Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zadeve v obravnavi

Letno poročilo 2001 - Statistika

Zadeve v obravnavi

V tabeli 4.4.2. so prikazani podatki o skupnem številu zadev v obravnavi pri varuhu v letu 2001 po posameznih področjih dela. Kot smo že navedli, so med zadeve v obravnavi vključene zadeve, odprte na podlagi pobud v letu 2001, prenesene zadeve v obravnavo iz leta 2000 in ponovno odprte zadeve v letu 2001.

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 2000 skupaj obravnavanih 3619 zadev, od tega:

  • 3.304 zadev, odprtih v letu 2001 (91,3 odstotka);
  • 187 zadev, prenesenih v obravnavanje iz leta 2000 (5,2 odstotka), in
  • 128 ponovno odprtih zadev v letu 2001 (3,5 odstotka vseh obravnavanih zadev).

Največ zadev je bilo v letu 2001 obravnavanih s področij:

  • sodnih in policijskih postopkov (1.041 zadev oziroma 28,76 odstotka);
  • ostalih zadev (564 zadev oziroma 15,58 odstotka) ter
  • socialne varnosti (549 zadev oziroma 15,17 odstotka).

Podrobnejši prikaz števila zadev v obravnavi v letu 2001 po posameznih področjih dela je podan v spodnji tabeli.

Tabela 4.4.2.

PODROČJE DELA

ŠTEVILO ZADEV V OBRAVNAVI

Delež po področjih dela

Odprte zadeve v 2001

Prenos zadev iz 2000

Ponovno odprte zadeve v 2001

Skupaj zadeve v obravnavi

1. Ustavne pravice

86

3

1

90

2,49 %

2. Omejitve osebne svobode

190

11

5

206

5,69 %

3. Socialna varnost

472

42

35

549

15,17 %

4. Delovnopravne zadeve

202

4

7

213

5,89 %

5. Upravne zadeve

523

48

20

591

16,33 %

6. Sodni in policijski postopki

941

56

44

1041

28,76 %

7. Okolje in prostor

130

11

2

143

3,95 %

8 . Gospodarske javne službe

67

0

1

68

1,88 %

9. Stanovanjske zadeve

150

2

2

154

4,26 %

10. Ostalo

543

10

11

564

15,58 %

SKUPAJ

3.304

187

128

3.619

100,00 %Primerjava med številom zadev v obravnavi po posameznih področjih dela varuha v obdobju 1995-2001 je prikazana v tabeli 4.4.3.

Iz tabele 4.4.3. izhaja, da je bilo v letu 2001 glede na leto 2000 v obravnavi 0,3 odstotka manj zadev (3.630 zadev v letu 2000 in 3.619 v letu 2001). Število zadev v obravnavi se je glede na leto 2000 najbolj zmanjšalo na področjih:

  • upravnih zadev: s 675 na 591 zadev, kar je 12,45-odstotno zmanjšanj ter
  • sodnih in policijskih postopkih: : s 1179 na 1041 zadev, kar je 11,7-odstotno zmanjšanje.

Tabela 4.4.3.

PODROČJE DELA

ZADEVE V OBRAVNAVI

Indeks

(01/00)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

 

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

Štev.

Delež

1. Ustavne pravice

37

1,6%

63

1,6%

54

1,4%

65

1,6%

53

1,3%

38

1,0%

90

2,5 %

236,84

2. Omejitve osebne svobode

74

3,1%

200

5,0%

179

4,6%

260

6,5%

227

5,6%

217

6,0%

206

5,7 %

94,93

3. Socialna varnost

251

10,7%

469

11,8%

528

13,7%

487

12,2%

478

11,7%

493

13,6%

549

15,2 %

111,36

4. Delovnopravne zadeve

125

5,3%

157

3,9%

181

4,7%

246

6,2%

233

5,7%

180

5,0%

213

5,9 %

118,33

5. Upravne zadeve

565

24,0%

868

21,8%

855

22,2%

852

21,4%

831

20,4%

675

18,6%

591

16,3 %

87,55

6. Sodni in polic. postopki

478

20,3%

1.036

26,0%

1.086

28,2%

1.073

27,0%

1.118

27,4%

1179

32,5%

1041

28,8 %

88,30

7. Okolje in prostor

61

2,6%

122

3,1%

119

3,1%

83

2,1%

121

3,0%

108

3,0%

143

4,0 %

132,41

8. Gospodarske javne službe

27

1,1%

49

1,2%

38

1,0%

46

1,2%

84

2,1%

45

1,2%

68

1,9 %

151,11

9. Stanovanjske zadeve

204

8,7%

264

6,6%

178

4,6%

185

4,6%

141

3,5%

130

3,6%

154

4,3 %

118,46

10. Ostalo

530

22,5%

753

18,9%

636

16,5%

683

17,2%

788

19,3%

565

15,6%

564

15,6 %

99,82

SKUPAJ

2.352

100%

3.981

100%

3.854

100%

3.980

100%

4.074

100%

3.630

100%

3.619

100 %

99,70