Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Strokovna služba

V Strokovni službi Varuha človekovih pravic zaposlene in zaposleni opravljajo strokovne naloge po posameznih področjih iz pristojnosti Varuha, klasificira in obravnava se pobude, ki jih instutuciji Varuha posredujejo prebivalke in prebivalci. Pripravljajo se mnenja, predlogi in priporočila, izvajajo preiskovalna dejanja ter izdelujejo poročila Varuha o ugotovitvah v zvezi s pobudami in pobudnikom posredujejo informacije v zvezi z njihovimi pobudami. Strokovna služba Varuha opravlja tudi administrativno-tehnične, informacijske in druge naloge v zvezi s prejetimi pobudami.

Kontakt:

Martina Ocepek, direktorica Strokovne službe
Telefon: 01 475 00 41, 01 475 00 50
E-pošta: mocepek(at)varuh-rs.si


Zaposleni v Strokovni službi po področjih dela:

Gašper Adamič Metlikovič, univ. dipl. pravnik
Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci, mladoletniki brez spremstva.

Nataša Bratož
, univ. dipl. pravnica
Področje dela: omejitev osebne svobode, psihiatrični bolniki, osebe v socialno varstvenih zavodih, pravosodje, civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravni sodni postopki, odvetništvo in notariat, detektivi.

Sonja Božič Testen, univ. dipl. pravnica
Področje dela: Državni preventivni mehanizem.

Živa Cotič Zidar
, univ. dipl. pravnica, magistrica prava
Področja dela: zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki, pomoči in štipendije, institucionalno varstvo, socialne storitve, revščina.

Zlata Debevec, univ. dipl. pravnica
Področje dela: upravne zadeve, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, upravni postopki, okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo.

Robert Gačnik
, dipl.  varstvoslovec, specialist kriminalističnega preiskovanja
Področje dela: državni preventivni mehanizem, mednarodno sodelovanje na področju državnih preventivnih mehanizmov, obiski prostorov z omejenim gibanjem.

Lidija Hvastja Rupnik
, univerzitetna diplomirana komunikologinja
Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov.

Jan Irgel
, univ. dipl. pravnik
Področje dela: delovna razmerja, delavci v državnih organih, brezposelnost, okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, premoženjsko-pravne zadeve, upravne zadeve, denacionalizacija, davki, carine, upravni postopki, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence.

Mateja Jakša, pripravnica
Podroćje dela: enotna vstopna točka.

Mag. Lea Javornik, univ. dipl. sociologinja, univ. dipl. novinarka
Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov, druge družbene dejavnosti, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družine.

Petra Komel
, univ. dipl. pravnica
Področje dela: pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, socialni prejemki, pomoči in štipendije, revščina, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura.

Mag. Uroš Kovačič
, univ. dipl. pravnik
Področje dela: omejitev osebne svobode, priporniki, zaporniki, ilegalni tujci in prosilci za azil, pravosodje, predsodni postopki-tožilstvo, kazenski postopki, civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi sodišči, postopki o prekrških, upravni sodni postopki, odvetništvo in notariat, zasebno varovanje, detektivi in redarji.

Barbara Kranjc, univ. dipl. pravnica
Področje dela: delovno pravne zadeve, delovna razmerja, okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, upravne zadeve, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, davki, carine, upravni postopki, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence.

Žiga Kovač, magister primerjalne književnosti in magister slovenistike
Področja dela: enotna vstopna točka.

Lina Maršič, magistrica prava (UN)
Področja dela: enotna vstopna točka.

Mag. Jure Markič, univ. dipl. pravnik
Področje dela: državni preventivni mehanizem, mednarodno sodelovanje na področju državnih preventivnih mehanizmov, obiski prostorov z omejenim gibanjem.

Dr. Kornelija Marzel, univ. dipl. pravnica
Področje dela: sekretarka Sveta varuha za človekove pravice, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje.

Dr. Simona Mlinar, univ. dipl. teologinja
Področje dela: socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki, pomoči in štipendije, socialne storitve, institucionalno varstvo, revščina, osebne težave, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura.

Maša Ocepek
, dipl. pravnica (UN)
Področja dela: enotna vstopna točka.

Ana Polutnik, univ. dipl. pravnica
Področje dela: državni preventivni mehanizem, omejitev osebne svobode, psihiatrični bolniki, osebe v socialno varstvenih zavodih, mladoletniki v mladinskih, vzgojnih in drugih domovih, osebe v forenzični enoti psihiatrije.

Dr. Ingrid Russi Zagožen
, univ. dipl. psih.
Področje dela: socialna varnost, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki, pomoči in štipendije, socialne storitve, institucionalno varstvo, revščina, nasilje, osebne težave.

Andreja Srebotnik
, univ. dipl. pravnica
Področje dela: omejitev osebne svobode, priporniki, zaporniki, ilegalni tujci in prosilci za azil, osebe v forenzični enoti psihiatrije, pravosodje, predsodni postopki-tožilstvo, kazenski postopki, postopki o prekrških, policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi in redarji.

Neva Šturm,
univ. dipl. pravnica
Področje dela: pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo,  socialni prejemki, pomoči in štipendije, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura.

Jasna Vunduk
, univ. dipl. socialna pedagoginja
Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov.

Mojca Sirk
, univ. dipl. pravnica
Področje dela: varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo in zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družine, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura, regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence.

Eva Stropnik, univ. dipl. pravnica
Področje dela: delovnopravne zadeve, delovna razmerja, delavci v državnih organih, brezposelnost, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, davki, carine, upravni postopki in ostale upravne zadeve.

Lan Vošnjak, univ. dipl. pravnik
Področje dela: varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družine, socialna varnost, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, institucionalno varstvo, socialne storitve.

Teja Zrim, pripravnica
Področje dela: enotna vstopna točka.

Rozi Žalig
, dipl. južnoslav. (UN) in dipl. lit. komp. (UN), mag. medn. in dipl. štud.
Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci, mladoletniki brez spremstva.