Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

3.1.6. Notranji odnosi

Letno poročilo 2001 - Poglavje 3.1.6.

3.1.6. Notranji odnosi

Že uvodoma smo navedli, da je bil novi varuh v državnem zboruizvoljen ob koncu lanskega februarja. Prvemu varuhu pa je potekelmandat že 29. septembra leta 2000. Do izvolitve novega varuha vdržavnem zboru je varuha nadomeščal namestnik varuha Aleš Butala.Inštitucija je sicer ves čas normalno delovala, vendar pa je za ta časpoleg upada pobud značilna tudi fluktuacija zaposlenih. Do izvolitvenovega varuha nismo zaposlovali novih uslužbencev, po njegovi izvolitvipa smo zaradi popolnitve izpraznjenih delovnih mest, zaradi prevzemanovih pristojnosti po noveli zakona o varstvu osebnih podatkov inzaradi povečanega obsega dela zaposlili več novih uslužbencev. Sklepdržavnega zbora, po katerem se v uradu specializira skupina, ki naj sepoglobljeno ukvarja z varstvom otrokovih pravic smo uresničili šele vzačetku leta 2002, saj nam zaradi številnih prijav (325 kandidatov)postopka za izbiro ni uspelo zaključiti v letu 2001. Izbrani so bilisicer kandidati, dela v uradu pa v letu 2001 še niso nastopili. Medtemko je bilo na dan 31.12.2000 v uradu varuha skupaj s tremi namestnikivaruha 21 zaposlenih, je bilo na dan 31.12.2001 v uradu zaposlenih 28uslužbencev.


Dvajset uslužbencev ima univerzitetno izobrazbo (trije somagistri znanosti), trije uslužbenci imajo visoko strokovno izobrazbo,dve uslužbenki višješolsko, dve srednješolsko, en uslužbenec pa imaopravljen skrajšani program srednjega izobraževanja. Kot prejšnja letasmo tudi v tem letu omogočili študentom opravljanje obvezne prakse.Tritedensko prakso sta opravljali študentka tretjega letnika Fakulteteza družbene vede in študentka drugega letnika Visoke upravne šole,dvotedensko prakso pa smo v okviru evropskega združenja študentov pravaELSA omogočili dvema študentoma četrtega letnika prava iz tujine, insicer enemu iz ZRJ in eni študentki iz Zvezne republike Nemčije.

Interno komuniciranje poteka tako horizontalno kot vertikalno.Strokovni sodelavci in svetovalci skupaj z namestniki in varuhomsodelujejo na vseh področjih komuniciranja z različnimi javnostmi(pogovori s pobudniki zunaj sedeža, obiski centrov za begunce,policijskih postaj, psihiatričnih bolnišnic, sodelovanje v preventivnihakcijah, nastopi v medijih, na predavanjih…)


Pod vodstvom direktorja strokovnih služb se predvidoma vsakteden sestanejo strokovni sodelavci in svetovalci varuha. Na tedenskemkolegiju varuh potem z namestniki, generalno sekretarko, direktorjemstrokovnih služb in predstavnico za odnose z javnostmi obravnavaprimere, ki kažejo na sistemsko kršenje pravic, snuje pristope kreševanju le-teh in išče ustrezne načine delovanja.


V uradu deluje intranetno komuniciranje, ki zaradi področnerazvejenosti omogoča lažji pregled dogajanja v uradu. Odličenpripomoček pri internem komuniciranju je tudi informativna bazamedijskih klipingov, do katere imajo vsi zaposleni neposreden dostop.Poleg tega, da so neposredno obveščeni o medijskem spremljanju delaurada VČP, imajo pregled tudi nad vsemi medijsko odmevnimi primerikršenja pravic ali primeri nepravilnosti.


V letu 2001 je izobraževanje zaposlenih potekalo predvsem vdomovini. Uslužbenci so se udeleževali seminarjev in strokovnihsrečanj, ki so jih organizirale druge inštitucije. Nekateri uslužbenciso tudi sami aktivno sodelovali s svojimi prispevki pri izvedbiizobraževanja za različno strokovno javnost. Namestnik varuha JernejRovšek je kot strokovnjak Sveta Evrope sodeloval s prispevki oizkušnjah o delu slovenskega varuha in nekaterih drugih ombudsmanov priustanavljanju in začetku dela nekaterih na novo ustanovljenih uradovombudsmanov v vzhodnoevropskih državah. Namestnik varuha Aleš Butala paje s svojimi prispevki sodeloval pri izvedbi izobraževanja za različnodomačo strokovno javnost.