Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

ECRI - Evropska komisija proti rasizmu in nestrpnosti

Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) je bila ustanovljena na Dunajskem vrhu leta 1993. To je neodvisen organ za boj proti rasizmu, sovraštvu do tujcev, antisemitizmu in nestrpnosti v vseh državah članicah Sveta Evrope z vidika varstva človekovih pravic. Delovanje ECRI-ja vključuje vse potrebne ukrepe za boj proti nasilju, razlikovanju in zapostavljanju ter predsodkom, s katerimi se srečujejo posamezniki ali skupine oseb zaradi svoje rase, barve kože, jezika, vere, državljanstva, narodnosti ali etničnega izvora.

Program dejavnosti ECRI-ja poteka na treh ravneh:

- spremljanje stanja v posameznih državah,

- delo na splošnih temah in

- odnosi s civilno družbo.

Pri spremljanju stanja v posameznih državah ECRI pripravlja poročila, ki vsebujejo poglobljene analize razmer v vsaki državi članici Sveta Evrope v zvezi s pojavi rasizma in rasnega razlikovanja in praktične predloge, ki naj vladam pomagajo reševati ugotovljene težave.

V okviru dela na splošnih temah je ECRI sprejel šestnajst (16) splošnopolitičnih priporočil s smernicami, ki jih je naslovil na vlade držav članic Sveta Evrope. Ta priporočila se nanašajo na glavna področja, ki danes v boju proti rasizmu in nestrpnosti vzbujajo skrb, in dajejo državam temeljne smernice za razvoj celovitih nacionalnih politik.

Program dela ECRI-ja na področju odnosov s civilno družbo je usmerjen k celovitemu vključevanju civilne družbe v boj proti rasizmu in nestrpnosti in pospeševanju medkulturnega dialoga, ki temelji na medsebojnem spoštovanju različnih delov družbe.

Spremljanje stanja v Republiki Sloveniji

ECRI v okviru svojega dela na področju spremljanja držav preučuje razmere v zvezi z manifestacijami rasizma in nestrpnosti v vseh državah članicah Sveta Evrope.

Ugotovitve ECRI-ja, skupaj s priporočili državi, so objavljene v poročilih, ki se pripravijo po obisku v državi in ​​po zaupnem dialogu z nacionalnimi organi.

5 - Peto poročilo o Sloveniji (sprejeto 23. 6. 2017 / objavljeno 19. 9. 2017) - v angleščini

4 - Četrto poročilo o Sloveniji (sprejeto 17. 6. 2014 / objavljeno 16. 9. 2014) - v slovenščini

               4 - Pripombe Vlade RS  - v slovenščini

3 - Tretje poročilo o Sloveniji (sprejeto 30. 6. 2006 / objavljeno 13. 2. 2007) - v slovenščini

               3 - Pripombe Vlade RS  - v slovenščini

2 - Drugo poročilo o Sloveniji (sprejeto 13. 12. 2002 / objavljeno 8. 7. 2003) - v slovenščini

1 - Prvo poročilo o Sloveniji (sprejeto 7. 2. 1997 / objavljeno 25. 3. 1998) - v slovenščini

Splošnopolitična priporočila ECRI-ja

Eden od stebrov dejavnosti ECRI-ja je priprava splošnih političnih priporočil, ki so namenjena vsem državam članicam in zagotavljajo smernice, ki jih oblikovalci politike lahko uporabijo pri pripravi nacionalnih strategij in politik na različnih področjih.

ECRI je doslej (junij 2019) sprejel šestnajst splošnih političnih priporočil.

Dokument z vsemi šestnajstimi priporočili (kompilacija, 2018)

Prvih pet priporočil je prevedenih v slovenski jezik.

Splošno politično priporočilo št. 1 vsebujejo številne smernice za nacionalne ukrepe, ki zadevajo pravne in politične vidike boja proti rasizmu in nestrpnosti.

Splošno politično priporočilo št. 2 zadeva organe za enakost v boju proti rasizmu in nestrpnosti na nacionalni ravni. Nova izdaja izhaja iz leta 2017. ECRI priporoča, da države članice vzpostavijo močne organe za enakost, ki so neodvisni in učinkoviti. Organi za enakost bi morali imeti dve ključni funkciji: spodbujati enakost in preprečevati diskriminacijo ter podpirati ljudi, ki so izpostavljeni diskriminaciji in nestrpnosti, ter nadaljevati sodne postopke v njihovem imenu. Poleg tega jim je mogoče dodeliti tretjo funkcijo sprejemanja odločitev o pritožbah glede diskriminacije. Organi za enakost bi morali imeti potrebne pristojnosti, pooblastila in sredstva za učinkovito izvajanje svojih nalog in biti dostopni vsem.

Splošno politično priporočilo št. 3 o boju proti rasizmu in nestrpnosti do Romov. Izhodišče je da Romi / Cigani v Evropi trpijo zaradi vztrajnih predsodkov, so žrtve rasizma, ki je globoko zakoreninjen v družbi, so tarča včasih nasilne demonstracije rasizma in nestrpnosti ter da se njihove temeljne pravice redno kršijo ali ogrožajo. Namen tega besedila je spodbuditi sprejetje vrste ukrepov za boj proti manifestacijam rasizma in nestrpnosti ter diskriminatornim praksam proti Romom / Ciganom.

Splošna politična priporočila ECRI št. 4 o nacionalnih raziskavah o izkušnjah in dojemanju diskriminacije in rasizma s stališča potencialnih žrtev ugotavlja, da se lahko rezultati takšnih raziskav uporabijo na različne načine, da se poudarijo težave in izboljšajo razmere. Priporočilo vsebuje smernice za izvajanje takšnih raziskav, zlasti njihovo praktično organizacijo, oblikovanje in spremljanje.

Splošno politično priporočilo št. 5 obravnava boj proti nestrpnosti in diskriminaciji muslimanov. To priporočilo zagovarja sprejetje številnih posebnih ukrepov za boj proti nestrpnosti in diskriminaciji proti muslimanom. V tem priporočilu ECRI prav tako obžaluje, da je islam včasih netočno predstavljen na podlagi sovražnih stereotipov, katerih učinek je, da se ta vera zdi grožnja. 

Splošno politično priporočilo št. 6 zadeva razširjanje rasističnih gradiv prek interneta. Priporočilo od vlad zahteva, da na nacionalni in mednarodni ravni sprejmejo potrebne ukrepe za učinkovito ukrepanje proti uporabi interneta za rasistične, ksenofobne in antisemitske cilje.

Splošno politično priporočilo št. 7 določa ključne elemente, ki morajo biti vključeni v celovito nacionalno zakonodajo za učinkovit boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji. Področje uporabe priporočila je zelo široko in zajema vse veje prava: ustavno, kazensko, civilno in upravno. Obravnava ne le neposredno in posredno diskriminacijo, temveč tudi druge pravne vidike boja proti rasizmu, vključno z rasističnimi izrazi, rasističnimi organizacijami in rasno motiviranimi kaznivimi dejanji.

Splošno politično priporočilo št. 8 se osredotoča na vprašanja, kako zagotoviti boj proti terorizmu brez kršitev pravic oseb, brez rasizma in rasne diskriminacije. To splošno politično priporočilo je del splošnejših prizadevanj Sveta Evrope za zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic v boju proti terorizmu.

Splošno politično priporočilo št. 9 je namenjeno boju proti antisemitizmu. Določa celovit niz pravnih in političnih ukrepov za pomoč državam članicam Sveta Evrope pri boju proti antisemitizmu, ki bi ga bilo treba sistematično vključiti v širšo politiko proti vsem oblikam rasizma. Ti ukrepi med drugim vključujejo krepitev določb kazenskega prava, pospeševanje prizadevanj za povečanje ozaveščenosti v šolah in sistematično zbiranje informacij o kaznivih dejanjih na področju antisemitov.

Splošno politično priporočilo št. 10 o boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji v izobraževanju predlaga državam članicam sprejetje posebnih ukrepov za zagotavljanje obveznega, brezplačnega in kakovostnega izobraževanja za vse; za boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji v šoli; ter usposabljanje učiteljev za delo v večkulturnem okolju. V ta namen ECRI priporoča vzpostavitev sistema za spremljanje rasističnih incidentov v šolah, sprejem ukrepov za ozaveščanje ter tudi disciplinskih ukrepov za boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji v šoli.

Splošno politično priporočilo št. 11 o boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji pri policijskem delu je namenjeno spodbujanju varnosti in spoštovanju človekovih pravic za vse z ustreznim policijskim delovanjem. Zajema rasizem in rasno diskriminacijo v okviru boja proti vsem oblikam kriminala, vključno s terorizmom. Osredotoča se zlasti na rasno profiliranje; rasno diskriminacijo in rasno motivirane kršitve s strani policije; vlogo policije pri boju proti rasističnim kaznivim dejanjem in spremljanju rasističnih incidentov ter odnose med policijo in pripadniki manjšinskih skupin.

Splošno politično priporočilo št. 12 o boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji na področju športa določa širok spekter ukrepov, ki naj bi jih sprejele vlade držav članic za uspešen boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji na področju športa. ECRI poziva k sprejetju ustreznih pravnih predpisov za boj proti rasni diskriminaciji in kaznovanju rasističnih dejanj in zagotavljanju usposabljanja policistov za lažje prepoznavanje, obravnavanje in preprečevanje rasističnega vedenja na športnih prireditvah.

Splošno politično priporočilo št. 13 o boju proti diskriminaciji Romov krepi ECRI-jevo splošno politično priporočilo št. 3 kot odgovor na poslabšanje položaja evropskega romskega prebivalstva. V tem priporočilu ECRI poziva države članice, naj sprejmejo najmanj 90 ukrepov: zagotovijo dostop Romov do izobraževanja, zaposlovanja ter blaga in storitev ter hkrati okrepijo boj proti sovražnemu govoru, rasističnim kaznivim dejanjem in nasilju nad Romi, tako z uporabo določb kazenskega prava kot s preventivnimi ukrepi in ozaveščanjem. Le celovit in multidisciplinarni pristop z  vključevanjem predstavnikov Romov na vseh ravneh oblikovanja politik (zasnova, razvoj, izvajanje in vrednotenje), lahko poveča medsebojno zaupanje.

Splošno politično priporočilo št. 14 o boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji pri zaposlovanju poziva države članice, naj okrepijo zakonodajo in razvijejo najboljše prakse zaposlovanja, da zagotovijo zaščito pred rasizmom in diskriminacijo pri zaposlovanju. Priporoča, da vlade dejavno spodbujajo enakost, zlasti pri zaposlovanju in napredovanju, in predlaga različne spodbude, ki jih lahko sprejmejo, da bi spodbudile delodajalce k odpravi diskriminacije in spodbujanju raznolikosti na delovnem mestu.

Splošno politično priporočilo št. 15 namenja pozornost sovražnemu govoru, ki temelji na neupravičeni domnevi, da je oseba ali skupina oseb boljša od drugih. V tem priporočilu ECRI poziva k hitremu odzivu javnih osebnosti na sovražni govor; spodbujanju samoregulacije medijev; ozaveščanju o nevarnih posledicah sovražnega govora; odvzemanju finančne in druge podpore političnim strankam, ki aktivno uporabljajo sovražni govor; in kriminalizaciji njenih skrajnih pojavov ob spoštovanju svobode izražanja. Ukrepi proti sovraštvu morajo biti utemeljeni, sorazmerni, nediskriminatorni in se ne smejo zlorabljati za omejevanje svobode izražanja ali zbiranja, niti za zatiranje kritik uradnih politik, politične opozicije in verskih prepričanj.

Splošno politično priporočilo št. 16 o varovanju človekovih pravic nezakonitim priseljencem, zlasti  posebej ranljivim skupinam (ženske, otroci..). Pomembne so zlasti tiste pravice, ki so jim zagotovljene v mednarodnem pravu človekovih pravic (izobraževanje, zdravstveno varstvo, nastanitev, socialna varnost, varstvo pri delu…).

Dokumenti in publikacije

Izobraževalni priročnik - Ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izobraževanje mladostnikov ter odraslih - Založniško in izdajateljsko pravico v angleškem in francoskem jeziku ima Svet Evrope. (Ljubljana, 2006).