Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Poslovnik Sveta varuha

(Uradni list RS, št. 71/18, z dne 5. 11. 2018)

Na podlagi 50.a člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 (uradno prečiščeno besedilo)) varuhinja človekovih pravic sprejema

POSLOVNIK Sveta varuha za človekove pravice

1. člen
(predmet in namen)

(1) Svet varuha za človekove pravice (v nadaljnjem besedilu: Svet) je posvetovalno telo varuha kot predstojnika institucije Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Varuh), ki je ustanovljeno za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
krepitev pravne varnosti.

(2) Svet ima strokovno avtonomijo delovanja, kar vključuje notranjo demokracijo, odprti dialog in ustrezno upoštevanje raznih vidikov pri lastnem delovanju.

2. člen
(organizacija)


(1) Poslovnik Sveta (v nadaljnjem besedilu: poslovnik) ureja organizacijo in delo
Sveta, razmerje med Svetom, varuhom in Varuhom ter način uresničevanja
pravic in dolžnosti članic in članov (v nadaljnjem besedilu: člani) Sveta.
(2) Sedež Sveta je v prostorih Varuha, Dunajska cesta 56, Ljubljana.
(3) Svet ima svoje seje praviloma v prostorih Varuha, po dogovoru pa tudi na
zunanjih lokacijah, če Varuh s tem soglaša.

3.  člen
(javnost dela Sveta)


Delo Sveta je javno. Varuh javnost dela Sveta zagotavlja z objavo ugotovitev, stališč in predlogov Sveta na svojem spletišču, lahko pa tudi na druge načine in po različnih komunikacijskih poteh.

4.  člen
(mandat)

(1)  Varuh izda sklep o imenovanju članov Sveta.
(2)  Svet se konstituira na prvi seji potem, ko varuh predstavi sklep o imenovanju članov Sveta. Njihov mandat je vezan na varuhov mandat.
(3)  Svetu predseduje namestnica oziroma namestnik varuha, ki ga za določeno obdobje pooblasti varuh (v nadaljnjem besedilu: predsedujoči). Predsedujoči vodi seje Sveta in izvaja druge naloge po tem poslovniku.

5.  člen
(naloge predsedujočega in članov Sveta)

(1)  Predsedujoči:

 • skrbi za zakonitost dela,
 • zastopa Svet,
 • sklicuje in vodi seje Sveta,
 • podpisuje zapisnike in druge dokumente Sveta,
 • varuha seznanja z vsebino razprav in sprejetimi dokumenti,
 • seznanja Svet z delovanjem Varuha,
 • skrbi za sodelovanje s sorodnimi institucijami v drugih državah ter z mednarodnimi organi in organizacijami s področja človekovih pravic,
 • določa sestavo delegacije Sveta za obisk pri organih v drugih državah in za obisk tuje delegacije pri Svetu.

(2)  Člani Sveta morajo varovati zaupne podatke, s katerimi se seznanijo na sejah Sveta.
(3)  Člani Sveta imajo pravico in dolžnost, da se udeležujejo sej Sveta, in pravico, da predlagajo vprašanja za obravnavo. Imajo pravico do povrnitve potnih stroškov za prihod na sejo Sveta in do drugih dogovorjenih stroškov, zlasti stroškov za udeležbo na mednarodnih dogodkih v tujini v zvezi z delom v Svetu. Stroški se povrnejo iz Varuhove proračunske postavke.

6. člen
(strokovne in administrativno-tehnične naloge)


Varuh zagotavlja opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog, s katerimi se zagotavljajo razmere za delo Sveta.

7. člen
(sklici sej)


(1) Predsedujoči pošilja vabila za seje in morebitna gradiva na naslove ali elektronske naslove članov Sveta, ki jih ti v pisni izjavi opredelijo kot naslove za prejemanje vabil, dokumentov in sporočil. Predsedujoči vabila za seje vedno pošlje tudi varuhu.
(2)  Predsedujoči sklicuje seje Sveta na svojo pobudo ali na podlagi pobude vsaj četrtine članov Sveta, ta pobuda pa mora biti v pisni obliki in obrazložena.
(3)  Vabilo na sejo s predlogom dnevnega reda in morebitnimi gradivi predsedujoči pošlje članom Sveta najmanj osem dni pred zadevno sejo.
(4)  Predsedujoči na začetku vsake seje člane seznani z uresničitvijo sklepov in odzivom varuha na ugotovitve, stališča in predloge predhodne seje Sveta.
(5)  O dnevnem redu in morebitni uvrstitvi predlaganih vsebin na sejo Sveta odloča predsedujoči na svojo pobudo, na podlagi pisne obrazložene pobude vsaj četrtine članov Sveta pa je dolžan na sejo uvrstiti dodatno vsebino. Uvrstitev dodatne vsebine na dnevni red seje se lahko praviloma zahteva pet delovnih dni pred zadevno sejo, izjemoma pa tudi na seji, o čemer se opravi predhodna razprava in se nato preveri, ali zahtevo podpira vsaj četrtina članov Sveta. Članom Sveta se lahko poleg vabil in zapisnikov pošiljajo tudi pisne predloge članov Sveta, dokumenti, poročila in drugo gradivo, pomembno za obravnavo vsebin in opravljanje svetovalnih nalog.

8. člen
(naloge sveta)


(1)  Za izvajanje svojih nalog iz 50.a člena Zakona o varuhu človekovih pravic lahko člani Sveta:

 • sprejemajo stališča o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti v Republiki Sloveniji,
 • sprejemajo stališča do Varuhovih letnih in posebnih poročil,
 • oblikujejo predloge Varuhu za uvedbo postopka v zvezi z morebitno kršitvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • obravnavajo širša vprašanja spodbujanja varstva in nadzora glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin, z upoštevanjem posebnega občutka zlasti za ranljive skupine prebivalstva,
 •  obravnavajo poročila Republike Slovenije za mednarodne organizacije glede človekovih pravic in sodelujejo pri pripravi Varuhovih samostojnih poročil o uresničevanju mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju človekovih pravic,
 • oblikujejo stališča o razvojnih politikah glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin, z upoštevanjem posebnega občutka zlasti za ranljive skupine prebivalstva,
 • prispevajo k ozaveščanju javnosti o pomenu in razvoju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, tudi z upoštevanjem posebnega občutka za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti za ranljive skupine prebivalstva, ter
 • opravljajo druge podobne naloge na varuhov predlog.

(2)  Svet sprejema ugotovitve, stališča in predloge z večino glasov vseh članov (večina pomeni več kakor polovico članov).
(3)  Če večina ni dosežena, se v zapisnik zapišejo tudi ločena mnenja tistih, ki z zadevnimi ugotovitvami, stališči in predlogi ne soglašajo.
(4)  Če je na seji prisotnih manj kakor polovica članov, lahko prisotni opravijo razpravo o vsebinah s predlaganega dnevnega reda ali o drugih vprašanjih, vendar ne oblikujejo ugotovitev, stališč in predlogov Sveta.
(5)  Svet ne obravnava pobud iz prvega odstavka 26. člena Zakona o varuhu človekovih pravic. Pobudo za začetek postopka vsakogar, ki meni, da so mu z aktom ali dejanjem državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, lahko naslovi na Varuha.

9  člen
(zapisnik seje Sveta)


(1)  O poteku seje Sveta, ugotovitvah, stališčih, predlogih ter ločenih mnenjih na tej seji se piše zapisnik.
(2)  Predsedujoči pošlje zapisnik vsem članom Sveta najpozneje v petnajstih dneh po zadevni seji.
(3)  Če je član Sveta na seji odsoten, se mu po seji poleg zapisnika pošlje tudi morebitno dodatno gradivo, ki so ga člani Sveta prejeli na seji.
(4)  Člani Sveta svoje pripombe na zapisnik pošljejo najpozneje v osmih dneh po prejemu zadevnega zapisnika. Predsedujoči vključi v zapisnik utemeljene pripombe in ga pošlje vsem članom in varuhu. Predsedujoči varuha seznani z ugotovitvami, stališči in predlogi članov ter ločenimi mnenji.

10  člen
(sodelovanje z zunanjimi organi)


Svet lahko sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in to po varuhovi predhodni odobritvi.

11  člen
(končna določba)


Ta Poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

varuhinja človekovih pravic
Vlasta Nussdorfer
V Ljubljani, 05. 11. 2018
Št: 0101-17/2018-1