Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje ministrstva

Kršitelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Denar na katerem sta igrački mama in otrok

Pobudnica je Varuha opozorila, da je v okviru uveljavljanja pravice do otroškega dodatka septembra 2022 vložila pravno sredstvo zoper odločitev pristojnega centra za socialno delo. O pravnem sredstvu še ni bilo odločeno.  Varuha meni, da je kršena pravica do odločanja v razumnem roku, če v upravnem postopku o pravnem sredstvu ni odločeno v mesecih. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti težave že leta prepoznava in si aktivno prizadeva za razrešitev.

* * * 

Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je pobudnica opozorila, da je v okviru uveljavljanja pravice do otroškega dodatka septembra 2022 vložila pravno sredstvo zoper odločitev pristojnega centra za socialno delo. O pravnem sredstvu še ni bilo odločeno.

Varuh je od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pridobil pojasnilo, da se ves čas trudijo, da bi rešili čim večje število pritožb, kar pa je ob velikem številu pritožb glede na število javnih uslužbencev, ki pritožbe rešujejo, in neprestanem prilivu novih ter ob vseh drugih zadevah, ki jih je treba reševati na socialnem področju, izredno zahtevno delo.

Pritožbe zoper denarno socialno pomoč in varstveni dodatek se zaradi namena teh pravic (zagotavljanje sredstev za osnovno preživetje oziroma sredstev za kritje stroškov trajnih potrošnih dobrin za osebe, ki z delom ne morejo več vplivati na svoj socialni položaj) rešujejo prednostno. Kriterij za določanje prednosti reševanja pritožb zoper denarno socialno pomoč in varstveni dodatek izhaja iz samega namena pravic. Ostale pritožbe rešujejo po vrstnem redu, tako kot so prispele na ministrstvo. Opozarjajo, da je hitrost reševanja odvisna tudi od specifičnosti posameznega primera.

Na ministrstvu so se intenzivno lotili odprave zaostankov. V sklopu sprejetega vladnega projekta povečanega obsega dela za namen odprave zaostankov je pričakovati, da se bodo zaostanki vsaj bistveno zmanjšali, če ne odpravili, pritožbe pa reševale v rokih, kot jih predvideva zakonodaja.

Varuh sicer navedena pojasnila sprejema, vseeno pa tudi poudarja, da podobne odgovore prejema že celo zadnje desetletje. Ne glede na morebitne objektivne vzroke, ki povzročajo tako dolgotrajno odločanje, je takšno trajanje postopkov po mnenju Varuha nedopustno in predstavlja poseg v pravice posameznika do odločanja v razumnem roku.

Zato je Varuh pobudo štel za utemeljeno, pobudnico pa je dodatno lahko zgolj seznanil, da sme stranka, skladno z določbo 28. člena Zakona o upravnem sporu, pred sodiščem sprožiti upravni spor, kot če bi bila njena pritožba zavrnjena, če organ druge stopnje v dveh mesecih ali pa v krajšem, s posebnim predpisom določenem roku ne izda odločbe o strankini pritožbi zoper odločbo prve stopnje in če je tudi na novo zahtevo ne izda v nadaljnjih sedmih dneh. 21.2-2/2023

 

Natisni: