Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

3. PODATKI O DELU VARUHA

Letno poročilo 2001 - Poglavje 3.

3. PODATKI O DELU VARUHA

Državni zbor Republike Slovenije je 21. februarja 2001 na predlog predsednika države s potrebno dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev (73 od 90) izvolil za varuha človekovih pravic Matjaža Hanžka. Novoizvoljeni varuh je začel delo takoj po izvolitvi.

Za obdobje od poteka mandata prvemu varuhu človekovih pravic do izvolitve novega varuha je značilen dokajšen upad pobud, po izvolitvi pa je število prejetih pobud opazno naraslo.


Tudi za novega varuha je bilo pri organiziranju njegovega dela odločilnega pomena, da je lahko dostopen vsakomur, ki se želi obrniti nanj. Kot način svojega dela je ohranil pogovore s pobudniki na sedežu urada in med pobudniki dobro uveljavljeno poslovanje zunaj sedeža. Izjemno velik poudarek je namenil področju odnosov z različnimi javnostmi, med njimi z nevladnimi organizacijami in raznimi združenji ter društvi, pa tudi odnosom z mediji. Sam postopek in način obravnave posamezne pobude sta ostala sicer nespremenjena, zavzel pa se je za kompleksnejšo obravnavo pobud oziroma določene problematike.

Ob obravnavi rednega letnega poročila varuha za leto 2000 v državnem zboru so poslanci podprli predlog varuha, da se v okviru urada specializira skupina za delo na področju varstva otrokovih pravic, in sprejeli o tem tudi ustrezen sklep.


S sprejetjem novele zakona o varstvu osebnih podatkov je varuh pridobil nove pristojnosti na področju varstva osebnih podatkov. Zato smo pripravili ustrezne dopolnitve poslovnika in ga posredovali skladno z 51. členom Zakona o varuhu človekovih pravic v mnenje odboru državnega zbora za notranjo politiko, ki je k dopolnitvam poslovnika dal pozitivno mnenje. Prvi odstavek 11. člena poslovnika smo dopolnili tako, da se zadeve iz pristojnosti varuha človekovih pravic delijo na naslednja področja: ustavne pravice, omejitve osebne svobode, socialna varnost, delovnopravne zadeve, upravne zadeve, sodne postopke, okolje in prostor, gospodarske javne službe, stanovanjske zadeve, varstvo osebnih podatkov in varstvo otrokovih pravic. V 40. členu poslovnika smo dodali nov drugi odstavek, ki določa, da letno poročilo varuha vsebuje tudi ugotovitve, predloge in priporočila o stanju na področju varstva osebnih podatkov, če varuh o tem ne pripravi posebnega letnega poročila. Skladno z novelo zakona o varstvu osebnih podatkov je varuh tudi določil namestnika, ki je pristojen za področje varstva osebnih podatkov.


Predlagane dopolnitve 11. in 40. člena poslovnika pomenijo realizacijo obveznosti varuha, ki izhaja iz drugega odstavka 9. člena ZVOP-a, po katerem varuh človekovih pravic uskladi notranjo organizacijo in sistemizacijo z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. Pomenijo pa tudi začetek realizacije programske usmeritve varuha, ki jo je podprl Državni zbor Republike Slovenije na 8. seji 28. 9. 2001, po kateri se v uradu varuha človekovih pravic specializira skupina za obravnavo zadev s področja varstva otrokovih pravic. Za vsako področje je pristojen eden izmed namestnikov varuha. Upoštevajoč navedeno delitev in novelo zakona o varstvu osebnih podatkov je varuh ustrezno spremenil tudi akt o sistemizaciji delovnih mest in delovnih razmerij v uradu varuha človekovih pravic.