Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pregled aktivnosti Varuha na področju človekovih pravic invalidov / april – junij 2023

Zbir slik, ki ponazarjajo invalidnost

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2023 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi z zagotavljanjem človekovih pravic invalidov. Pobudnicam in pobudnikom je pomagal s pojasnili o njihovih pravicah in zakonodaji, na pristojne organe naslavljal priporočila za boljše uresničevanje pravic in javno opozarjal na pravice invalidov.

Varuh je objavil letno poročilo za 2022

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je junija objavil 28. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic in 15. poročilo Državnega preventivnega mehanizma in ga predal predsednici Državnega zbora RS mag. Urški Klakočar Zupančič, predsednici Republike Slovenije dr. Nataši Pirc Musar in predsedniku vlade dr. Robertu Golobu. Ob predaji je varuh posebej poudaril svoje priporočilo, naj se posebno pozornost nameni ukrepom krepitve spoštljivega odnosa do pravic invalidov in njihovega dostojanstva na splošni ravni in še posebej v konkretnih okoljih, kjer se načrtuje izvedba projektov deinstitucionalizacije. (več)

Pomankljiva obrazložitev odločb in dolgotrajni postopek odločanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Pobudnica je v pobudi Varuhu opozorila na dolgotrajnost in netransparentnost postopkov za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Varuh je proučil predloženo dokumentacijo, iz katere je izhajalo, da se ZPIZ ni opredelil do vsebine predloga osebne zdravnice za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja kot tudi ne do več dokumentov URI Soča, o predlogu pa je na prvi stopnji odločal šest mesecev. Varuh se je zato obrnil na ZPIZ in izrazil pričakovanje, da bo pritožbeni organ odločbo izdal v zakonskem roku in pri tem temeljito proučil tudi navedbe pobudnice iz pritožbe ter nanje v odločbi o pritožbi skladno z obstoječimi predpisi tudi argumentirano odgovoril. Ob tem je Varuh ponovno opozoril ZPIZ na pomembnost ustrezne obrazložitve odločb. ZPIZ je nato Varuha seznanil z odločbo, s katero je bilo pritožbi ugodeno. Varuh je ne glede na to obravnavo pobude zaključil kot utemeljeno. Na podlagi vse prejete dokumentacije je Varuh ugotovil, da je bila sicer drugostopenjska odločba ZPIZ »okvirno« izdana v štirimesečnem zakonskem roku (verjetno je pripomoglo tudi Varuhovo posredovanje), dejstvo pa je, da je bil štirimesečni rok za izdajo odločbe prekoračen v odločanju na prvi stopnji. Varuh je tudi ugotovil, da niti drugostopenjska odločba ZPIZ ni ustrezno obrazložena, temveč se zgolj sklicuje na mnenje izvedenske komisije II. stopnje, ki pa ni sestavni del odločbe. Varuh je ZPIZ že večkrat opozoril na nujnost ustrezne obrazložitve odločb, vendar ustrezne spremembe prakse doslej žal še ni zaznati. (več)

Vprašanje nujnosti izvedbe dokaza z izvedencem v postopkih za pridobitev pravic iz invalidskega zavarovanja

Na Varuha se je obrnil pobudnik zaradi dolgotrajnega odločanja ZPIZ o njegovi vlogi za priznanje statusa invalida I. kategorije ter pravice do invalidske pokojnine. Varuh je v sklopu obravnave te pobude podal mnenje, da bi ZPIZ v ugotovitvenih postopkih, v katerih je to mogoče, namesto dokaza z izvedenskim organom lahko izvedel dokaz z izvedeno pričo ali drugim dokaznim sredstvom ter tako skrajšal čas odločanja o pravicah iz invalidskega zavarovanja. ZPIZ je stališče Varuha zavrnil. Ker ZPIZ ni izčrpal vseh možnosti za zmanjšanje zaostankov pri uveljavljanju pravic iz invalidskega zavarovanja, pa je Varuh presodil, da ne ravna skladno z načelom dobrega upravljanja. (več)

Nesprejemljivo dolgotrajni postopki odločanja MDDSZ

Pobudnica je Varuha obvestila, da je v okviru uveljavljanja pravice do osebne asistence že 13. maja 2022 vložila pritožbo zoper odločitev pristojnega centra za socialno delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pa je o pritožbi odločilo šele 10. marca 2023. Varuh je pobudo štel za utemeljeno, saj je nedopustno, da se o pravnem sredstvu odloča deset mesecev, kar pomeni še toliko daljše odločanje o pravici sami. MDDSZ je na poziv Varuha o potrebnih ukrepih za odpravljanje dolgotrajnosti odločanja zagotovilo, da je že aktivno pristopilo k ukrepom za zmanjšanje dolgotrajnosti odločanja. Na potrebo po nujnih ukrepih na tem področju bo Varuh opozarjal tudi nadalje, saj so opozorila glede dolgotrajnega odločanja ob uporabi pravnih sredstev nesprejemljiva stalnica. (več)

Posamezicam in posameznikom je treba omogočiti opravljanje mature s prilagoditvami glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje

Varuh je na podlagi pobude Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Državno komisijo za splošno maturo opozoril na položaj pobudnice, dijakinje s težavami pri branju črnih črk na belem papirju, ki je izpostavila težave pri prilagoditvi pri opravljanju mature. Varuh je predlagal, da se še pred letošnjim pristopom k maturi za konkretno dijakinjo omogočijo ustrezne prilagoditve za opravljanje mature. Po mnenju Varuha je namreč posameznikom treba omogočiti opravljanje mature s prilagoditvami glede na njihove primanjkljaje, ovire oziroma motnje. Predlog Varuha ni bil sprejet.

Predstavnice DPM so obiskale številne varstveno delovne centre

Članice DPM[1] so med aprilom in junijem opravile obiske enot Varstveno delovnega centra Postojna, Varstveno delovnega centra Ajdovščina – Vipava, Varstveno delovnega centra Koper, Varstveno delovnega centra Šentjur, Varstveno delovnega centra SAŠA, bivalne enote Mozirje in Varstveno delovnega centra Nova Gorica. Nekateri od teh obiskov so bili nenapovedani. V varstveno delovnih centrih so opravile daljše pogovore z zaposlenimi o načinu dela z uporabniki in izzivih, s katerimi se pri tem srečujejo, se srečale in podružile z uporabniki, ki so jim pokazali tudi svoje bivalne prostore in predstavili življenje v stanovanjski skupini.

 

Varuh na komisiji Državnega zbora o osebni asistenci

Varuh Peter Svetina je 15. junija 2023 na 8. seji  Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, kjer so osrednjo pozornost namenili vprašanjem osebne asistence, predstavil nekatere ugotovitve institucije Varuha v zvezi z vprašanjem ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence. »Z Zakonom o osebni asistenci, ki je zaživel leta 2019, smo v Sloveniji naredili pomemben korak k aktivnejšemu vključevanju invalidov v družbo. Žal pa ni trajalo dolgo, da smo pri Varuhu začeli dobivati številne pobude, ki so se nanašale predvsem na nepriznavanje nekaterih stroškov, pa na dolgotrajne postopke odločanja na drugi stopnji in na zmanjševanje obsega že priznane pravice do osebne asistence brez možnosti uporabe pravnega sredstva,« je povedal uvodoma. Dodal je, da je že večkrat opozarjal na težavo nejasnosti kriterijev in izpolnjevanja kriterijev za osebno asistenco. Po mnenju Varuha je enako sporna tudi ponovna ocena upravičenosti do osebne asistence. (več)

Varuh na okrogli mizi Gibanja Nediskriminacija o financiranju osebne asistence

Varuh Peter Svetina se je 22. junija 2023 udeležil okrogle mize z naslovom Izgubljeni 19.a člen ali Zakaj se invalidom odvzemajo pravice, ki jo je organiziralo Gibanje Nediskriminacija.Varuh je med drugim na okrogli mizi pojasnil, da pričakuje, da bo po končani zakonski prenovi vzpostavljen tak sistem, ki bo vsem posameznikom s primerljivimi potrebami zagotavljal primerljive oblike pomoči. (več)

Namestnica varuha ponovila pozive k ureditvi polnega uresničevanja ustavne pravice do znakovnega jezika in jezika glohoslepih

Namestnica varuha dr. Dijana Možina Zupanc se 8. junija 2023 udeležila seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, na kateri so govorili o uresničevanju pravic, ki izhajajo iz 62.a člena ustave glede uporabe in razvoja znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. Poudarila je, da je Varuh že takrat opozoril, da je vpis v ustavo pomemben, a le prvi korak na poti k polnemu uresničevanju pravic gluhih in gluhoslepih; ključno je zagotavljanje teh pravic v praksi. Zato vladi vse od takrat priporoča, da čim prej pripravi podzakonske akte in ustavno varovano pravico spremeni iz mrtve črke na papirju v aktivno pravico. Namestnica je v imenu institucije Varuha izrazila obžalovanje, da v več kot dveh letih ni bilo narejenega nič bistvenega za sistemsko ureditev razvoja slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. (več)

Varuh znova opozoril na kršenje pravic v socialno-varstvenih zavodih

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na slovesnosti ob 70. obletnici delovanja Doma Lukavci v Kulturnem Domu v Ljutomeru poudaril, da je nemogoče spregledati, kaj vse je bilo v 70-letih storjenega za ljudi, ki jih je življenjska pot zanesla v Dom Lukavci, zavzetosti vodstva in predanosti osebja, ki jim skladno z možnostmi zagotavljajo dostojno življenje. »Nemogoče pa je spregledati tudi prepočasno reševanje problematike nameščanja oseb po sklepu sodišč in razvoj deinstitucionalizacije v Sloveniji« je bil kritičen do odločevalcev. (več)

Varuh ponovno pozval k podajanju informacij na razumljiv način

Ob svetovnem dnevu lahkega branja je njegov ambasador, varuh Peter Svetina, organe državne uprave in lokalne samouprave ter različne uradne institucije znova pozval, da v komunikaciji s prebivalkami in prebivalci sporočila pripravljajo kar se da razumljivo, posebno pozornost pa namenijo tudi dostopnosti informacij v lahkem branju. Lahko branje so informacije, ki jih enostavno najdemo, lahko beremo in lahko razumemo. (več)

Za celovito in kakovostno vključevanje tetraplegikov in paraplegikov v vse sfere družbe

Pred slovenskim dnevom paraplegikov in tetraplegikov 16. aprila je varuh Peter Svetina iskreno čestital Zvezi paraplegikov Slovenije, ki že več kot 50 let varuje in uveljavlja pravice in interese paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.Tudi Varuh človekovih pravic se kot edina nacionalna institucija za človekove pravice v državi zavzema za celovito in kakovostno vključevanje tetraplegikov in paraplegikov v vse sfere družbe. In to ob enakih pogojih, kot jih imamo drugi posamezniki in posameznice. Ves čas opozarjamo na dostopnost javnih ustanov, vključno šol, občin, sodišč in upravnih enot za gibalno ovirane osebe ter na izgradnjo ustrezne javne infrastrukture. (več)

Obveščanje o možnosti sodelovanja v preglede uresničevanja Konvencije o pravicah invalidov

Varuhov Center za človekove pravice, ki izvaja tudi naloge informiranja, je invalidske organizacije in druge nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s področjem človekovih pravic, opozoril, da bo Odbor Združenih narodov za pravice invalidov (Odbor) na septembrskem zasedanju delovne skupine sprejel tako imenovan Seznam vprašanj pred poročanjem za naslednje 2.- 4. periodično poročilo Slovenije. Na podlagi teh določenih vprašanj naj bi Slovenija predvidoma v roku enega leta pripravila poročilo, ki bo podlaga za Odborov pregled uresničevanja Konvencije o pravicah invalidov (MKPI) v Sloveniji. Odbor je povabil invalidske organizacije in organizacije civilne družbe, da se vključijo v postopek pregleda poročil držav pogodbenic. Informacije o stanju uresničevanja pravic v Sloveniji lahko podajo na naslednja načina v obiki pisnega poročila ali pa se udeležijo sestanka (briefinga) delovne skupine, ki bo za Slovenijo potekal 12. septembra v Palači narodov v Ženevi.

 

Prejšnji pregledi aktivnosti Varuha na področju pravic invalidov (klik na spodnje alineje vas popelje na mesto, kjer so objavljeni):

-                    januar-marec 2023

-                    oktober-december 2022

-                    julij-september 2022

-                    april–junij 2022

-                    januar–marec 2022

-                    oktober–december 2021

-                    julij–september 2021

-                    april–junij 2021

-                    januar–marec 2021

-                    oktober–december 2020

-                    julij–september 2020

 

 


[1] Naloga Državnega preventivnega mehanizma (ki je bil v okviru Varuha vzpostavljen na podlagi zahteve Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim oblikam okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja) je obiskovanje krajev odvzema prostosti v državi in preverjanje ravnanja z osebami, ki jim je odvzeta prostost, z namenom, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja

Natisni:

Sorodne novice

01.02.2024

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2023 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi...

Več
- Institucionalno varstvo
27.10.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2023 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi...

Več
- Institucionalno varstvo
20.04.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2023 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi z...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2023

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2022 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi...

Več
- Center za človekove pravice
21.10.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2022 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi...

Več
- Center za človekove pravice
21.07.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med aprilom in junijem 2022 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi z...

Več
- Enake možnosti
26.04.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med januarjem in marcem 2022 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi z...

Več
- Center za človekove pravice
02.02.2022

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2021 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi...

Več
- Center za človekove pravice
28.10.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med julijem in septembrom 2021 obravnaval različne pobude ljudi, ki so se nanj obrnili v zvezi...

Več
- Center za človekove pravice
02.08.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med aprilom in junijem 2021 proučil različne pobude, ki se nanašajo na...

Več
- Center za človekove pravice
29.04.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med januarjem in marcem 2021 proučil različne pobude, ki se nanašajo na...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
20.01.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2020 preučil različne pobude, ki zadevajo zagotavljanje človekovih...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
10.11.2020

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je med julijem in septembrom 2020 preučil različne pobude, ki zadevajo...

Več