Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

3.22 Okolje in prostor

3.22.1 Splošne ugotovitve in ocena stanja

 

Varuh opozarja na neskladnost ZIUZEOP-A (Uradni list RS, št. 80/20) z ustavo in Aarhuško konvencijo glede ustreznega ter učinkovitega sodelovanja javnosti v vseh upravnih in sodnih postopkih, ki imajo in bi lahko imeli vpliv na okolje

Varuh je obravnaval točke b, d, e, f in g 105. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP-A).

Varuh je glede na prejete pobude ter po lastni temeljiti strokovni presoji ugotovil številne nepravilnosti in ustavne spornosti. Na MOP je naslovil obširno mnenje, vključno s predlogom za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, med katerimi velja izpostaviti predvsem:

-           sprejem drugačne ureditve, saj je po našem mnenju trenutno v diametralnem nasprotju s tendencami in ciljem Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuške konvencije);

-           nepremišljeno in neobrazloženo rahljanje postopkovnih pravil;

-           izkazanost pravice graditi na zemljišču ni več pogoj za opredelitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja kot popolne, kar je v domnevno korist investitorjev ter potencialno v škodo lastnika zemljišča;

-           pravnomočnost gradbenega dovoljenja ni več pogoj za pričetek gradnje (arbitrarno sprejetje odločitve, ki lahko ima dolgoročne posledice za okolje brez konkretne analize in strokovnih podlag);

-           popolno odsotnost kakršnihkoli optimizacijskih ukrepov na strani posamičnega organa, ki o zadevah odloča (MOP, ARSO) in naj bi bil gospodar postopka;

-           neutemeljeno izključevanje stranskih udeležencev iz postopkov. Po naši oceni gre za nesorazmeren, pa tudi arbitraren poseg v pravico javnosti, da sodeluje v postopkih sprejemanja odločitev, ki imajo ali bi lahko imele vpliv na okolje, vsekakor pa predstavlja nedopusten poseg v ustavno pravico enakega varstva pravic po 22. členu Ustave RS. Zaznati je bilo tudi neprimerno pavšalno obtoževanje NVO, da ta pravna sredstva zlorabljajo (brez dokazov);

-           neobrazloženo in neutemeljeno zaostrovanje pogojev za vstop NVO v posamične postopke s poudarkom na očitnem retroaktivnem učinku zahteve, da morajo NVO nove pogoje, ki pred tem niso bili zahtevani in ki jih je določil 100.f člen ZIUZEOP-A na novo, izkazovati za dve leti nazaj.

MOP pa Varuhovega predloga ni sprejelo. Varuh bo, ob upoštevanju dejstva, da je Ustavno sodišče RS s sklepom št. U-I-184/20-27 z dne 2. 7. 2020 pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti sporne interventne zakonodaje sprejelo v obravnavo ter zadržalo izvajanje 2. člena ZIUZEOP do končne odločitve, nadaljnji postopek pred Ustavnim sodiščem RS spremljal. Po končni odločitvi Ustavnega sodišča RS pa se bo Varuh odločil o morebitnih nadaljnjih ukrepih.

Nadaljnje aktivnosti MOP pri pripravi zakonodajnih sprememb (ZON, ZVO-1) nakazujejo na zaskrbljujoč trend popolne izključitve nevladnega sektorja iz postopkov, katerih rezultat bi lahko imel vpliv na okolje.

 

3.22.2 Priporočila dana v zvezi z epidemijo bolezni vocid-19

 

Priporočilo (covid-19) št. 15: Varuh Ministrstvu za okolje in prostor priporoča, da pripravi predlog sprememb, razveljavitve ali odprave 100.b, 100.d, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP-A) na način, da odpravi ugotovljena neskladja z Ustavo Republike Slovenije ter Aarhuško konvencijo tako, da (ponovno) zagotovi ustrezno ter učinkovito sodelovanje javnosti v vseh upravnih in sodnih postopkih, ki imajo in bi lahko imeli vpliv na okolje, njeno ustrezno in učinkovito pravno varstvo in odpravi vse ostale pomanjkljivosti, na katere je opozoril Varuh, Zakonodajna pravna služba Državnega zbora in Komisija za preprečevanje korupcije Republike Slovenije.