Natisni vsebino

Processing of complaints by areas of work

Annual Report 2001 - Statistics

Processing of complaints by areas of work

In area 1. Constitutional rights a total of 90 matters were dealt with in 2001, which represents a rise of 236.8 cent from 2000, when 38 matters were dealt with. Applications in the area of constitutional rights represent 2.5 per cent of all applications dealt with.

The number of matters dealt with in area 2. Restrictions of personal freedom fell by 5.1 per cent from 2000 to 2001 (from 217 to 206). This reduction in the number of matters being dealt with in 2001 is a consequence of the 23.3 per cent drop in the number of matters relating the area of convicts (from 120 to 92) and 50 per cent drop in the number of matters of the area psychiatric patient (from 32 to 16), while the number of matters in the area of detainees increase from 62 to 95 (index 153). 

In area 3. Social security the number of matters being dealt with in 2001 represented a 11.4 per cent increase over 2000 (from 478 to 493). The largest share among sub-sections of this area was taken by matters relating to provision of social protection (251 matters, or 45.7 per cent). We have observed a large increase in the number of matters dealt with in the area of health protection (from 24 to 49 – an index of 204.2) and pension insurance (from 89 to 118 – a 32.6 per cent rise). There were less matters dealt with in the area of health insurance (56 in 2000 and 39 in 2001, which is a drop of 30.4 per cent).

The number of matters in area 4. Employment matters dealt with in 2001 (213) relative to those in 2000 (180) represented a enlargement of 22.7 per cent. The largest increase in the number of matters dealt with was observed in the areas of employment relations (from 64 to 106 – a 65.6 per cent rise) and the area of employees in state bodies (from 26 to 32 - a 23.1 per cent). There was a 16.3 per cent drop in the number of matters dealt with in the area of unemployment (from 59 to 50).

Area 5. Administrative matters, with 591 matters dealt with, and despite a drop of 12.4 per cent from 2000 (675), represents the second biggest single distinct subject category of matters dealt with by the ombudsman in 2001. It is important to emphasise here the 12.2 per cent decrease in the number of matters connected with tax (from 129 to 76) the 43 per cent drop in the number of denationalisation matters (from 107 to 61) and the 16.3 per cent fall in the number of matters relating to acquisition of Slovenian citizenship (from 86 to 72), which signifies a continuing reduction in the number of matters dealt with in this area since 1996 (381 in 1996, 244 in 1997, 194 in 1998, 112 in 1999, 86 in 2000 and 72 in 2001).

As was the case for all previous periods, in 2001 the majority of matters dealt with by the ombudsman were again in area 6. Judicial and police procedures (1.041 matters, or 28.8 per cent), in which we include matters relating to police, pre-trial, criminal and civil procedures, procedures in employment and social disputes, administrative court proceedings, misdemeanour proceedings and matters in connection with notaries and lawyers. The index of the trend in the number of matters dealt with in 2001 compared to 2000 (88.3) indicates a 11.7 per cent decrease over 2000 (1.179 in 2000 and 1.041 in 2001). The largest share among all matters dealt with in this area was taken by those in the sub-section of civil proceedings (506 matters or 48.6 per cent of all matters in this area in 2001). In 2001, with a total of 131, we observed a 26 per cent increase in the number of police procedures at the compared to 2000 (104).

In area 7. Environment and spatial planning we have recorded a 32.4 per cent enlargement in the number of matters dealt with relative to 2000 (from 108 to 143). There was a marked increase in the area of matters relating to spatial planning, with the total of 15 matters dealt with in 2000 rising to 26 in 2001 (a 73.3 per cent rise).

The number of matters dealt with showed the great enlargement from 2000 to 2001 in area 8. Commercial public services (from 45 to 68 – an index of 151.1). The influx of matters in effect in every sub-section of this area (communications, power, traffic and other commercial public services) grow.

In area 9. Housing matters the number of matters dealt with in 2001 rise by 18.5 per cent compared to 2000 (from 130 to 154). A fourfold increase was noted in the number of matters in the area of other housing matters (from 5 to 18).

In area 10. Other we have placed those matters which cannot be categorised under any of the other defined areas. In 2001 we dealt with 564 such matters, which represents same level as in 2000, when we dealt with 565 matters

Letno poročilo 2001 - Statistika

Obravnavanje zadev po področjih dela

Na področju 1. Ustavne pravice je bilo v letu 2001 v obravnavi 90 zadev, kar je glede na leto 2000, ko jih je bilo obravnavanih 38, 236,8 odstotka več zadev. Pobude s področja ustavnih pravic predstavljajo 2.5 odstotka vseh obravnavanih pobud.

Število zadev v obravnavi na področju 2. Omejitve osebne svobode se je v letu 2001 glede na leto 2000 zmanjšalo za 5,1 odstotka (z 217 na 206). Zmanjšanje števila zadev v obravnavi v letu 2001 je posledica 23,3 odstotnega zmanjšanja števila zadev obsojencev (s 120 na 92) in 50 odstotnega zmanjšanja števila zadev psihiatričnih bolnikov (s 32 na 16) medtem ko je število zadev s področja pripornikov poraslo z 62 na 95 (indeks 153).

Na področju 3. Socialna varnost se je število zadev v obravnavi v letu 2001 glede na leto 2000 povečalo za 11,4 odstotke (s 493 na 4549). Največji delež med temi podpodročji imajo zadeve v zvezi z zagotavljanjem socialnega varstva (251 zadev oziroma 45,7 odstotka). Ugotavljamo veliko povečanje števila obravnavanih zadev s področja zdravstvenega varstva (s 24 na 49 - indeks 204,2) in pokojninskega zavarovanja (z 89 na 118 – 32,6-odstotno povečanje). Manj zadev je bilo obravnavanih na področju zdravstvenega zavarovanja (56 v letu 2000 in 39 v letu 2001, kar je 30,4-odstotno zmanjšanje).

Na področju 4. Delovnopravne zadeve se je število zadev v obravnavi v letu 2001 (213) glede na leto 2000 (180) povečalo za 18,3 odstotka. Največje povečanje števila zadev v obravnavi je zaslediti na področju delovnih razmerij (s 64 na 106 - 65,6-odstotno povečanje) in področju delavcev v državnih organih (s 26 na 32, kar je 23,1-odstotno povečanje). Za 16,3 odstotka se je zmanjšalo število zadev v obravnavi, s področja brezposelnosti (z 59 na 50).

Področje 5. Upravne zadeve z obravnavanih 591 zadev, kljub 12,4-odstotnem zmanjšanju glede na leto 2000 (675), pomeni drugo največjo vsebinsko zaokroženo celoto vseh zadev, ki jih je varuh obravnaval v letu 2001. Poudariti je pomembno 41,1 odstotno zmanjšanje števila zadev povezanih z davki (s 129 na 76), 43 odstotno zmanjšanje denacionalizacijskih zadev (s 107 na 61) ter 16,3-odstotno zmanjšanje števila zadev v zvezi s pridobitvijo slovenskega državljanstva (s 86 na 72), kar pomeni nadaljnje zmanjševanje števila zadev v obravnavi s tega področja od leta 1996 (381 v letu 1996, 244 v letu 1997, 194 v letu 1998, 112 v letu 1999, 86 v letu 2000 in 72 v letu 2001).

Tako kot to velja za vsa predhodna obdobja, je varuh tudi v letu 2001 največ zadev obravnaval s področja 6. Sodni in policijski postopki (1.041 zadev oziroma 28,8 odstotka), med katere uvrščamo zadeve v zvezi s policijskimi, predsodnimi, kazenskimi in civilnimi postopki, postopki v delovnih in socialnih sporih, upravnimi sodnimi postopki in postopki o prekrških ter zadeve v zvezi z notariatom in odvetništvom. Iz indeksa gibanja števila zadev v obravnavi v letu 2001 glede na leto 2000 (88,3) je razvidno 11,7- odstotno zmanjšanje glede na leto 2000 (1.179 v letu 2000 in 1.041 v letu 2001). Največji delež med vsemi zadevami v obravnavi s tega področja pomenijo zadeve s podpodročja civilnih postopkov (506 zadev oziroma 48,6 odstotka vseh zadev s tega področja v letu 2001). V letu 2001 (131) smo zasledili 26-odstotno povečanje policijskih postopkov glede na leto 2000 (104).

Na področju 7. Okolje in prostor zaznavamo v letu 2001 32,4-odstotno povečanje števila zadev v obravnavi glede na leto 2000 (s 108 na 143). Znatno povečanje je opaziti na področju zadev urejanja okolja in sicer se je število zadev z obravnavanih 15 v letu 2000 povečalo na 26 v letu 2001 (73,3-odstotno povečanje).

Število zadev v obravnavi se je v letu 2001 glede na leto 2000 opazno povečalo na področju 8. Gospodarske javne službe (s 45 na 68 - indeks 151,1). Pripad zadev se je tako rekoč na vseh podpodročjih (komunikacijah, energetiki, prometu in ostalih gospodarskih javnih službah) povečal, najbolj pa na podpodročju energetike kjer se število zadev v obravnavi s 3 v letu 2000 povečalo na 9 v letu 2001.

Na področju 9. Stanovanjske zadeve se je število obravnavanih zadev v 2001 glede na leto 2000 povečalo za 18,5 odstotkov (s 130 na 154). Opazno je povečanje števila zadev s področja ostalih stanovanjskih zadev (s 5 na 18).


V področje 10. Ostalo razvrščamo tiste zadeve, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od opredeljenih področij. V letu 2001 smo obravnavali 564 takšnih zadev, kar pomeni glede na leto 2000, ko jih je bilo obravnavanih 565, ni bilo spremembe števila zadev v obravnavi.

Podrobnejši prikaz števila zadev v obravnavi v letih 2000 in 2001 po področjih in podpodročjih dela je v tabeli 4.4.6.

Tabela 4.4.6.

PODROČJE DELA

Zadeve v obravnavi

2000

Zadeve v obravnavi

2001

Indeks

(01/00)

PODROČJE DELA

Zadeve v obravnavi

2000

Zadeve v obravnavi

2001

Indeks

(01/00)

1. Ustavne pravice

38

90

236,8

5.4 Premoženjskopravne zadeve

18

19

105,6

1.1 Pravice otrok

0

4

-

5.5 Davki

129

76

58,9

1.2 Pravice manjšin

1

7

700,0

5.6 Carine

5

2

40,0

1.3 Enake možnosti

4

4

100,0

5.7 Upravni postopki

229

226

98,7

1.4 Etika javne besede

1

6

600,0

5.8 Družbene dejavnosti

25

35

140,0

1.5 Zbiranje in združe vanje

1

9

900,0

5.9 Ostalo

5

9

180,0

1.6 Varnostne službe

1

2

200,0

6. Sodni in policijski postopki

1.179

1.041

88,3

1.7 Varstvo osebnih podatkov

7

20

285,7

6.1 Policijski postopki

104

131

126,0

1.8 Ostalo

23

38

165,2

6.2 Predsodni postopki

24

23

95,8

2. Omejitve osebne svobode

217

206

94,9

6.3 Kazenski postopki

101

92

91,1

2.1 Priporniki

62

95

153,2

6.4 Civilni postopki

617

506

82,0

2.2 Obsojenci

120

92

76,7

6.5 Postopki pred del. in soc. sod.

174

117

67,2

2.3 Psihiatrični bolniki

32

16

50,0

6.6 Postopek o prekrških

38

41

107,9

2.4 Vojaki

2

0

-

6.7 Upravni sodni postopek

37

40

108,1

2.5 Mladinski domovi

0

0

-

6.8 Ostalo

84

91

108,3

2.6 Ostalo

1

3

300,0

7. Okolje in prostor

108

143

132,4

3. Socialna varnost

493

549

111,4

7.1 Posegi v okolje

67

91

135,8

3.1 Pokojninsko zavarovanje

89

118

132,6

7.2 Urejanje prostora

15

26

173,3

3.2 Invalidsko zavarovanje

75

79

105,3

7.3 Ostalo

26

26

100,0

3.3 Zdravstveno zavarovanje

56

39

69,6

8. Gospodarske javne službe

45

68

151,1

3.4 Zdravstveno varstvo

24

49

204,2

8.1 Komunalno gospodarstvo

16

17

106,3

3.5 Socialno varstvo

223

251

112,6

8.2 Komunikacije

11

19

172,7

3.6 Ostalo

26

13

50,0

8.3 Energetika

3

9

300,0

4. Delovnopravne zadeve

180

213

118,3

8.4 Promet

10

14

140,0

4.1 Delovno razmerje

64

106

165,6

8.5 Koncesije

0

2

-

4.2 Brezposelnost

59

50

84,7

8.6 Ostalo

5

7

140,0

4.3 Delavci v državnih organih

26

32

123,1

9. Stanovanjske zadeve

130

154

118,5

4.4 Ostalo

31

25

80,6

9.1 Stanovanjska razmerja

116

126

108,6

5. Upravne zadeve

675

591

87,6

9.2 Stanovanjsko gospodarstvo

9

10

111,1

5.1 Državljanstvo

86

72

83,7

9.3 Ostalo

5

18

360,0

5.2 Tujci

71

91

128,2

10. Ostalo

565

564

99,8

5.3 Denacionalizacija

107

61

57,0

SKUPAJ

3.630

3.619

99,7

 

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.