Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pojasnilo Varuha v primeru vrnitve sedmih otrok v družino

V javnosti so se v zvezi z odločitvijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o vrnitvi začasno odvzetih sedmih otrok v družino pojavili različni komentarji in informacije glede ugotovitev Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh).

Varuh je 13. 1. 2014 na svojih spletnih straneh objavil svoje stališče. Takrat smo zapisali, da je Varuh informacijo o odvzemu zasledil v medijih. Ob objavi v medijih Varuh še ni imel pobude za obravnavo, zato smo v decembru 2013 odprli lastno pobudo. Glede na navedbe oziroma pomisleke, da bi utegnil biti odvzem otrok sporen, se je Varuh odločil postopek odvzema preveriti. Ni praksa Varuha, da bi ob vsakem odvzemu preverjal postopke, saj Varuh ni inšpekcijski organ, ki bi preverjal pravilnost in zakonitost dela strokovnih in samostojnih državnih organov in nosilcev javnih pooblastil. Centri za socialno delo zato niso dolžni Varuha obveščati o postopkih odvzema otrok.

Varuh je s pismom Centru za socialno delo SD Škofja Loka (CSD) želel ugotoviti, kako je utemeljena odločba o odvzemu, posebej pa so nas zanimale okoliščine njene izvršitve, saj naj bi po nekaterih informacijah uniformirana policija pomagala pri odvzemu otrok med poukom. Želeli smo se tudi seznaniti z načrtovanimi aktivnostmi CSD-ja za odpravo razlogov za odvzem otrok. Varuh skladno s 24. členom Zakona o Varuhu človekovih pravic RS (ZVarCP) »ne obravnava zadev, o katerih tečejo sodni ali drugi pravni postopki, razen če gre za neupravičeno zavlačevanje postopka ali za očitno zlorabo oblasti.« Zato smo želeli ugotoviti, ali so očitane nepravilnosti takšne narave, da bi utegnile utemeljiti sum o zlorabi oblasti centra za socialno delo.

CSD je Varuhu na vsa zahtevana pojasnila odgovoril še pred postavljenim rokom. Varuh je dokumentacijo skrbno pregledal in ocenil, da zaenkrat ni razlogov za njegovo ukrepanje. Varuh ni ugotavljal, ali so v postopku nastale posamezne procesne nepravilnosti, saj je postopek še potekal. Vseskozi smo v komunikaciji z državnimi organi in pobudniki (v tej zadevi) zatrjevali, da bo Varuh v okviru svojih nalog in pristojnosti še naprej spremljal primer. Izrazili smo pričakovanje, da bodo vzroki za ugotovljeno ogroženost otrok čim prej odpravljeni in otroci vrnjeni staršem.

Veseli smo, da se je naše pričakovanje izpolnilo in upamo, da so odpravljeni razlogi, ki so vodili center za socialno delo k ugotovitvi ogroženosti otrok.

Natisni: