Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavanje zadev po področjih dela

Letno poročilo 2001 - Statistika

Obravnavanje zadev po področjih dela

Na področju 1. Ustavne pravice je bilo v letu 2001 v obravnavi 90 zadev, kar je glede na leto 2000, ko jih je bilo obravnavanih 38, 236,8 odstotka več zadev. Pobude s področja ustavnih pravic predstavljajo 2.5 odstotka vseh obravnavanih pobud.

Število zadev v obravnavi na področju 2. Omejitve osebne svobode se je v letu 2001 glede na leto 2000 zmanjšalo za 5,1 odstotka (z 217 na 206). Zmanjšanje števila zadev v obravnavi v letu 2001 je posledica 23,3 odstotnega zmanjšanja števila zadev obsojencev (s 120 na 92) in 50 odstotnega zmanjšanja števila zadev psihiatričnih bolnikov (s 32 na 16) medtem ko je število zadev s področja pripornikov poraslo z 62 na 95 (indeks 153).

Na področju 3. Socialna varnost se je število zadev v obravnavi v letu 2001 glede na leto 2000 povečalo za 11,4 odstotke (s 493 na 4549). Največji delež med temi podpodročji imajo zadeve v zvezi z zagotavljanjem socialnega varstva (251 zadev oziroma 45,7 odstotka). Ugotavljamo veliko povečanje števila obravnavanih zadev s področja zdravstvenega varstva (s 24 na 49 - indeks 204,2) in pokojninskega zavarovanja (z 89 na 118 – 32,6-odstotno povečanje). Manj zadev je bilo obravnavanih na področju zdravstvenega zavarovanja (56 v letu 2000 in 39 v letu 2001, kar je 30,4-odstotno zmanjšanje).

Na področju 4. Delovnopravne zadeve se je število zadev v obravnavi v letu 2001 (213) glede na leto 2000 (180) povečalo za 18,3 odstotka. Največje povečanje števila zadev v obravnavi je zaslediti na področju delovnih razmerij (s 64 na 106 - 65,6-odstotno povečanje) in področju delavcev v državnih organih (s 26 na 32, kar je 23,1-odstotno povečanje). Za 16,3 odstotka se je zmanjšalo število zadev v obravnavi, s področja brezposelnosti (z 59 na 50).

Področje 5. Upravne zadeve z obravnavanih 591 zadev, kljub 12,4-odstotnem zmanjšanju glede na leto 2000 (675), pomeni drugo največjo vsebinsko zaokroženo celoto vseh zadev, ki jih je varuh obravnaval v letu 2001. Poudariti je pomembno 41,1 odstotno zmanjšanje števila zadev povezanih z davki (s 129 na 76), 43 odstotno zmanjšanje denacionalizacijskih zadev (s 107 na 61) ter 16,3-odstotno zmanjšanje števila zadev v zvezi s pridobitvijo slovenskega državljanstva (s 86 na 72), kar pomeni nadaljnje zmanjševanje števila zadev v obravnavi s tega področja od leta 1996 (381 v letu 1996, 244 v letu 1997, 194 v letu 1998, 112 v letu 1999, 86 v letu 2000 in 72 v letu 2001).

Tako kot to velja za vsa predhodna obdobja, je varuh tudi v letu 2001 največ zadev obravnaval s področja 6. Sodni in policijski postopki (1.041 zadev oziroma 28,8 odstotka), med katere uvrščamo zadeve v zvezi s policijskimi, predsodnimi, kazenskimi in civilnimi postopki, postopki v delovnih in socialnih sporih, upravnimi sodnimi postopki in postopki o prekrških ter zadeve v zvezi z notariatom in odvetništvom. Iz indeksa gibanja števila zadev v obravnavi v letu 2001 glede na leto 2000 (88,3) je razvidno 11,7- odstotno zmanjšanje glede na leto 2000 (1.179 v letu 2000 in 1.041 v letu 2001). Največji delež med vsemi zadevami v obravnavi s tega področja pomenijo zadeve s podpodročja civilnih postopkov (506 zadev oziroma 48,6 odstotka vseh zadev s tega področja v letu 2001). V letu 2001 (131) smo zasledili 26-odstotno povečanje policijskih postopkov glede na leto 2000 (104).

Na področju 7. Okolje in prostor zaznavamo v letu 2001 32,4-odstotno povečanje števila zadev v obravnavi glede na leto 2000 (s 108 na 143). Znatno povečanje je opaziti na področju zadev urejanja okolja in sicer se je število zadev z obravnavanih 15 v letu 2000 povečalo na 26 v letu 2001 (73,3-odstotno povečanje).

Število zadev v obravnavi se je v letu 2001 glede na leto 2000 opazno povečalo na področju 8. Gospodarske javne službe (s 45 na 68 - indeks 151,1). Pripad zadev se je tako rekoč na vseh podpodročjih (komunikacijah, energetiki, prometu in ostalih gospodarskih javnih službah) povečal, najbolj pa na podpodročju energetike kjer se število zadev v obravnavi s 3 v letu 2000 povečalo na 9 v letu 2001.

Na področju 9. Stanovanjske zadeve se je število obravnavanih zadev v 2001 glede na leto 2000 povečalo za 18,5 odstotkov (s 130 na 154). Opazno je povečanje števila zadev s področja ostalih stanovanjskih zadev (s 5 na 18).


V področje 10. Ostalo razvrščamo tiste zadeve, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od opredeljenih področij. V letu 2001 smo obravnavali 564 takšnih zadev, kar pomeni glede na leto 2000, ko jih je bilo obravnavanih 565, ni bilo spremembe števila zadev v obravnavi.

Podrobnejši prikaz števila zadev v obravnavi v letih 2000 in 2001 po področjih in podpodročjih dela je v tabeli 4.4.6.

Tabela 4.4.6.

PODROČJE DELA

Zadeve v obravnavi

2000

Zadeve v obravnavi

2001

Indeks

(01/00)

PODROČJE DELA

Zadeve v obravnavi

2000

Zadeve v obravnavi

2001

Indeks

(01/00)

1. Ustavne pravice

38

90236,8

5.4 Premoženjskopravne zadeve

18

19

105,6

1.1 Pravice otrok

0

4

-

5.5 Davki

129

76

58,9

1.2 Pravice manjšin

1

7

700,0

5.6 Carine

5

2

40,0

1.3 Enake možnosti

4

4

100,0

5.7 Upravni postopki

229

226

98,7

1.4 Etika javne besede

1

6

600,0

5.8 Družbene dejavnosti

25

35

140,0

1.5 Zbiranje in združe vanje

1

9

900,0

5.9 Ostalo

5

9

180,0

1.6 Varnostne službe

1

2

200,0

6. Sodni in policijski postopki

1.179

1.04188,3

1.7 Varstvo osebnih podatkov

7

20

285,7

6.1 Policijski postopki

104

131

126,0

1.8 Ostalo

23

38

165,2

6.2 Predsodni postopki

24

23

95,8

2. Omejitve osebne svobode

217

20694,9

6.3 Kazenski postopki

101

92

91,1

2.1 Priporniki

62

95

153,2

6.4 Civilni postopki

617

506

82,0

2.2 Obsojenci

120

92

76,7

6.5 Postopki pred del. in soc. sod.

174

117

67,2

2.3 Psihiatrični bolniki

32

16

50,0

6.6 Postopek o prekrških

38

41

107,9

2.4 Vojaki

2

0

-

6.7 Upravni sodni postopek

37

40

108,1

2.5 Mladinski domovi

0

0

-

6.8 Ostalo

84

91

108,3

2.6 Ostalo

1

3

300,0

7. Okolje in prostor

108

143132,4

3. Socialna varnost

493

549111,4

7.1 Posegi v okolje

67

91

135,8

3.1 Pokojninsko zavarovanje

89

118

132,6

7.2 Urejanje prostora

15

26

173,3

3.2 Invalidsko zavarovanje

75

79

105,3

7.3 Ostalo

26

26

100,0

3.3 Zdravstveno zavarovanje

56

39

69,6

8. Gospodarske javne službe

45

68151,1

3.4 Zdravstveno varstvo

24

49

204,2

8.1 Komunalno gospodarstvo

16

17

106,3

3.5 Socialno varstvo

223

251

112,6

8.2 Komunikacije

11

19

172,7

3.6 Ostalo

26

13

50,0

8.3 Energetika

3

9

300,0

4. Delovnopravne zadeve

180

213118,3

8.4 Promet

10

14

140,0

4.1 Delovno razmerje

64

106

165,6

8.5 Koncesije

0

2

-

4.2 Brezposelnost

59

50

84,7

8.6 Ostalo

5

7

140,0

4.3 Delavci v državnih organih

26

32

123,1

9. Stanovanjske zadeve

130

154118,5

4.4 Ostalo

31

25

80,6

9.1 Stanovanjska razmerja

116

126

108,6

5. Upravne zadeve

675

59187,6

9.2 Stanovanjsko gospodarstvo

9

10

111,1

5.1 Državljanstvo

86

72

83,7

9.3 Ostalo

5

18

360,0

5.2 Tujci

71

91

128,2

10. Ostalo

565

56499,8

5.3 Denacionalizacija

107

61

57,0

SKUPAJ

3.630

3.61999,7