Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Miha Horvat

Namestnik varuha Miha Horvat

Namestnik varuha človekovih pravic

Področja dela:

 • enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije
 • varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti
 • svoboda vesti in verske skupnosti
 • svoboda izražanja
 • zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev
 • nacionalne in etnične skupnosti
 • tujci
 • Center za človekove pravice
 • mednarodno sodelovanje

Življenjepis:

 • 2006 - Fakulteta za družbene vede v Ljubljani mu po vseh opravljenih obveznostih univerzitetnega študijskega programa Politologija in končanju univerzitetnega študija podeli strokovni naslov univerzitetni diplomirani politolog
 • 2007 - zaposli se pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije; v strokovni službi med drugim začne z obravnavo konkretnih zadev po Zakonu o varuhu človekovih pravic (ZVarCP)
 • 2008 - ko Varuh začne izvrševati tudi naloge državnega preventivnega mehanizma iz Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, postane tudi del ekipe za opravljanje nadzorov krajev odvzema prostosti (zlasti zavodov za prestajanje kazni zapora, oddelkov pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic in varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov)
 • 29. 3. 2016 - poslanci Državnega zbora ga na predlog takratne varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer imenujejo za namestnika varuhinje človekovih pravic
 • 2017 - pridobi še strokovni naslov magister prava (poleg tudi že strokovnega naziva diplomirani pravnik)
 • 16. 12. 2021 - poslanci Državnega zbora ga, tokrat na predlog varuha Petra Svetine, ponovno imenujejo za namestnika (mandate začne teči 30. 3. 2022)