Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Objava delovnega mesta vodje pisarne generalnega sekretarja

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.), v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) in 2. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 74/09 Odl. US: U-I-136/07-13 in 40/12-ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh), Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto

VODJA PISARNE GENERALNEGA SEKRETARJA VII/1

za določen čas – nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom (z največ štirimesečnim poskusnim delom) in sicer predvidoma od sredine septembra 2015 do sredine oktobra 2016 oz. do vrnitve javne uslužbenke z materinskega in starševskega dopusta (za čas predaje dela - en mesec pred nastopom materinskega dopusta - in za čas trajanja materinskega in starševskega dopusta javne uslužbenke).  

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (16201) ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (16202) ali visokošolska strokovna izobrazba (16203) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (16204)
 • 8 mesecev delovnih izkušenj

Zahtevana funkcionalna in specialna znanja oz. posebne sposobnosti so: nižji nivo znanja najmanj enega svetovnega jezika (nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil) in usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva VII/1 stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Za delovna mesta, za katere se ne zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem..


Delovne naloge, ki jih bo izbrani kandidat opravljal so naslednje:

 • vnos, obdelava in izpis podatkov iz kadrovske evidence RIS4 in prenos teh podatkov v sistem MFERAC (prisotnost, odsotnost...)
 • vnos podatkov, drugih prejemkov, nadomestil v sistem MFERAC in opravila, vezana na izplačilo plač
 • tajniška opravila za generalnega sekretarja Varuha
 • pomoč sodelavcem pri delu z aplikacijami Varuha
 • korespondenca za generalnega sekretarja Varuha
 • evidentiranje, arhiviranje in dokumentiranje gradiv
 • vodenje zahtevnejše dokumentacije in evidenc ter usklajevanje obveznosti generalnega sekretarja
 • likvidacija računov in izdelava odredb za izplačila
 • vodenje evidenc in urejanje dokumentacije osnovnih sredstev in skrb za pravilno označevanje le-teh
 • strokovne naloge v zvezi z vodenjem in obračunavanjem blagajniškega maksimuma
 • skrb za izdajo naročilnic
 • vodenje evidence kartic za MPP in skrb za polnjenje teh kartic
 • obračunavanje stroškov za zunanje sodelavce in predstavnike nevladnih organizacij na področju državnega preventivnega mehanizma ter sodelovanje z njimi
 • druga dela in naloge po odredbi generalnega sekretarja Varuha

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere  mora biti razvidna vrsta izobrazbe, datum pridobitve izobrazbe ter ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti del in nalog,
 • izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev zgoraj navedenih podatkov  iz uradnih evidenc.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom (z največ štirimesečnim poskusnim delom), in sicer predvidoma od sredine septembra 2015 do sredine oktobra 2016 oz. do vrnitve javne uslužbenke z materinskega in starševskega dopusta (za čas predaje dela - en mesec pred nastopom materinskega dopusta - in za čas trajanja materinskega in starševskega dopusta javne uslužbenke).

Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Varuha, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev-vodja pisarne generalnega sekretarja«, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto delovno mesto vodja pisarne generalnega sekretarja VII/1«, na naslov: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Varuha in Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok izteče 26. 6. 2015.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije o izvedbi javne objave daje Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke, telefon: 01/ 475 00 12 od 9.30 do 10.30 ure

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

 

Natisni: