Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

1.7 MEDNARODNO SODELOVANJE

Varuh aktivno sodeluje z mednarodnimi in medvladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s posameznimi področji človekovih pravic in temeljnih svoboščin (OZN, EU, Svet Evrope, OVSE), z zvezami ombudsmanov in ombudsmani ter s predstavniki tujih držav v Republiki Sloveniji.

 

Varuh je leta 2019 sodeloval pri več kakor 49 mednarodnih dogodkih.

V nadaljevanju na kratko navajamo najbolj bistveni del dejavnosti na tem področju.

 

SODELOVANJE S SVETOM EVROPE

Marca smo se na povabilo Oddelka za otrokove pravice pri Svetu Evrope (Council of Europe Children’s Rights Division) v Parizu v Franciji udeležili dogodka z naslovom Nadziranje prostorov, kjer je otrokom brez spremstva odvzeta prostost – kako izvesti učinkovit nadzor? (Monitoring places where migrant children are deprived of their liberty: how to conduct an effective visit?). Namen seminarja je bil udeležencem podati praktične smernice in znanja za opravljanje čim učinkovitejših nadzornih obiskov mest, kjer so nameščeni otroci, ki jim je bila odvzeta prostost.

Na povabilo Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) smo se septembra v Parizu, Francija, udeležili konference v počastitev 25. obletnice njenega delovanja.

Septembra smo tudi sprejeli delegacijo neodvisnega odbora strokovnjakov evropske listine za regionalne in manjšinske jezike pri Svetu Evrope. Odbor je bil v Sloveniji zaradi petega periodičnega poročila o izvajanju listine, ki ga je Slovenija predložila Svetu Evrope, z Varuhom pa so se želeli sestati v zvezi s težavami glede zaščite manjšinskih jezikov v Sloveniji.

V novembru smo se skupaj s predstavnico Mirovnega inštituta, ene izmed sodelujočih nevladnih organizacij pri izvajanju nalog in pooblastil DPM, v Strasbourgu, Francija, udeležili več dogodkov v organizaciji Sveta Evrope, Združenja za preprečevanje mučenja iz Ženeve (APT), in ODHIR-ja OVSE ob trideseti obletnici delovanja Evropskega odbora za preprečevanje mučenja pri Svetu Evrope (CPT).

 

SODELOVANJE Z EVROPSKO UNIJO

Februarja smo se na povabilo Direktorata za okolje pri Evropski uniji (Directorate-General for Environment) v Bruslju v Belgiji udeležili 3. delavnice o obravnavanju pobud s področja okolja (3th Workshop on handling of environmental complaints). Dogodek je pripravila Evropska komisija v sodelovanju z Inštitutom za ekologijo, potekal pa je v prostorih Oddelka za okolje v Bruslju. Udeležili so se ga predstavniki držav članic Evropske unije iz državnih upravnih organov, pravosodnih organov, inšpektoratov, lokalnih oblasti in drugih organov oblasti. Predstavnica Varuha in vodja oddelka za okoljske pritožbe pri španskem ombudsmanu Pedro Baena sta na delavnici sodelovala kot predstavnika Evropske mreže ombudsmanov.

Prav tako februarja smo se v Budimpešti na Madžarskem udeležili evropske posvetovalne delavnice v okviru projekta »Krepitev pravic osumljenih ali obdolženih v kazenskih postopkih – vloga nacionalnih institucij za človekove pravice«, ki ga Mirovni inštitut izvaja v sodelovanju z Inštitutom Ludwig Boltzman iz Avstrije kot koordinatorjem, madžarskim helsinškim odborom in helsinško fundacijo iz Poljske. Delavnice so se udeležili predstavniki številnih evropskih nacionalnih institucij za človekove pravice (predvsem ombudsmanov) in nekaterih mednarodnih organizacij. Udeleženci so se seznanili s študijo o delovanju nacionalnih institucij za človekove pravice na področju procesnih pravic osumljenih in obdolženih v Evropski uniji (EU). 

V aprilu se je varuh na spoznavnem sestanku srečal z vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoranom Stančičem.

Aprila smo se udeležili tudi 12. evropskega foruma o pravicah otrok z naslovom Kje smo in kam želimo (12th European Forum on the rights of the child: where we are and where we want to go), ki ga je v Bruslju pripravila Evropska komisija in so se ga udeležile članice ENOC-a (Evropske mreže ombudsmanov za otrokove pravice) ter predstavniki z Islandije in Norveške.

Maja smo na prošnjo programa TAIEX pri Evropski komisiji v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve (MNZ) organizirali študijski obisk predstavnikov palestinskega Sveta ministrov in njihovega MNZ ter predstavili dobre prakse in metodologije na področju pritožbenih postopkov v Sloveniji. Udeleženci obiska so bili Rudayna Baniowda iz Direktorata za pritožbe in človekove pravice palestinskega ministrstva za notranje zadeve, Kamel Darabuzidan, generalni direktor Direktorata za pritožbe Sveta ministrov v Palestini in iz tega direktorata tudi Ayman Fawadleh. Predstavniki Varuha so udeležencem študijskega obiska predstavili institucijo Varuha. Pri tem so udeleženci spoznali način obravnave posamičnih pobud (zlasti tistih, ki se nanašajo na policijske postopke) in tudi delovanje Varuha v vlogi državnega preventivnega mehanizma (DPM).

Junija smo se na Dunaju udeležili strokovnega srečanja o položaju nacionalnih institucij za človekove pravice v organizaciji FRA (Agencije EU za temeljne pravice).

V oktobru smo se na Dunaju v Hiši Evropske unije (EU) udeležili konference v okviru projekta EU »Strengthening the rights of persons suspected or acused in criminal proceedings – the role of National Human Rights Institutions«. V okviru projekta so njegovi partnerji Inštitut Ludwig Boltzmann za človekove pravice iz Avstrije, madžarski helsinški odbor, Helsinška fundacija za človekove pravice na Poljskem in Mirovni inštitut iz Slovenije opravili podrobno raziskavo o zdajšnji in prihodnji vlogi nacionalnih institucij pri spodbujanju in varovanju pravic osumljenih in obdolženih oseb v kazenskih postopkih s posebnim poudarkom na uporabi ustreznih instrumentov EU.

 

SODELOVANJE Z ORGANIZACIJO ZDRUŽENIH NARODOV

Aprila smo v prostorih Varuha sprejeli Riikko Peltonen Quijano, predstavnico regionalnega predstavništva UNHCR za srednjo Evropo iz Budimpešte. Govorili smo o možnih oblikah sodelovanja.

V septembru se je ob robu blejskega strateškega foruma na svoji drugi seji sestal Svet Varuha za človekove pravice. Uvodnega dela seje sveta se je udeležila visoka komisarka Organizacije združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet. Po srečanju z varuhom Petrom Svetino, ki ji je predstavil delovanje tega ključnega Varuhovega posvetovalnega telesa in pomen njegovega delovanja za nacionalno institucijo za človekove pravice v Sloveniji, je članom sveta predstavila nekatere izzive Združenih narodov pri uveljavljanju smernic za uresničevanje človekovih pravic. Visoka gostja je še posebej obravnavala pravice v gospodarstvu, kar je bila tudi osrednja tema tokratne seje Sveta varuha.

V oktobru smo se v Ženevi v Švici udeležili srečanja med nacionalnimi institucijami za človekove pravice, nevladnimi organizacijami in stalnimi misijami, organiziranim pred obravnavo univerzalnega periodičnega pregleda (UPR) pri Svetu za človekove pravice pri OZN v Ženevi. Svet za človekove pravice pri OZN vsakih pet let pripravi pregled uresničevanja človekovih pravic za države članice. Letos je bila 12. novembra na vrsti Slovenija. Predstavnica Varuha je na srečanju aktivno sodelovala z obravnavo najbolj perečih vprašanj s področja temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

 

SODELOVANJE Z OVSE

Februarja smo se v Banja Luki v Bosni in Hercegovini udeležili sestanka ombudsmanov na področju okolja in prostora z naslovom Zaščita življenjskega okolja – vloga ombudsmana v organizaciji Ombudsmana Bosne in Hercegovine ob podpori misije OVSE za Bosno in Hercegovino. Srečanje je bilo nadaljevanje dela Mreže ombudsmanov na področju okolja in prostora (mreža), ki je bila ustanovljena septembra 2017 v Ljubljani. Predstavnica Varuha je predstavila skupna prizadevanja Varuha in civilne družbe v Sloveniji za zdravo življenjsko okolje. Poudarila je pomen sodelovanja s civilno družbo, saj se oboji zavzemamo za pravice posameznikov in posameznih interesnih skupin.

V aprilu smo se v Zagrebu na Hrvaškem udeležili strokovnega srečanja z naslovom Obravnavanje kršitev pravic na mejah, rasizma, ksenofobije in zločinov iz sovraštva v okviru migracij v jugovzhodni Evropi (Addressing violations of rights at the border, racism, xenophobia and hate crime in the context of migration in South-Eastern Europe). Udeležili so se ga vsi, ki se ukvarjajo z migracijo v jugovzhodni Evropi, in predstavnice nekaterih nevladnih organizacij iz Slovenije, ki se ukvarjajo z migracijami, da bi izmenjali stališča glede področja  izgonov, grdega ravnanja, rasizma, ksenofobije in zločinov iz sovraštva proti migrantom in civilni družbi. Srečanje je bilo tudi priložnost, da so nekatere mednarodne (OVSE, ODHIR in FRA) in druge organizacije predstavile možnosti za pomoč in podporo deležnikom, ki se ukvarjajo s tem področjem.

V septembru smo v Velesu v Severni Makedoniji skupaj s predstavnico hrvaškega Ombudsmana Teno Šimonović Einwalter v organizaciji misije OSCE v Skopju izvedli dvodnevno usposabljanje zaposlenih pri severno-makedonskem Ombudsmanu o pisanju dopisov  amicus curiae.

Septembra smo na delovni obisk sprejeli delegacijo Organizacije za varnost in sodelovanje iz Skopja. V okviru srečanj, ki jih je delegacija imela s predstavniki najrazličnejših institucij, so obiskali tudi nas. Predstavnike Misije OVSE iz Skopja je v tem okviru zanimala predvsem ureditev institucije Varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji, zlasti njena vloga in položaj ter avtonomija. Sogovorniki so pozornost namenili tudi odnosu izvršilne in zakonodajne oblasti do nacionalne institucije za človekove pravice.

 

SODELOVANJE Z OMBUDSMANI, MEDNARODNIMI ZDRUŽENJI OMBUDSMANOV in NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Marca smo v naših prostorih sprejeli delegacijo Odbora za človekove pravice in svoboščine Skupščine Črne gore.

V aprilu smo se v Bruslju v Belgiji udeležili konference mreže evropskih ombudsmanov. Konferenco z naslovom Stanje evropske demokracije: spodbujanje tvornega sodelovanja državljanov (The state of European democracy: Making citizen participation meaningful) je odprla evropska ombudsmanka Emily O'Reilly z razpravo o raziskovanju širšega političnega konteksta, vključno z vzponom populizma ter sprejetjem načina retorike in obnašanja, ki je včasih veljalo za nesprejemljivo. Udeleženci konference so sodelovali v različnih delovnih skupinah, v katerih so obravnavali različne teme, kakor so participativna demokracija, razvijanje mehkih veščin, GDPR, demografski izzivi – starajoča družba, zdravstvo, družinske dajatve in skrbništvo nad otroki ter socialne pravice napotenih delavcev.

Na povabilo srbskega ombudsmana smo se novembra udeležili mednarodne konference v Nišu, kjer smo razpravljali o dostopnosti ombudsmanskih institucij za ljudi. Namestnik Horvat je na prvem panelu predstavil delovanje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije  zunaj sedeža institucije. Ta metoda dela na zakonski ravni sicer ni predpisana, je pa Varuh z njo začel že leta 1995 z namenom, da se kar najbolj približa ljudem, ki ne (z)morejo do njega v Ljubljano.

Novembra smo se v Bruslju v Belgiji udeležili letnega srečanja Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI). Govorili smo o pomenu in vlogi nacionalnih institucij za človekove pravice pri uresničevanju ekonomskih in socialnih pravic v Evropi.

Na posebno povabilo armenskega ombudsmana in pod pokroviteljstvom armenskega predsednika vlade in parlamenta smo se prav tako novembra v Erevanu udeležili mednarodne konference ob 15. obletnici delovanja armenskega ombudsmana. Obe instituciji namreč povezuje dolgoletno sodelovanje, saj je Armenija povzela in s pomočjo slovenskih kolegov vzpostavila državni preventivni mehanizem v državi. Varuh Svetina se je z udeleženci konference iz tujih držav pogovarjal o izzivih, s katerimi se pri svojem delovanju spoprijemajo institucije, pristojne za varovanje človekovih pravic.

Drugi zaposleni pri Varuhu so se prav tako udeležili in aktivno sodelovali na različnih srečanjih in delavnicah v organizaciji različnih mednarodnih mrež in organizacij, med katerimi so:

Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) je maja v Bruslju v Belgiji pripravila srečanje delovne skupine za komuniciranje, v kateri je dvajset nacionalnih institucij za človekove pravice in v okviru katere so potekale delavnice o učinkovitem komuniciranju socialnih in ekonomskih pravic. Oktobra je srečanje delovne skupine za komuniciranje z delavnicami pripravila Agencija EU za temeljne pravice (FRA).

Prav tako je Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) oktobra v Madridu v Španiji pripravila srečanje na temo »Pravice migrantov na mejah« (Migrants' rights at the borders).

Septembra smo na Reki na Hrvaškem na mednarodni konferenci imeli predavanje z naslovom »Zdravstvo kot javni prostor. Socialna integracija in socialna raznolikost v zvezi z dostopom do zdravstvenega varstva v Evropi« (Healthcare as a Public Space. Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe) v organizaciji Medicinske fakultete, oddelka za družbene vede in medicinsko humanistiko Univerze na Reki.

Oktobra je v Rigi, Latvija, ombudsman Republike Latvije gostil delavnico Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI) o splošni uredbi o varstvu podatkov in različnih vidikov te uredbe pri vsakodnevnem delu.

Prav tako oktobra je v glavnem mestu Albanije Tirani v okviru tematskih srečanj mreže CRONSEE potekala razprava o najboljših praksah in izzivih pri podpori otrokom beguncev in migrantov. Ob tej priložnosti so člani mreže Varuhov človekovih pravic za otroke v jugovzhodni Evropi oblikovali skupne sklepe in sprejeli skupno izjavo ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah.

Varuh pomembno vlogo namenja tudi krepitvi dvostranskih odnosov. Zato smo se odzvali vabilu katalonskega ombudsmana Rafaela Ribója, predsednika evropskega dela Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI). V maju smo odpotovali na obisk v Barcelono. Obisk smo namenili izmenjavi izkušenj in dobrih praks na področju varovanja človekovih pravic. V oktobru nam je katalonski ombudsman vrnil obisk. Po prvem srečanju maja 2019 v Barceloni je obisk pomenil nadaljevanje dobrega dvostranskega sodelovanja, katerega namen je predvsem izmenjava izkušenj med institucijama.

V decembru smo bili na povabilo grškega ombudsmana Andreasa I. Pottakisa na uradnem obisku v Atenah v Grčiji. Na srečanju smo govorili o dobrem sodelovanju med institucijama in aktivnostih v okviru Mediteranskega združenja Ombudsmanov, ki mu predseduje grški ombudsman. Varuh se je ob tej priložnosti odzval povabilu grškega parlamenta in nagovoril člane odbora za javni red in pravosodje ter pododbora za invalide, ki deluje v okviru posebnega stalnega odbora za enakost, mladino in človekove pravice. Predstavil je delovanje in ureditev slovenske nacionalne institucije za človekove pravice ter s poslanci delil svoje izkušnje pri zaposlovanju invalidov v Sloveniji. Namestnik Šelih jim je predstavil delovanje, naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma v naši državi, poslanci pa so z zanimanjem spremljali njuni predstavitvi ter se jima zahvalili za usmeritve ter delitev izkušenj in dobrih praks.

 

MEDNARODNO SODELOVANJE NA PODROČJU DPM

Varuhov model delovanja na področju nalog in pooblastil, ki jih ima kot državni preventivni mehanizem, se še vedno kaže kot izjemno zanimiv za druge ombudsmane po Evropi in širše. V letu 2019 so Varuhovi sodelavci pod vodstvom namestnika Ivana Šeliha sodelovali na naslednjih dogodkih:

Marca smo se v Banja Luki udeležili znanstvene konference z naslovom Uskladitev pravnih predpisov s pravnim redom Evropske unije (Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije). Naše sodelovanje je bilo aktivno, saj smo zbranim predstavili delo državnega preventivnega mehanizma v Sloveniji.

V maju smo se udeležili dogodka z naslovom Srečanje o delovanju skupine nadzornikov Evropske agencije za mejno in obalno stražo FRONTEX (Meeting on the functioning of the FRONTEX pool of monitors).

Junija in oktobra smo se v Skopju v Severni Makedoniji udeležili sestankov mreže državnih preventivnih mehanizmov jugovzhodne Evrope (SEE NPM Network), ki jih je v okviru predsedovanja mreži in ob pomoči Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) organiziral Varuh človekovih pravic Severne Makedonije Sestanka sta bila namenjena izmenjavi izkušenj pri oblikovanju politik preprečevanja povračilnih ukrepov po  21. členu Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

Septembra smo gostili študijski obisk za predstavnice hrvaškega oddelka DPM.

Oktobra smo v Rimu sodelovali na prvem sestanku Skupine iz Navpliona. Sestanek je ob pomoči Sveta Evrope organiziral italijanski državni preventivni mehanizem (Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta personale).

Prav tako oktobra smo se na povabilo ombudsmana Gruzije udeležili mednarodne konference na visoki ravni z naslovom »Measuring and Enhancing the Impact of National Preventive Mechanisms«. Konferenca je potekala ombudsman Gruzijeob  desetletnici delovanja gruzijskega državnega preventivnega mehanizma.

Novembra smo se v Sofiji v Bolgariji udeležili delavnice, namenjene državnim preventivnim mehanizmom  z naslovom Na poti do usklajenih standardov v primeru odvzema prostosti v Evropski uniji – vloga DPM. Srečanje je pripravil Inštitut za človekove pravice Ludwig Boltzmann v sodelovanju z bolgarskim helsinškim odborom.

Decembra smo se na povabilo hrvaškega ombudsmana oziroma Pučkega pravobranitelja v Splitu na Hrvaškem udeležili okrogle mize o ranljivih skupinah v zaporskem sistemu. Namen okrogle mize sta bila izmenjava izkušenj in opozorilo na potrebe po prepoznavanju posebnih ranljivih skupin zapornikov, kakor so mladoletniki, ženske, invalidi, starejše osebe, pripadniki etničnih in verskih manjšin, pripadniki spolnih manjšin, tujcev in drugih, in sicer že pri nastopu kazni zapora in načrtovanju njihove obravnave.

 

SODELOVANJE Z VELEPOSLANIŠTVI

Varuh je imel v letu 2019 tudi več delovnih srečanj z veleposlaniki. Tako je med drugim na obisk sprejel veleposlanika Andreja Slapničarja, stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu, veleposlanico Darjo Bavdaž Kuret, stalno predstavnico Republike Slovenije pri OZN v New Yorku, Jakoba Štunfa, veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu v Vatikanu, in veleposlanico Sabino Repnik Stadler, stalno predstavnico Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov v Ženevi. V svojih prostorih je prav tako gostil veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Ljubljani Klausa Riedla, Susan K. Falatko, začasno odpravnico poslov na Veleposlaništvu ZDA v Sloveniji, skupaj s svojima namestnikoma pa se je srečal tudi s predstavnikoma Veleposlaništva ZDA v Ljubljani.