Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in prostor

Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je bil v preteklem letu seznanjen s problematiko onesnaženosti Blejskega jezera....

Več
Kršitev: 72. člen Ustave RS - Zdravo življenjsko okolje
Povzetek:

Varuh človekovih opravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) predlagal, da prouči ustreznost trenutne...

Več

Varuh človekovih pravic je prejel kar nekaj pobud, ki so se navezovale ne domnevno spornost 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...

Več

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je kršil ustavno predpisano obveznost varstva in skrbi za ohranjanje kulturne dediščine na podlagi 5. in...

Več
Kršitev: 05. člen Ustave RS - 4 - Država na svojem ozemlju skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. | 73. člen Ustave RS - Varovanje naravne in kulturne dediščine
Priporočilo: Zavod nam je sporočil, da bo v prihodnje vztrajal na doslednem izvajanju monitoringa. To smo pozdravili, vendar menimo, da to ne zadostuje. Prepričani smo, da bi bila smiselna vključitev enotnega stališča v smernice za delo Zavoda, kar bi zagotovilo enotno prakso in tolmačenje relevantnih določb ZVKD-1 v podobnih primerih. To smo mu tudi priporočili. Zavod je priporočilo Varuha sprejel.
Povzetek:

V skladu z veljavno ureditvijo pooblaščenca, ki izvaja meritve izpustov v okolje, naroči in plača upravljavec naprave. To dejstvo vnaša dvom v samo...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri se je izkazalo, da je isti inšpektorat, t.j. Inšpektorat Republike...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic (Varuh) večkrat prejme pobude, kjer posamezniki tožijo, da jih moti hrup, ki prihaja iz gostinskega lokala. V konkretnem...

Več
Povzetek:

Občina Ajdovščina je tudi na podlagi intervencije Varuha pričela z izvedbo projekta obnove kala in odgovorila pobudnici na njene dopise, na katere...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, ki se je nanašala na problematiko hrupa zaradi cestnega in železniškega...

Več

Varuh že več kot 10 let prejema pobude, iz katerih izhajajo očitki zoper inšpekcijske postopke na Inšpektoratu RS za okolje in prostor (IRSOP), in...

Več