Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Konvencija o pravicah invalidov

Konvencija o pravicah invalidov z Izbirnim protokolom h konvenciji

Izbirni protokol h konvenciji o pravicah invalidov je vključen v zgornji tekst konvencije. Z njim je bil vzpostavljen individualni pritožbeni mehanizem za državljane države pogodbenice. Konvencija je bila sprejeta 13. decembra 2006 v New Yorku, veljati pa je začela 3. maja 2008. V Slovenji velja od 24. aprila 2008

(Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS, št. 37/2008).

Konvencija o pravicah invalidov je zgodovinsko pomembna, saj je prvi pravno zavezujoč instrument OZN s področja varstva pravic in dostojanstva invalidov, ki zagotavlja uveljavljanje človekovih pravic, načela enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanje diskriminacije invalidov.

Posebno pozornost namenja položaju invalidnih žensk in invalidnih otrok, poleg tega pa tudi pravicam do dostopnosti, enakosti pred zakonom, varovanju osebne integritete, samostojnega življenja in vključenosti v skupnost, spoštovanju zasebnosti, izobraževanju, zdravju, usposabljanju in rehabilitaciji, delu in zaposlitvi, ustrezni življenjski ravni in socialni varnosti, sodelovanju v političnem in javnem življenju itd.

Nadzorni mehanizem

Konvencija o pravicah invalidov v 34. členu ustanavlja Odbor za pravice invalidov,  ki prek sistema periodičnega poročanja držav pogodbenic nadzoruje izvajanje določb konvencije. Odbor sestavlja 18 neodvisnih strokovnjakov, člani pa delujejo v osebnem svojstvu in neodvisno od vlade države, iz katere prihajajo. Države pogodbenice Odboru pošiljajo redna periodična poročila, ki jih ta preuči ter obravnavani državi da predloge in priporočila.  

 1 - Uvodno poročilo Republike Slovenije o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov (2014) - Neuradna različica v slovenskem jeziku

1 - Uvodno poročilo Republike Slovenije o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov (2015) - Uradna različica v angleškem jeziku

1 - Prispevek Varuha človekovih pravic RS o izvajanju Konvencije o pravicah invalidov v RS. Poslano Odboru OZN za pravice invalidov (2018)

1 - Zaključne ugotovitve Odbora OZN za pravice invalidov (2018) - v angleškem jeziku

 

NASLEDNJE POROČANJE

Odbor poziva Republiko Slovenijo, da do 24. maja 2022 predloži skupno (kombinirano) drugo do četrto periodično poročilo in vanj vključi informacije o izvajanju priporočil in sklepnih ugotovitev iz Zaključnih ugotovitev prvega kroga  (glej zgoraj).