Natisni vsebino

3.1.6. Internal relations

Annual Report

3.1.6. Internal relations

As stated in the introduction, the new ombudsman was appointed by the National Assembly at the end of last February. The mandate of the previous ombudsman expired on 29 September 2000. Until the appointment of the new ombudsman by the National Assembly, the ombudsman's functions were discharged by deputy ombudsman Aleš Butala. The institution functioned normally throughout this period, although, in addition to a fall in the number of complaints, a fluctuation in employees was noted. No new staff were employed before the appointment of the new ombudsman but following his appointment, in order to fill vacated positions and as a result of new responsibilities under the statute amending the Protection of Personal Data Act and the increase in the amount of work several new members of staff were taken on. The resolution of the National Assembly calling for a special group in the office to deal in depth with the protection of children's rights did not begin to be implemented until the beginning of 2002. As a result of the numerous applications we received (325 candidates) it was not possible to complete the selection procedure in 2001. The candidates were chosen but they did not begin work in the office in 2001. As at 31 December 2000, a total of 21 staff (including the three deputy ombudsmen) were employed at the ombudsman's office. By 31 December 2001 this number roseto 28.

Twenty members of staff hold university degrees (three also hold master's degrees), three have diplomas of higher technical education, two have college diplomas, two have certificates of secondary education and one has completed an abridged programme of secondary education. Like last year the office offered students the opportunity to obtain work experience. A third-year student from the Faculty of Social Sciences and a second-year student from the School of Public Administration both completed a three-week period of work experience, while a two-week period of work experience was completed by two fourth-year law students from abroad, one from Yugoslavia and one from Germany. This was arranged through the European Law Students' Association (ELSA).

Internal communication is both horizontal and vertical. Technical staff and advisers, together with the ombudsman and his deputies, cooperate in all areas of communication with various sections of the public (conversations with complainants outside the office, visits to refugee centres, police stations, psychiatric hospitals etc., participation in preventive campaigns, media appearances, lectures, etc.).

Technical staff and advisers hold a weekly meeting chaired by the director of the technical service. This is followed by a weekly session at which the ombudsman, his deputies, the general secretary, the director of the technical service and a public relations representative discuss cases indicating a systemic violation of rights, plan approaches to addressing them, and seek appropriate ways of working.

The office is equipped with an intranet system which makes reviewing the work of the office easier thanks to its sector-based structure. Another very useful tool in internal communication is a database of media clippings. All staff have direct access to this database. Additionally, staff have access to all cases of violations of rights or irregularities covered by the media. This enables them to receive direct information about media coverage of the work of the office of the Human Rights Ombudsman.

In 2001 staff training mainly took place at home in Slovenia. Staff members attended seminars and professional meetings organised by other institutions. Some members of staff participated actively by contributing to training sessions for various sections of the professional public. Deputy ombudsman Jernej Rovšek, in his capacity as a Council of Europe expert, contributed papers on the experience of the Slovene ombudsman and other ombudsmen in the setting up of ombudsman offices in the countries of eastern Europe. Deputy ombudsman Aleš Butala contributed papers to training sessions for various sections of the domestic professional public.

Letno poročilo 2001 - Poglavje 3.1.6.

3.1.6. Notranji odnosi

Že uvodoma smo navedli, da je bil novi varuh v državnem zboruizvoljen ob koncu lanskega februarja. Prvemu varuhu pa je potekelmandat že 29. septembra leta 2000. Do izvolitve novega varuha vdržavnem zboru je varuha nadomeščal namestnik varuha Aleš Butala.Inštitucija je sicer ves čas normalno delovala, vendar pa je za ta časpoleg upada pobud značilna tudi fluktuacija zaposlenih. Do izvolitvenovega varuha nismo zaposlovali novih uslužbencev, po njegovi izvolitvipa smo zaradi popolnitve izpraznjenih delovnih mest, zaradi prevzemanovih pristojnosti po noveli zakona o varstvu osebnih podatkov inzaradi povečanega obsega dela zaposlili več novih uslužbencev. Sklepdržavnega zbora, po katerem se v uradu specializira skupina, ki naj sepoglobljeno ukvarja z varstvom otrokovih pravic smo uresničili šele vzačetku leta 2002, saj nam zaradi številnih prijav (325 kandidatov)postopka za izbiro ni uspelo zaključiti v letu 2001. Izbrani so bilisicer kandidati, dela v uradu pa v letu 2001 še niso nastopili. Medtemko je bilo na dan 31.12.2000 v uradu varuha skupaj s tremi namestnikivaruha 21 zaposlenih, je bilo na dan 31.12.2001 v uradu zaposlenih 28uslužbencev.


Dvajset uslužbencev ima univerzitetno izobrazbo (trije somagistri znanosti), trije uslužbenci imajo visoko strokovno izobrazbo,dve uslužbenki višješolsko, dve srednješolsko, en uslužbenec pa imaopravljen skrajšani program srednjega izobraževanja. Kot prejšnja letasmo tudi v tem letu omogočili študentom opravljanje obvezne prakse.Tritedensko prakso sta opravljali študentka tretjega letnika Fakulteteza družbene vede in študentka drugega letnika Visoke upravne šole,dvotedensko prakso pa smo v okviru evropskega združenja študentov pravaELSA omogočili dvema študentoma četrtega letnika prava iz tujine, insicer enemu iz ZRJ in eni študentki iz Zvezne republike Nemčije.

Interno komuniciranje poteka tako horizontalno kot vertikalno.Strokovni sodelavci in svetovalci skupaj z namestniki in varuhomsodelujejo na vseh področjih komuniciranja z različnimi javnostmi(pogovori s pobudniki zunaj sedeža, obiski centrov za begunce,policijskih postaj, psihiatričnih bolnišnic, sodelovanje v preventivnihakcijah, nastopi v medijih, na predavanjih…)


Pod vodstvom direktorja strokovnih služb se predvidoma vsakteden sestanejo strokovni sodelavci in svetovalci varuha. Na tedenskemkolegiju varuh potem z namestniki, generalno sekretarko, direktorjemstrokovnih služb in predstavnico za odnose z javnostmi obravnavaprimere, ki kažejo na sistemsko kršenje pravic, snuje pristope kreševanju le-teh in išče ustrezne načine delovanja.


V uradu deluje intranetno komuniciranje, ki zaradi področnerazvejenosti omogoča lažji pregled dogajanja v uradu. Odličenpripomoček pri internem komuniciranju je tudi informativna bazamedijskih klipingov, do katere imajo vsi zaposleni neposreden dostop.Poleg tega, da so neposredno obveščeni o medijskem spremljanju delaurada VČP, imajo pregled tudi nad vsemi medijsko odmevnimi primerikršenja pravic ali primeri nepravilnosti.


V letu 2001 je izobraževanje zaposlenih potekalo predvsem vdomovini. Uslužbenci so se udeleževali seminarjev in strokovnihsrečanj, ki so jih organizirale druge inštitucije. Nekateri uslužbenciso tudi sami aktivno sodelovali s svojimi prispevki pri izvedbiizobraževanja za različno strokovno javnost. Namestnik varuha JernejRovšek je kot strokovnjak Sveta Evrope sodeloval s prispevki oizkušnjah o delu slovenskega varuha in nekaterih drugih ombudsmanov priustanavljanju in začetku dela nekaterih na novo ustanovljenih uradovombudsmanov v vzhodnoevropskih državah. Namestnik varuha Aleš Butala paje s svojimi prispevki sodeloval pri izvedbi izobraževanja za različnodomačo strokovno javnost.

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.