Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pregled aktivnosti Varuha na področju človekovih pravic invalidov / julij–september 2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2022 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi z zagotavljanjem človekovih pravic invalidov. Pobudnicam in pobudnikom je pomagal s pojasnili o njihovih pravicah in zakonodaji, na pristojne organe naslavljal priporočila za boljše uresničevanje pravic in javno opozarjal na pravice invalidov. Zaposlene in zaposleni pri Varuhu pa so se udeležili tudi dvodnevnega izobraževanja glede priprave besedil v lahkem branju, ki ga je izvedel Zavod Risa.

Dopust izvajalca storitve osebne asistence ne sme posegati v pravico uporabnika

Pobudnica je Varuha seznanila, da njen sin ni mogel uveljavljati pravice do osebne asistence v času, ko je bil izvajalec storitve Zaposlitve, varstva in vodenja pod posebnimi pogoji (VDC) zaradi kolektivnega letnega dopusta zaposlenih zaprt in storitve ni izvajal. Varuh se je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) obrnil za pojasnilo, kdo je odgovoren za to, da je upravičencu do osebne asistence, ki ima pravico, priznano z ustrezno odločbo, tudi dejansko zagotovljena pomoč osebnega asistenta. Po mnenju Varuha mora biti zagotavljanje osebnih asistentov dolžnost izvajalca osebne asistence. Varuh je MDDSZ še prosil za pojasnilo, kdo in kako naj bi se odzval v primeru, ko osebni asistent ni zagotovljen. Varuh na vprašanja ni prejel zadovoljivih odgovorov, zato je pobudnico seznanil, da je po mnenju Varuha edina možnost, da se skladno z določbo 31. člena Zakona o osebni asistenci izvede nadzor pri izvajalcu osebne asistence, ki njenemu sinu ni zagotovil osebnega asistenta, čeprav je bil to dolžan. Varuh je pobudnici izrazil pripravljenost, da z njenim soglasjem poda prijavo na Socialno inšpekcijo, a pobudnica soglasja ni podala. (več)

Implementacija direktive EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev

Pobudnica, ki skrbi za nepokretna starša, se je obrnila na Varuha v zvezi z implementacijo Direktive (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU, ki bi morala biti v slovenski pravni red implementirana že do avgusta 2022. Varuh je to tematiko izpostavil na srečanju s predstavniki MDDSZ in prejel zagotovilo, da postopki implementacije potekajo in da naj bi bila direktiva implementirana v slovenski pravni red v oktobru 2022.

Predstavnice DPM so obiskale varstveno delovne centre Krško - Leskovec, Novo mesto, Nova Gorica in Tolmin

Predstavnici Državnega preventivnega mehanizma (DPM),[1] svetovalka Varuha in predstavnica nevladne organizacije Zveze društev upokojencev Slovenije, sta 6. 7. 2022 opravili nenapovedan obisk Varstveno delovnega centra Krško - Leskovec. Obiskali sta bivalni enoti Leskovec pri Krškem in Brežice, kjer sta se z zaposlenimi pogovorili o načinu dela z uporabniki, ogledali pa sta si tudi prostore obeh bivalnih enot in se pogovorili z uporabniki. (več)

Predstavnici DPM (svetovalka Varuha in predstavnica nevladne organizacije Mirovni inštitut) sta 18. 8. 2022 opravili nenapovedan obisk Varstveno delovnega centra Nova Gorica, Enote Stara Gora, v kateri bivajo uporabniki z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter uporabniki s pridobljeno možgansko poškodbo. S predstavnikoma zaposlenih sta se pogovorili o načinu dela z uporabniki, nato pa sta si ogledali bivalne prostore in stopili v stik z uporabniki. (več)

Predstavnice DPM (svetovalki Varuha in predstavnica nevladne organizacije Novi Paradoks) so 31. 8. 2022 opravile nenapovedan obisk Varstveno delovnega centra Novo mesto. S predstavniki zaposlenih so se pogovarjale o načinu dela z uporabniki in izzivih, s katerimi se soočajo pri zagotavljanju primerne storitve za starejše uporabnike. Nato so si ogledale bivalne prostore in stopile v stik z uporabniki, od katerih so izvedele, da se v VDC Novo mesto dobro počutijo. (več)

Predstavnici DPM (svetovalka Varuha in predstavnica nevladne organizacije Slovenska fundacija za UNICEF) sta 13. 7. 2022 in 6. 9. 2022 opravili nenapovedan obisk Varstveno delovnega centra Tolmin. Z direktorico VDC Tolmin sta se 13. 7. 2022 pogovorili o načinu dela z uporabniki in izzivih, s katerimi se pri delu srečujejo, zaradi okužb med uporabniki pa tega dne nista vstopili v bivalne prostore. Zato sta VDC Tolmin ponovno obiskali 6. 9. 2022 in si v spremstvu uporabnikov ogledali prostore bivalne enote in stanovanjske skupine ter se pogovorili z uporabniki. (več)

O vseh obiskih bo DPM pripravil poročilo.

Vodja DMP na mednarodni konferenci o položaju zaprtih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo dodatno pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb

Namestnik varuha in vodja slovenskega DPM Ivan Šelih je na konferenci z naslovom Spremljanje pravic določenih skupin oseb, ki jim je odvzeta prostost (Monitoring the rights of specific groups of people deprived of their liberty) 5. in 6. oktobra v Strasbourgu predstavil položaj starejših oseb v domovih za starejše in zavodih za prestajanje kazni zapora. Izpostavil je težave, s katerimi se soočajo domovi za starejše zaradi pomanjkanja kapacitet in osebja. Opozoril je tudi, da si institucija Varuha že nekaj časa prizadeva za boljši položaj zaprtih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo dodatno pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb v obliki nege ali socialne oskrbe v času prestajanja kazni zapora, da se zagotovi spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva. (več)

Pravice oseb z gluhoslepoto je nujno postaviti v zakonodajni okvir in opustiti medicinsko opredelitev gluhoslepote

Varuh je v okviru posveta z naslovom Ureditev statusa in pravic oseb z gluhoslepoto, ki je potekal v Državnem svetu 27. septembra, poudaril, da gluhoslepim v slovenskem prostoru še vedno namenjamo premalo pozornosti in zato dogodek pozdravil. Med drugim je izrazil tudi mnenje, da je pravice oseb z gluhoslepoto nujno celostno postaviti v zakonodajni okvir, predvsem pa je nujno opustiti medicinsko opredelitev gluheslepote. To je treba priznati kot specifično obliko invalidnosti, pri tem pa po zgledu nekaterih evropskih držav upoštevati funkcionalni kriterij gluheslepote tako, da se določi funkcionalno stanje gluhoslepe osebe. Z upoštevanjem funkcionalnih kriterijev bi bilo treba dopolniti tudi obstoječe predpise. (več)

Varuh Svetina ob 70-letnici DUO Impoljca o nujnih reformah sistema, v katerem bodo potrebe posameznika ustrezno podprte

Varuh Peter Svetina je 13. septembra, ob 70-letnici Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca v Sevnici, udeležencem svečanosti čestital ob zavidljivem jubileju soustvarjanja zgodbe medgeneracijskega sodelovanja skozi institucionalno varstvo in oblike bivanja v skupnosti. V svojem nagovoru je izrazil prepričanje, da so reforme nujne, v njihovem središču pa mora biti sistem, ki daje prednost individualni podpori posamezniku in hkrati spodbuja njegovo polno vključevanje v skupnost. Kot zagovornik deinstitucionalizacije je pohvalil bivalne skupnosti, oblikovane v petih hišah v občini Sevnica, ki so skupaj z dnevnim centrom svetel zgled. Opozoril je še, da o pravicah starejših vse prevečkrat odločajo drugi in da je avtonomno odločanje o sebi vendarle temeljna pravica vsakogar, kot tudi pravica do dostojnega preživljanja starosti oziroma oskrbe v domačem okolju ali v ustrezni ustanovi. (več)

Varuh Svetina nagovoril udeležence 5. konference pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Varuh Peter Svetina je na 5. konferenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja 12. septembra v Portorožu v uvodnem predavanju posebno pozornost posvetil deliberativnemu načelu v demokratičnem sistemu oblasti, vlogi naslovnikov zakonodaje v zakonodajnem procesu in vlogi strank v postopkih odločanja o njihovih pravicah. Izpostavil je, da so pri načrtovanju prihodnosti, kamor vsekakor sodi tudi dolgotrajna oskrba in njeno financiranje v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebej pomembni sodelovanje, povezovanje in ustrezna komunikacija. (več)

Varuh predstavil poročilo za leto 2021 na zainteresiranih komisijah v Državnem svetu RS

Varuh Peter Svetina se je 14. septembra 2022 udeležil skupne seje Komisije za državno ureditev in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v Državnem svetu Republike Slovenije in predstavil 27. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2021 in Poročilo o izvajanju nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma za leto 2021. Varuh je v svojem letnem poročilu 2021 na področju varstva pravic invalidov podal 20 novih priporočil. Pri tem opozarja, da večina Varuhovih priporočil glede invalidov ostaja neuresničenih. Posebej je izpostavil razočaranje, da Zakon o dolgotrajni oskrbi v premajhni meri zagotavlja človekove pravice starejših in invalidov in da Varuhove pripombe in predlogi glede tega večinoma niso bili upoštevani in sprejeti. (več)

Posodobljen vodič o možnostih pritožb na odbore ZN za človekove pravice

Center za človekove pravice, ki deluje pri Varuhu, je posodobil Varuhov VODIČ: KAKO IN KDAJ S PRITOŽBO NA MEDNARODNE POGODBENE ODBORE ZDRUŽENIH NARODOV. Posameznice in posamezniki, ki menijo, da jim je država kršila katero od človekovih pravic, določenih v veljavnih mednarodnih pogodbah, se lahko namreč (pod določenimi pogoji) pritožijo mednarodnim pogodbenim odborom Organizacije združenih narodov (OZN), ki nadzirajo uresničevanje mednarodnih pogodb s področja človekovih pravic, med drugim tudi Odboru za pravice invalidov. Do vodiča lahko dostopate tukaj (pdf) in tukaj (spletni zapis).

Prejšnji pregledi aktivnosti Varuha na področju pravic invalidov (klik na spodnje alineje vas popelje na mesto, kjer so objavljeni):

-             april–junij 2022

-             januar–marec 2022

-             oktober–december 2021

-             julij–september 2021

-             april–junij 2021

-             januar–marec 2021

-             oktober–december 2020

-             julij–september 2020


[1] Naloga Državnega preventivnega mehanizma (ki je bil v okviru Varuha vzpostavljen na podlagi zahteve Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja) je obiskovanje krajev odvzema prostosti v državi in preverjanje ravnanja z osebami, ki jim je odvzeta prostost, z namenom, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja.

 

 

Natisni:

Sorodne novice

01.02.2024

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
27.10.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
25.07.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2023 obravnaval...

Več
- Institucionalno varstvo
20.04.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2023 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2022 obravnaval...

Več
- Enake možnosti
26.04.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2022 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2021 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
28.10.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2021 obravnaval...

Več
- Center za človekove pravice
02.08.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med aprilom in junijem 2021...

Več
- Center za človekove pravice
29.04.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med januarjem in marcem 2021...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
20.01.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2020 preučil...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
10.11.2020

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med julijem in septembrom...

Več