Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Invalidsko zavarovanje

Povzetek:

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) v 256. členu določa, da mora biti odločba o pritožbi izdana in vročena stranki, brž ko je to mogoče,...

Več
Kršitelj: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (organ s področja)
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Zakonodajna ureditev, po kateri je najvišji možen dodatek za pomoč in postrežbo po ZSVI in ZPIZ-2 različen, vsebuje neustavno pravno praznino v...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Kršitev: 02. člen Ustave RS - Slovenija je pravna in socialna država. | 50. člen Ustave RS - Pravica do socialne varnosti | 52. člen Ustave RS - Pravice invalidov | 34. člen Ustave RS - Pravica do osebnega dostojanstva in varnosti | 35. člen Ustave RS - Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic
Priporočilo: Ureditev sistema družbene solidarnosti (neposredna pomoč v obliki socialnih pomoči) bi lahko rešila problematiko nepriznanja posebne olajšave staršem, ki skrbijo za nezaposljive otroke, a nimajo odločb, ki jih zahteva zakon, ki ureja področje doho

Pobudnik je v pobudi Varuha opozoril na nemogoč položaj invalidov. Navajal je, da je invalid I. stopnje. Prejema invalidnino, ki pa se že dlje časa ne...

Obravnavali smo pobudo pobudnice, ki je v mesecu marcu 2014 v imenu svoje matere vložila pritožbo zoper odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je bil z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) razvrščen v I. kategorijo invalidnosti s pravico do...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu naslovila pobudo, v kateri je navajala več problemov, med njimi tudi, da ji je bilo za december 2008 ustavljeno izplačilo...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica, 80-letna slovenska državljanka, je po hrvaških predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Republiki Hrvaški uveljavila pravico...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je bil invalidsko upokojen leta 1998, ker je postal popolnoma pridobitno nesposoben zaradi duševne bolezni. Drugih pravic iz invalidskega...