Varuh človekovih pravic

Events

The Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia in cooperation with the Council of Europe, prepared an international conference on Wednesday,...

Read more

 

PREGLED NEKATERIH DRUGIH DEJAVNOSTI V LETU 2019

1.       

11. 1. 2019

Predstavnika DPM, namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha mag. Jure Markič, sta se na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) udeležila 9. seje delovne skupine za vzpostavitev posebne enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.

2.       

15. 1. 2019

Predstavnika DPM, namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta opravila pogovor z novinarjem Vala 202 o stanju v slovenskih zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ).

3.       

21. 1. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih ter svetovalca varuha mag. Uroš Kovačič in Robert Gačnik, spec., so se v prostorih varuha srečali z direktorico Uprave za probacijo mag. Danijelo Mrhar Prelič in njenimi sodelavkami. Srečanje je bilo namenjeno podrobnejši seznanitvi z delovanjem Uprave za probacijo in njenimi enotami.

4.       

23. 1. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Ana Polutnik sta se na MDDSZ udeležila delovnega srečanja predstavnikov MDDSZ in sodišč o reševanju nastalih razmer zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov.

5.       

24. 1. 2019

Predstavniki DPM, Ivan Šelih, namestnika varuha, in svetovalci varuha mag. Jure Markič, Ana Polutnik in Robert Gačnik, spec., so se v prostorih varuha udeležili letnega srečanja s predstavniki nevladnih organizacij, ki so bile na javnem razpisu izbrane za sodelovanje pri delu DPM.

6.       

1. 2. 2109

Predstavnik DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič, se je udeležil na MDDSZ 10. seje delovne skupine za vzpostavitev posebne enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.

7.       

6. 2. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je udeležil 5. redne seje Odbora za pravosodje Državnega zbora Republike Slovenije, na kateri so obravnavali stanje na področju izvrševanja ukrepa pripora in kazni zapora v slovenskih ZPKZ.

8.       

11. do 13. 2. 2019

Predstavniki DPM, svetovalci varuha mag. Jure Markič, Ana Polutnik in Robert Gačnik, spec., so se udeležili izobraževanja za delo z računalniškim programom Excel kot orodjem za prikaz priporočil DPM.

9.       

12. 2. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in Polona Mozetič, svetnica varuha , sta se 12. in 13. februarja 2019 v Budimpešti na Madžarskem udeležila posvetovalne delavnice o pravicah osumljenih in obdolženih. Potekala je v okviru projekta »Krepitev pravic osumljenih ali obdolženih v kazenskih postopkih – vloga nacionalnih institucij za človekove pravice«, ki ga je Mirovni inštitut (sicer tudi partner DPM) izvajal v sodelovanju z Inštitutom Ludwig Boltzman iz Avstrije kot koordinatorjem, Madžarskim helsinškim odborom in Helsinško fundacijo iz Poljske.

10.    

15. 2. 2019

Predstavnik DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič, se je na MDDSZ udeležil 11. seje delovne skupine za vzpostavitev posebne enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.

11.    

7. 3. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je na MDDSZ udeležil sestanka o nameščanju onemoglih in bolnih obsojencev, ki zaradi zdravstvenih težav potrebujejo oskrbo in nego, ki jim jo ZPKZ ne morejo nuditi in bi zato potrebovali namestitev v socialnovarstveni zavod.

12.    

8. 3. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Ana Polutnik sta se v prostorih varuha udeležila sestanka s predstavnicami Ministrstva za pravosodje (MP); MDDSZ, Centra za socialno delo (CSD) Južna Primorska, Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem in z odvetnico dr. Marijo Hladin o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za usposabljanje.

13.    

15. 3. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta se v Banja Luki v Bosni in Hercegovini udeležila tretje znanstvene konference z naslovom Uskladitev pravnih predpisov s pravnim redom Evropske unije (»Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije«). Na tem dogodku je namestnik varuha Ivan Šelih predstavil Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v vlogi člana državnega preventivnega mehanizma.

 

14.    

15. 3. 2019

Predstavnik DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič, se je na MDDSZ udeležil 12. seje delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju.

15.    

21. 3. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih ter svetovalca varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Uroš Kovačič so se na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor udeležili simpozija z naslovom »Obravnava zaprtih oseb, odvisnih od psihoaktivnih substanc – kje smo in kam gremo.« Srečanje je bilo namenjeno zdravnikom in strokovnim delavcem, ki v vsakdanji praksi obravnavajo odvisnost pri zaprtih osebah.

16.    

22. 3. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih je sodeloval pri sprejemu pri varuhu delegacije Odbora za človekove pravice in svoboščine Skupščine Črne gore in med drugim predstavil delovanje DPM.

17.    

25. 3. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) udeležil 16. seje Strokovnega sveta za policijsko pravo in policijska pooblastila.

18.    

1.      4. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je na Brdu pri Kranju udeležil 18. strokovnega posveta kriminalistov, tožilcev, sodnikov in pooblaščencev otrok z naslovom Otrok v primežu preteklosti in prihodnosti.

19.    

9. 4. 2019

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., so se udeležili slovesnosti ob dnevu URSIKS.

20.    

11. 4. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih ter svetovalca varuha Robert Gačnik, spec., in mag. Uroš Kovačič, so opravili spoznavno srečanje z  Riikko Peltonen Quijano iz Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Budimpešti,  odgovorno za usklajevanje aktivnosti UNHCR v Sloveniji.

21.    

16. 4. 2019

Predstavnika DPM, svetovalca varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik, sta se udeležila posveta na Pravni fakulteti v Ljubljani ob 60. obletnici Evropskega sodišča za človekove pravice z naslovom: ESČP – varuh človekovih pravic in vladavina prava.

22.    

16. 4. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je 16. in 17. aprila 2019 v Zagrebu udeležil strokovnega srečanja z naslovom »Addressing Violation of Rights at Border, Racism, Xenophobia and Hate Crime in the Context of Migration in South-Eastern Europe«, ki ga je organiziral Urad Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) za demokratične institucije in človekove pravice (Office for Democratic Institutions and Human Rights; ODIHR) v sodelovanju z varuhom človekovih pravic Republike Hrvaške.

23.    

23. 4. 2019

Predstavnik DPM, svetovalec varuha mag. Jure Markič, se je udeležil usposabljanja strokovnega kadra centrov za duševno zdravje, kjer je predstavil delo DPM in ugotovitve obiskov oddelkov pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic v letu 2018.

24.    

25.   4. 2019

Varuh človekovih pravic Peter Svetina z najožjimi sodelavci se je odzval vabilu ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in se z njim sestal na spoznavnem srečanju v prostorih ministrstva.

26.    

24. 4. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Andreja Srebotnik sta obiskala Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog v Ljubljani.

27.    

25. 4. 2019

Varuh človekovih pravic Peter Svetina s sodelavci (tudi člani DPM) in ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer so si ogledali razmere v Domu na Krasu v Dutovljah ter se pogovorili z več stanovalci in zaposlenimi. Varuh Peter Svetina je ob tej priložnosti na posebni novinarski konferenci znova poudaril človeka nevredne razmere in nujno skrb za najranljivejše. Opozoril je na nevzdržne delovne razmere zaposlenih v domu in na nujno izboljšanje prostorskih zmogljivosti tudi v drugih posebnih socialnovarstvenih zavodih (SVZ) po Sloveniji. Urediti je treba mešano nastanitev različnih oseb z različnimi težavami v duševnem zdravju, posebej še nastanjanje tistih, ki jih v domove napotijo sodišča, ter s tem razbremeniti trenja in zmanjšati varnostna tveganja.

28.    

6. 5. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta v prostorih ZPKZ Dob pri Mirni sodelovala pri izvedbi usposabljanja za skupino novih pravosodnih policistov. To je že utečeno sodelovanje pri usposabljanju novih pravosodnih policistov, ki se lahko podrobneje seznanijo z institucijo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije tako glede obravnave pobud zaprtih oseb kakor tudi izvajanja nalog in pooblastil DPM.

29.    

8. 5. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport udeležil srečanja delovne skupine za spremljanje delovanja vzgojnih zavodov.

30.    

20. 5. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je na MDDSZ udeležil sestanka glede namestitve mladostnikov s težavami v duševnem zdravju in težjimi oblikami osebnostnih in vedenjskih motenj.

31.    

23. 5. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je v Navplionu v Grčiji udeležil sestanka z naslovom »Meeting of Ombudsman/NPM institutions to remedy the obscence of an external, independant governance of the pool of forced-return monitors«.

32.    

24. 5. 2019

Predstavnik DPM, mag. Jure Markič, se je udeležil delovnega srečanja na Centru za izobraževanje v pravosodju, namenjeno določitvi tem za konferenco z naslovom Dnevi duševnega zdravja 2019.

33.    

27. 5. 2019

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci na prvi delovni obisk sprejel mag. Ksenijo Klampfer, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sodelavci. Osrednji poudarek sta namenila pogovoru o najranljivejših skupinah, invalidih, otrocih s posebnimi potrebami, o osebah s težavami v duševnem zdravju in o starejših ter zaostankom pri odločanju MDDSZ.

34.    

28. 5. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta se udeležila posvetovalne delavnice z naslovom »Krepitev pravic osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih postopkih – vloga nacionalnih institucij za človekove pravice«, ki sta jo organizirala Mirovni inštitut in Varuh človekovih pravic Republike Slovenije ter je potekala v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Posvetovalna delavnica je bila namenjena izmenjavi izkušenj, dobrih praks, inovativnih idej za spodbujanje in zaščito pravic osumljenih in obdolženih oseb ter krepitvi medsebojnega sodelovanja. Namestnik Ivan Šelih je udeležencem delavnice predstavil nekatere ugotovitve oziroma priporočila varuha pri obravnavi pobud, ki se nanašajo na delo policistov v zvezi z uresničevanjem pravic osumljenih in obdolženih v praksi. Svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., pa je udeležencem predstavil delo varuha v vlogi DPM s poudarkom na ugotovitvah z obiskov policijskih postaj.

35.    

28. 5. 2019

Predstavnika DPM, mag. Jure Markič in Ana Polutnik, sta se udeležila posveta z naslovom Obravnava otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami – iskanje rešitev in pogled v prihodnost, ki je na pobudo strokovnih delavcev vzgojnih zavodov in mladinskih domov potekal v Medgeneracijskem centru Kranj.

36.    

29. 5. 2019

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na zaprosilo TAIEX, programa Evropske komisije, v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve (MNZ), v času od 29. do 31. maja 2019 organiziral študijski obisk predstavnikov palestinskega Sveta ministrov in njihovega MNZ ter predstavil dobre prakse in metodologije na področju pritožbenih postopkov v Sloveniji. Predstavniki varuha so udeležencem študijskega obiska predstavili institucijo varuha, ki je samostojen in od drugih državnih institucij neodvisni organ. Pri tem so udeleženci spoznali način obravnave posamičnih pobud (zlasti tistih, ki se nanašajo na policijske postopke) in delovanje varuha v vlogi državnega preventivnega mehanizma.

37.    

3. 6. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha mag. Jure Markič sta se na MDDSZ udeležila delavnega srečanja predstavnikov SVZ in psihiatričnih bolnišnic (PB) glede nevzdržnih razmer zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov.

38.    

4. 6.2019

Obravnava letnega poročila varuha človekovih pravic in letnega poročila o izvajanju nalog in pooblastil DPM na Komisiji Državnega zbora za peticije ter človekove pravice in enake možnosti.

39.    

7. 6. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Ana Polutnik sta se na MDDSZ udeležila delovnega srečanja predstavnikov MDDSZ, MZ, PB Idrija in sodišč glede nevzdržnih razmer zaradi prezasedenosti varovanih oddelkov.

40.    

11. 6. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je 11. in 12. junija 2019 v Skopju v Severni Makedoniji udeležil prvega sestanka mreže DPM jugovzhodne Evrope (SEE NPM Network) v letu 2019, ki ga je v okviru predsedovanja mreži in ob pomoči OVSE organiziral varuh človekovih pravic Severne Makedonije v vlogi opravljanja nalog in pooblastil DPM. Namenjen je bil izmenjavi izkušenj pri oblikovanju politik za preprečevanje povračilnih ukrepov po 21. členu Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/2006), po katerem nobena oblast ali uradna oseba ne sme odrediti, uporabiti, dovoliti ali dopustiti kakršne koli sankcije proti nobeni osebi ali organizaciji, ker je državnemu preventivnemu mehanizmu dala resnične ali neresnične informacije, in se nobene osebe ali organizacije zaradi tega ne sme kako drugače oškodovati.

41.    

12. 6. 2019

Predstavnik DPM, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., se je udeležil 20. dnevov varstvoslovja, ki so bili v Dolenjskih Toplicah. V okviru sekcije »Temeljne pravice v policijskih postopkih« je predstavil ugotovitve tematskih obiskov DPM na treh obmejnih policijskih postajah v drugi polovici leta 2018, ki so bili namenjeni obravnavanju domnevno neustreznega ravnanja slovenskih policistov pri obravnavanju tujcev.

42.    

13. 6. 2019

Predstavnica DPM, svetovalka varuha Ana Polutnik, se je udeležila konference Vzgojnega zavoda Planina, kjer so predstavili programe in novosti, ki so jih v zavodu izvajali v okviru projekta Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

43.    

20. 6. 2019

Obravnava Poročila o izvajanju nalog DPM v letu 2018 v Državnem zboru.

Državni zbor je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika državnega zbora na seji 20. junija 2019 ob obravnavi Poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2018 sprejel priporočilo: »Državni zbor priporoča vsem pristojnim državnim in drugim organom, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za uresničevanje priporočil državnega preventivnega mehanizma.«

44.    

2.      7. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Ana Polutnik sta se na Ministrstvu za pravosodje udeležila sestanka o strokovnem usklajevanju s predstavniki strokovne javnosti – predlog Zakona o obravnavanju mladoletnih storilcev kaznivih dejanj (ZOMSKD).

45.    

19. 7. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta v ZPKZ Dob preverila navedbe glede težav z oskrbo z vodo po neurju 20. junija 2019.

46.    

23. 7. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka varuha Andreja Srebotnik sta se na Ministrstvu za zdravje udeležila sestanka s predstavniki Ministrstva za pravosodje o izvajanju varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja na prostosti.

47.    

19. 8. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih je na MNZ opravil pogovor o spremljanju odstranitve  tujcev iz države.

48.    

22. 8. 2019

Namestnika varuha Ivan Šelih in mag. Miha Horvat sta opravila pogovor s predstavniki ameriškega veleposlaništva v Sloveniji o stanju človekovih pravic v Sloveniji.

49.    

4. 9. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je Centru za izobraževanje v pravosodju udeležil zadnjega usklajevalnega sestanka pred konferenco »Dnevi duševnega zdravja 2019«.

50.    

5. 9. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta državnemu sekretarju MNZ in predstavnikom Direktorata za policijo in druge varnostne naloge MNZ na sestanku med drugim predstavila tudi ugotovitve obiskov DPM na policijskih postajah.

51.    

5. 9. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je na Ministrstvu za zdravje udeležil pripravljalnega sestanka delovne skupine za pripravo sprememb Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr).

52.    

16. 9. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in član DPM mag. Jure Markič sta na študijski obisk sprejela predstavnice DPM Hrvaške. Skupaj so obiskali Oddelek za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru, katerega del je tudi Enota za forenzično psihiatrijo. Dogodek je bil znova priložnost za izmenjavo dobrih praks pri opravljanju nalog in pooblastil DPM, hkrati pa tudi seznanitev z načinom obravnave bolnikov s težavami v duševnem zdravju in s  pravnim okvirom, ki to obravnavo opredeljuje. To je eden izmed ciljev sodelovanja v mreži SEE NPM Network.

53.    

18. 9. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in člana DPM mag. Jure Markič in Ana Polutnik so se 18. in 19. septembra 2019 udeležili konference z naslovom Dnevi duševnega zdravja, katere tema so bili učinkoviti prehodi v postopku obravnave – iz skupnosti prek sodišča do institucionalne obravnave in nazaj. Prvi dan je konferenco vodil varuh človekovih pravic Peter Svetina.

54.    

20. 9. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in član državnega preventivnega mehanizma mag. Jure Markič sta se skupaj z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino udeležila sestanka s predstavnikoma združenja Spominčica – Alzheimer Slovenija, ki tudi sodeluje pri izvajanju nalog in pooblastil DPM.

55.    

2. 10. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in članica DPM Ana Polutnik sta se 2. in 3. oktobra 2019 v Skopju v Severni Makedoniji udeležila srečanja mreže DPM jugovzhodne Evrope (SEE NPM Network), ki ga je v okviru predsedovanja mreži in ob pomoči Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) organiziral varuh človekovih pravic Severne Makedonije v vlogi opravljanja nalog in pooblastil DPM. To je bilo prvo srečanje predstavnikov SEE NPM Network, namenjeno pomembnemu področju urejanja položaja ter posebnih potreb otrok in mladostnikov v institucijah oziroma v primerih, ko jim je odvzeta osebna svoboda.

56.    

3. 10. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič se je na Ministrstvu za zdravje udeležil seje delovne skupine za pripravo sprememb ZDZdr.

57.    

8. 10. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je 8. in 9. novembra 2019 udeležil prvega sestanka Skupine iz Navpliona. Sestanek je ob pomoči Sveta Evrope pripravil italijanski državni preventivni mehanizem (Garante Nazionale del diritti delle persone detenute o privote della liberta personale). Skupina iz Navpliona je nastala na podlagi tako imenovanega procesa iz Navpliona, tj. pobude grškega varuha človekovih pravic in nekaterih drugih institucij varuhov oziroma DPM iz držav članic Sveta Evrope.

Glavni namen ustanovitve Skupine iz Navpliona je vzpostavitev mehanizma za zagotovitev zunanjega neodvisnega spremljanja delovanja agencije Frontex v zvezi s prisilnim vračanjem, skupaj z oblikovanjem posebnih priporočil za organe, ki izvajajo prisilna vračanja, spremljanje izvajanja teh priporočil in s tem prispevati k preglednosti nad izvajanjem postopkov vračanja.

58.    

10. 10. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič se je udeležil seje delovne skupine za pripravo sprememb ZDZdr.

59.    

16. 10. 2019

Na povabilo varuha človekovih pravic Gruzije (Public Defender of Georgia) se je namestnik varuha Ivan Šelih 16. in 17. oktobra 2019 v Tibilisiju udeležil mednarodne konference na visoki ravni z naslovom »Measuring and Enhancing the Impact of National Preventive Mechanisms«. Dogodek je potekal ob desetletnici delovanja državnega preventivnega mehanizma Gruzije, saj je v letu 2009 varuh človekovih pravic Gruzije začel izvajati naloge in pooblastila tudi na tem področju. Kot aktivni udeleženec konference je namestnik Šelih predstavil delovanje DPM Slovenije.

60.    

17. 10. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič se je udeležil seje delovne skupine za pripravo sprememb ZDZdr.

61.    

22. 10. 2019

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, namestnik varuha Ivan Šelih in predstavniki DPM Robert Gačnik, spec., mag. Jure Markič in Ana Polutnik so se udeležili srečanja s predstavniki nevladnih organizacij, ki z varuhom sodelujejo pri delu DPM.

62.    

22. 10. 2019

Na Ministrstvu za pravosodje je bil delovni sestanek glede priprave odzivnega poročila vlade na letno poročilo varuha človekovih pravic.

63.    

24. 10. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalka Andreja Srebotnik sta se na Dunaju v Hiši Evropske unije (EU) udeležila zaključne konference v okviru EU-projekta »Strengthening the rights of persons suspected or acused in criminal proceedings – the role of National Human Rights Institutions«. Na konferenci so projektni partnerji predstavili izide raziskave, posvetovanja in pogovore s ključnimi mednarodnimi strokovnjaki s tega področja ter državnimi institucijami za človekove pravice. Predstavniki teh institucij so kot udeleženci konference izmenjali izkušnje o spodbujanju in varovanju pravic osumljenih in obdolženih v kazenskih postopkih tako pri obravnavi posamičnih pritožb kakor tudi ob spremljanju prostorov kraja odvzema prostosti. V okviru tega je namestnik Šelih predstavil obiskovanje policijskih postaj v vlogi DPM ter ugotovitve in priporočila za izboljšanje stanja na tem področju.

64.    

24. 10. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič se je na Ministrstvu za zdravje udeležil seje delovne skupine za pripravo sprememb ZDZdr.

65.    

30. 10. 2019

Predstavnika DPM, namestnik varuha Ivan Šelih in mag. Jure Markič, sta se na Ministrstvu za zdravje udeležila seje delovne skupine za pripravo sprememb ZDZdr.

66.    

4. 11. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih kot vodja DPM v Sloveniji in Katarina Vučko, predstavnica Mirovnega inštituta, ene izmed sodelujočih nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil DPM, sta se od 4. do 6. novembra 2019 v Strasbourgu v Franciji ob trideseti obletnici delovanja Evropskega odbora za preprečevanja mučenja Sveta Evrope (CPT) udeležila več dogodkov v organizaciji Sveta Evrope, Združenja za preprečevanje mučenja iz Ženeve (APT) in ODHIR OVSE. Namestnik varuha Ivan Šelih in predstavnica Mirovnega inštituta Katarina Vučko sta v okviru tega dogodka posebej opozorila na sodelovanje izbranih nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil DPM v Sloveniji.

Niz dogodkov se je tretji dan končal s predstavitvijo opravljenega dela tako imenovanega NPM-observatorija, ki neodvisno spremlja delovanje DPM.

67.    

6. 11. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič je v Ljubljani na posvetu z naslovom Delo s starejšimi predstavil DPM in ugotovitve glede uporabe posebnih varovalnih ukrepov (PVU).

68.    

7.11.2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič se je udeležil seje delovne skupine za pripravo sprememb ZDZdr.

69.    

8. 11. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič je na 11. konferenci o demenci ASK 2019, ki jo je pripravilo združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija v Novi Gorici, predstavil tematski obisk DPM s področja požarne varnosti v varovanih oddelkih domov starejših.

70.    

8. 11. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je na MNZ udeležil seje Strokovnega sveta za policijsko pravo in policijska pooblastila.

71.    

14. 11. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič se je udeležil seje delovne skupine za pripravo sprememb ZDZdr.

72.    

18. 11. 2019

Svetovalec varuha mag. Uroš Kovačič se je 18 in 19. novembra 2019 v Sofiji v Bolgariji udeležil delavnice, namenjene DPM z naslovom »Na poti do usklajenih standardov v primeru odvzema prostosti v Evropski uniji – vloga DPM«. Vsebinski poudarki delavnice so bili nadzor obravnave in položaja ranljivih skupin zaprtih oseb ter oblikovanje sistemske ureditve izvajanja nadzora na področju preprečevanja mučenja in nečloveškega ravnanja

73.    

20. 11. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič se je na MDDSZ udeležil seje delovne skupine za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva starejših.

74.    

20. 11. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je v Državnem zboru udeležil dogodka ob 30-letnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah.

75.    

21. 11. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič se je udeležil seje delovne skupine za pripravo sprememb ZDZdr.

76.    

21. 11. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih, svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., mag., ter sodelujoči predstavniki nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil DPM so se na sedežu varuha udeležili izobraževanja o nadzoru nad uporabo orožja in drugih prisilnih sredstev ter o preprečevanju mučenja, ki so ga izvedle predstavnice Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice v sodelovanju z ustanovo Omega Research Foundation in Univerzo v Exeterju.

77.    

28. 11. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič se je udeležil seje delovne skupine za pripravo sprememb ZDZdr.

78.    

5. 12. 2019

Predstavnika DPM, namestnik varuha Ivan Šelih in mag. Jure Markič, sta se udeležila seje delovne skupine za pripravo sprememb ZDZdr.

79.    

5. 12. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih se je na Pravni fakulteti v Ljubljani udeležil okrogle mize z naslovom: Deset let Listine EU o temeljnih pravicah.

80.    

11. 12. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik sta se na povabilo hrvaškega varuha človekovih pravic v Splitu na Hrvaškem udeležila okrogle mize o ranljivih skupinah v zaporskem sistemu. Namen okrogle mize sta bila izmenjava izkušenj in opozorilo na potrebo po prepoznavanju posebnih ranljivih skupin zapornikov, kot so mladoletniki, ženske, invalidi, starejše osebe, pripadniki etničnih in verskih manjšin, pripadniki spolnih manjšin, tujci in drugi, že pri nastopu kazni zapora in načrtovanju njihove obravnave. V razpravi po posameznih predstavitvah položaja ranljivih skupin v zaporskem sistemu Hrvaške, je namestnik Šelih med drugim opozoril na prizadevanje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za boljši položaj zaprtih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo dodatno pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb oziroma nega in socialno oskrbo v času prestajanja kazni zapora, da se zagotovi spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva. Pri prestajanju kazni zapora je namreč treba za te osebe zagotoviti ustrezno namestitev in dostojno prestajanje kazni zapora, sicer gre lahko za nečloveško ali ponižujoče ravnanje in s tem za kršitev 3. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljih svoboščin.

81.    

16. 12. 2019

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta 16. decembra 2019 v ZPKZ Dob pri Mirni sodelovala pri izvedbi usposabljanja za skupino 23 novih pravosodnih policistov. To je že utečeno sodelovanje pri usposabljanju novih pravosodnih policistov, ki se lahko podrobneje seznanijo z institucijo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije tako glede obravnave pobud zaprtih oseb kakor tudi izvajanja nalog in pooblastil DPM.

82.    

17. 12. 2019

Predstavnik DPM mag. Jure Markič se je v Ljubljani udeležil usposabljanja strokovnega osebja centrov za duševno zdravje odraslih z naslovom Zdravljenje, zdravstvena nega in rehabilitacija ter tam predstavil prispevek z naslovom Stiske in zlorabe v starosti – varovani oddelki domov starejših.