Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Pobudnica je Varuha opozorila, da je v okviru uveljavljanja pravice do otroškega dodatka septembra 2022 vložila pravno sredstvo zoper odločitev...

Več
Povzetek:

Nerojeni otrok se ne more odreči pričakovanim bodočim pravicam iz javnih sredstev. Konvencija o otrokovih pravicah v preambuli govori o tem, da otrok...

Več
Povzetek:

Varuh je MDDSZ predlagal, da se sedmi odstavek 15. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) razlaga na način, da se pri...

Več

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...


Pobudnik nas je opozoril na odločitev centra za socialno delo (Center), ki je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev prihodke pomorščaka...

Več pobudnikov je izpostavilo težave v zvezi s prejemanjem oziroma dolžnostjo vračanja nadomestila preživnine Javnemu štipendijskemu, razvojnemu,...


v obravnavo smo prejeli pobudo slovenske državljanke, ki prebiva v Sloveniji, ki je skupaj z otrokom (slovenski državljan, ki prebiva v Sloveniji)...


Prejeli smo pobudo z navedbo, da je bila pobudnici z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do otroškega dodatka, vendar je pobudnica z...

Po razpadu življenjske skupnosti staršev je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, z drugim od staršev pa ima otrok določene stike v...