Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

3.2. Finance

Letno poročilo 2001 - Poglavje 3.2.

3.2. FINANCE

Na predlog varuha je državni zbor za delo institucije v letu 2001 v državnem proračunu določil finančna sredstva v skupni višini 274,649 milijona tolarjev. Sredstva za plače so bila določena v skupni višini 207,452 milijona tolarjev (skupaj plače, prispevki in drugi osebni prejemki), za materialne stroške v višini 55,799 milijona tolarjev, za investicije pa smo, upoštevajoč prenos sredstev iz postavke materialni stroški v višini 1,899 milijona tolarjev razpolagali s sredstvi v višini 11,398 milijona tolarjev. Na postavki plač je bila poraba finančnih sredstev nižja od zakonsko dodeljenih sredstev in je dejanska poraba znašala 195,046 milijona tolarjev. Razlika v višini 12,406 milijona tolarjev je bila vrnjena v državni proračun. Manjša poraba sredstev na tej postavki je posledica manjšega števila zaposlenih skozi vse leto 2001, še posebej pa v prvih šestih mesecih leta. S sprejetim načrtom delovnih mest pri Varuhu človekovih pravic v letu 2001 je bilo predvideno, da bo na dan 31. decembra 2001 zaposlenih skupaj 33 uslužbencev, dejansko pa je bilo na ta dan 28 zaposlenih (varuh in namestniki varuha so vključeni). Kot smo že navedli, je bil izbor za preostale uslužbence še v teku, v letu 2001 še ni bil končan. Izbrani kandidati so nastopili delo šele v letu 2002. Ena nova zaposlitev je posledica sprejetja novele zakona o varstvu osebnih podatkov, ki za varuha človekovih pravic uvaja nekatere nove pristojnosti - varuh človekovih pravic opravlja neodvisen nadzor varstva osebnih podatkov. Preostale nove zaposlitve so posledica sprejetih sklepov Državnega zbora, drugačne organizacije in povečanega obsega dela.


Na postavki Materialni stroški so bila določena sredstva v višini 55,799 milijona tolarjev. Dejanska poraba sredstev na tej postavki je v letu 2001 znašala 48,521 milijona tolarjev. Največ stroški za pisarniški in splošni material in storitve 22,3 milijona tolarjev (med njimi tiskanje letnega poročila varuha v slovenskem in angleškem jeziku, stroški prevajanja letnega in posebnih poročil, pobud, ki jih v tujih jezikih naslavljajo pobudniki, referatov, prispevkov in člankov ter tekoče vzdrževanje ter dopolnitev in obnovitev spletnih strani za predstavitev institucije varuha), za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 8,855 milijona tolarjev, za prevozne stroške in storitve 4,529 milijona tolarjev, izdatki za službena potovanja so znašali 3,172 milijona tolarjev, 2,131 milijona tolarjev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje, drugi operativni odhodki pa so znašali 6,806 milijona tolarjev. Med letom smo iz materialnih stroškov prerazporedili na postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov sredstva v višini 1,899 milijona tolarjev. Tudi na tej postavki je bila poraba manjša od dodeljene, tako da smo 5,378 milijona tolarjev vrnili v državni proračun.


V drugi polovici leta je varuh organiziral mednarodni seminar “Razmerje med ombudsmani in pravosodnimi organi”, za katerega je bila pridobljena donacija Sveta Evrope v višini 2,147 milijona tolarjev. Sredstva, ki so bila porabljena za izvedbo seminarja, znašajo skupaj 2,142 milijona tolarjev.


Na postavki Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov smo razpolagali s sredstvi v višini 9,498 milijona tolarjev. Iz postavke Materialni stroški smo na to postavko prenesli sredstva v višini 1,899 milijona tolarjev. 8,877 milijonov tolarjev smo porabili za nakup nove oziroma obnovo in nadomestitev stare - funkcionalno neuporabne računalniške opreme ter za nakup določene opreme manjše vrednosti. 2,520 milijona tolarjev je ostalo neporabljenih, ker že začeta investicija (predelava obstoječih prostorov in nakup potrebne pisarniške opreme) ni bila končana v predvidenem roku, kasneje pa zaradi sprejetih navodil ministra za finance, ki so se nanašala na zaključek leta 2001, plačila ni bilo več moč izvesti. Ob koncu leta smo iz te postavke vrnili v državni proračun skupaj 2,520 milijona tolarjev.


Poraba je v letu 2001 na vseh postavkah skupaj (upoštevana so tudi sredstva donacije v višini 2,142 milijona tolarjev) znašala 254,586 milijona tolarjev in je bila za 20,063 milijona tolarjev nižja od sredstev, ki so bila varuhu človekovih pravic dodeljena z zakonom o izvajanju državnega proračuna. Neporabljena sredstva po posameznih postavkah so bila v celoti vrnjena v državni proračun.