Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Povzetek:

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v okviru obravnave konkretne pobude prebivalcev, ki živijo v bližini kamnoloma, ugotovil kršitev načel...

Več
Kršitelj: Inšpektorat RS za okolje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Varuh je na IRSOP naslovil več priporočil, in sicer - da sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo v vsakokratnem inšpekcijskem nadzoru vsa relevantna dejstva, pomembna za sprejem odločitve, celovito ugotovljena ter dokazi ustrezno zavarovani; da bo dejansko stanje vsakokratno ustrezno in celovito subsumirano pod vse relevantne pravne norme; da bodo ob sprejemu odločitve dosledno preverjeni vsi morebiti obstoječi pogoji, pod katerimi sme posamični inšpekcijski zavezanec izvajati določeno dejavnost, ter da bo na takšen način sprejeta odločitev (v obliki inšpekcijskega zapisnika, odločbe ali sklepa) tudi razvidna in pregledno preverljiva ; - da prijavitelje ob uvrstitvi vsakokratne prijave v posamezno prioritetno skupino glede na Kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov o tem tudi obvesti na način, za katerega sam ocenjuje, da je najbolj primeren ; - da razmisli tudi o možnosti centralizacije razvrščanja posameznih prijav po prioritetah na enem mestu ; - da glavni inšpektor kot član Inšpekcijskega sveta skladno z določbo 11. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) v okviru Inšpekcijskega sveta vzpodbudi vzpostavitev ustreznega mehanizma, ki bo zagotovil koordinacijo nadaljnjih inšpekcijskih nadzorov med IRSOP in IRSI (ter tudi drugimi morebitno pristojnimi inšpekcijami) tako v konkretnem primeru kot tudi v drugih morebitno potekajočih ali v prihodnje načrtovanih inšpekcijskih nadzorih.
Povzetek:

Ministrstvo za zdravje je kršilo načelo dobrega upravljanja, ker k razreševanju vprašanja (ne)dostopnosti samoinjektorjev adrenalina v...

Več
Kršitelj: Ministrstvo za zdravje
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je izdal odločbo, s katero pobudnici ni priznal pravice do vdovske pokojnine. Čeprav je iz...

Več
Kršitelj: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Kršitev: 22. člen Ustave RS - Enako varstvo pravic
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic imajo vsi otroci (tudi otroci s posebnimi potrebami), tako na Primorskem kot drugje v Sloveniji, pravico do...

Več
Povzetek:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v pritožbeno-revizijskem postopku 90-letni pobudnici odvzel pravico do dodatka za pomoč in...

Več
Kršitelj: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Kršitev: 25. člen Ustave RS - Pravica do pravnega sredstva | 14.člen Ustave RS - Enakost pred zakonom
Povzetek:

Uporaba zaščitnih obraznih mask za osebe z motnjami v razvoju, prizadetostjo ali drugimi specifičnimi zdravstvenimi stanji, ki bi lahko ovirala...

Več
Povzetek:

Varuh je ugotovil, da Okrajno sodišče v Grosupljem sklepa o ustavitvi postopka izvršbe ni poslalo organizaciji za plačilni promet, ker za to ni dalo...

Več
Kršitelj: Okrajno sodišče v Grosupljem
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Pobudnika sta Varuha seznanila z neodzivnostjo Občine Škocjan, na katero sta se že večkrat obrnila s svojimi vprašanji in predlogi, povezanimi s...

Več
Kršitelj: Občina Škocjan
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Pobudnica je v imenu svojega sina pisala Varuhu, saj mu je Center za socialno delo Maribor, enota Lenart, zavrnil vlogo za priznanje statusa invalida...

Več
Povzetek:

Varuh je zaznal težave pri dostopu staršev s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnikov oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo do portala zVEM, ki...

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja