Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Konvencija o otrokovih pravicah

Deklaracija o otrokovih pravicah (1959) - v slovenskem jeziku

Konvencija o otrokovih pravicah (1989) - v slovenskem jeziku

OZN je v Deklaraciji o pravicah otrok, ki jo je sprejela Generalna skupščina OZN 20. novembra 1959, zapisala pravice in svoboščine, ki jih morajo uživati vsi otroci, čeprav so nekatere od teh pravic že navedene v splošni deklaraciji OZN o človekovih pravicah, sprejeti 10. decembra 1948. Pobudniki deklaracije so menili, da svojskost otrokovih potreb opravičuje in zahteva posebno zaščito.

Deklaracija pa za države ni pravno zavezujoč dokument. Zato je 20. novembra 1989, torej  trideset let pozneje, Generalna skupščina OZN sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah. Veljati je začela 2. septembra 1990 in do danes jo je potrdilo 193 držav sveta, razen ZDA in Somalije.

S Temeljno Ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvenciji OZN (Uradni list RS – MP št. 9/1992 (RS 35/1992), ki velja od 17.7.1992 je Republika Slovenija od SFRJ nasledila Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah.

Nadzorni mehanizem

Odbor za otrokove pravice (CRC) je telo 18 neodvisnih strokovnjakinj in strokovnjakov, ki spremljajo izvajanje Konvencije o otrokovih pravicah s strani držav pogodbenic. Prav tako spremlja izvajanje dveh izbirnih protokolov h konvenciji, o vključevanju otrok v oborožene spopade (OPAC) ter o prodaji otrok, otroški prostituciji in otroški pornografiji (OPSC). Generalna skupščina ZN je 19. decembra 2011 odobrila tretji izbirni protokol o postopku komuniciranja (OPIC), ki posameznim otrokom omogoča, da vložijo pritožbe glede določenih kršitev njihovih pravic po konvenciji in njenih izbirnih protokolih.

Vse države pogodbenice so dolžne odboru predložiti redna poročila o izvajanju pravic. Države morajo predložiti začetno poročilo dve leti po pristopu h Konvenciji in nato redna poročila vsakih pet let. Odbor preuči vsako poročilo in obravnava svoje pomisleke in priporočila državi pogodbenici v obliki „sklepnih ugotovitev“.

Odbor lahko obravnava tudi pritožbe posameznikov, ki se nanašajo na kršitve Konvencije o otrokovih pravicah in njenih izbirnih protokolov, ki jih izvajajo države pogodbenice, ter opravi preiskave v zvezi z obtožbami o grobih ali sistematičnih kršitev pravic po Konvenciji in njenih izbirnih protokolih.

Odbor tudi objavlja svojo razlago vsebine določb o človekovih pravicah, znanih kot splošni komentarji o tematskih vprašanjih, in organizira dneve splošne razprave.

3 + 4 - Tretje in četrto periodično poročilo RS (2010) - v slovenskem jeziku

3 + 4 - Tretje in četrto (uradno) periodično poročilo RS (2010) - v angleškem jeziku

3 + 4 - Prispevek NGO End All Corporal Punishment of Children - 2012

3 + 4 - Prispevek NGO Koalicija ZIPOM- 2012

3 + 4 - Prispevek NGO International Disability Alliance (IDA) - 2012  

3 + 4 - Sklepne ugotovitve Odbora za Otrokove pravice (2013) - v slovenskem jeziku

3 + 4 - Sklepne ugotovitve Odbora za Otrokove pravice (2013) - v angleškem jeziku

2 - Drugo periodično poročilo Republike Slovenije (2003) - v slovenskem jeziku

2 - Sklepne ugotovitve Odbora za otrokove pravice (2004) - v slovenskem jeziku

1 - Prvo (uvodno) poročilo Republike Slovenije h Konvenciji (1995) - v slovenskem jeziku

1 - Sklepne ugotovitve Odbora k Uvodnemu poročilu Republike Slovenije (1996) - v slovenskem jeziku

Splošni komentarji odbora za otrokove pravice

Splošni komentar št. 23 (2017) - Skupno splošno priporočilo / splošni komentar št. 4 (2017) Odbora za varstvo pravic delavcev migrantov in članov njihovih družin in št. 23 (2017) Odbora za otrokove pravice o obveznostih države glede spoštovanja otrokovih pravic v kontekstu  mednarodnih migracij v državah izvora, tranzita, namembnosti in vrnitvi

Splošni komentar št. 22 (2017) - Skupno splošno priporočilo / splošni komentar št. 3 (2017) Odbora za varstvo pravic delavcev migrantov in članov njihovih družin in št. 22 (2017) Odbora za otrokove pravice o splošnih načelih  glede otrokovih pravic v kontekstu mednarodnih migracij

Splošni komentar št. 21 (2017) o otrocih ulice (brezdomni otroci)

Splošni komentar št. 20 (2016) o uresničevanju otrokovih pravic v adolescenci

Splošni komentar št. 19 (2016) o javnem proračunu za uresničevanje otrokovih pravic (4. člen Konvencije)

Splošni komentar št. 18 (2014) - Skupno splošno priporočilo / splošni komentar št. 31 Odbora za odpravo diskriminacije žensk in št. 18 Odbora za otrokove pravice o zdravju škodljivih praksah

Splošni komentar št. 17 (2013): Pravica otroka do počitka, prostega časa, igre, rekreativnih dejavnosti, kulturnega življenja in umetnosti (31. člen Konvencije)

Splošni komentar št. 16 (2013) o obveznostih držav glede vpliva poslovnega sektorja na otrokove pravice

Splošni komentar št. 15 (2013) o pravici otroka do uživanja najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda (24. Člen Konvencije)

Splošni komentar št. 14 (2013) o pravici otroka, da se njegove koristi upoštevajo kot glavno vodilo pri odločanju ( 3. člen Konvencije – prvi odstavek)

Splošni komentar št. 13 (2011): Pravica otroka do svobode pred vsemi oblikami nasilja

Splošni komentar št.: 12 (2009): Pravica otroka, da je slišan

Splošni komentar št. 11 (2009): Otroci avtohtonih prebivalcev in njihove pravice po Konvenciji

Splošni komentar št. 10 (2007): Pravice mladostnikov  v pravosodju

Splošni komentar št. 9 (2006): Pravice invalidnih otrok

Splošni komentar št. 8 (2006): Pravica otroka do zaščite pred telesnim kaznovanjem in drugimi okrutnimi ali ponižujočimi oblikami kaznovanja (19., 28. in 37 člen Konvencije,  med drugim)

Splošni komentar št. 7 (2005): Izvrševanje otrokovih pravic v zgodnjem otroštvu

Splošni komentar št. 6 (2005): Obravnava otrok brez spremstva in ločenih otrok zunaj države izvora

Splošni komentar št. 5 (2003): Splošni ukrepi za izvajanje Konvencije o otrokovih pravicah

Splošni komentar št. 4 (2003): Zdravje in razvoj mladostnikov v kontekstu Konvencije o otrokovih pravicah

Splošni komentar št. 3 (2003): HIV / AIDS in pravice otrok

Splošni komentar št. 2 (2002): Vloga neodvisnih nacionalnih institucij za človekove pravice pri zaščiti in promociji otrokovih pravic

Splošni komentar št. 1 (2001): Cilji izobraževanja