPM


Za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenih smo leta 2019 porabili 114.136 EUR. Od tega so plače in dodatki znašali 87.249 EUR, regres za letni dopust 1.773 EUR, povračila in nadomestila 3.579 EUR, sredstva za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela 602 EUR, prispevki delodajalcev za socialno varnost 14.547 EUR, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi Zakona o dodatnem pokojninskem zavarovanju javnih uslužbencev pa smo porabili 976 EUR.

Za materialne stroške v sklopu Opcijskega protokola smo leta 2019 porabili 43.954 EUR. Od tega za pisarniški ter splošni material in storitve 12.831 EUR, komunikacijske storitve 220 EUR, prevozne stroške in izdatke za službena potovanja 1.918 EUR, druge operativne odhodke 2.878 EUR ter poslovne najemnine 25.907 EUR.

Iz sredstev, namenjenih sodelovanju z nevladnimi organizacijami, smo leta 2019 porabili 8.062 EUR, od tega za druge operativne odhodke 4.797 EUR, tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam pa 3.265 EUR.

Poraba v okviru podprograma Zagovorništvo otrok


Za Zagovorništvo otrok smo leta 2019 porabili 116.972 EUR.

Sredstva so bila porabljena za materialne stroške, od tega za pisarniški ter splošni material in storitve 10.085 EUR, komunikacijske storitve 96 EUR, izdatke za službena potovanja 168 EUR in druge operativne odhodke 106.623 EUR (stroški zagovornikov, supervizije, posvet).