Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neukrepanje ministrstev jemlje otrokom s posebnimi potrebami

Pobudnica se je obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) v zvezi s pravicami staršev, ki negujejo otroke s posebnimi potrebami v povezavi z omejitvami dopusta po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) oziroma sedaj po Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16). Pobudnici je bilo znano, da se je Varuh v preteklosti ukvarjal z navedeno problematiko. Želela je vedeti,, kako se je zadeva razvijala naprej, saj je pripravljala pritožbo zoper odločbo o letnem dopustu, s katero ji je delodajalec sicer priznal dodatne dneve dopusta za nego in varstvo telesno ali duševno prizadete osebe, vendar pa ji je skupni dopust omejil na 35 dni v skladu z omejitvijo, ki jo določa ZUPPJS16.

Varuh je problematiko omejitev števila dni letnega dopusta za javne uslužbence, ki varujejo in negujejo otroke s težjo telesno ali zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo obravnaval v letu 2013. Primer je bil objavljen na naši spletni strani in v Letnem poročilu Varuha za leto 2013 na strani 241. Pobudo smo ocenili kot utemeljeno, kar pomeni, da gre v zadevi za kršitev pravic ali drugo nepravilnost. Po našem mnenju je ZUJF neupravičeno posegel v pravice posameznih javnih uslužbencev, ki varujejo in negujejo otroke s telesno ali duševno prizadetostjo. Varuh je takrat pristojnemu Ministrstvu za notranje zadeve predlagal, naj pripravi spremembe ZUJF in kot izjemo od omejitve letnega dopusta prizna merilo varovanja in nege težje telesno in zmerno, težje ali težko duševno prizadete osebe. Državni zbor je ob obravnavi poročila priporočilo sprejel in predlagal ministrstvu, da ga upošteva. Priporočilo ni bilo uresničeno.

O navedeni problematiki smo se nato v začetku leta 2015 pogovarjali tudi s sedanjim ministrom za javno upravo. Varuhinja je ponovila stališče Varuha, minister za javno upravo pa je vztrajal na stališču svojega predhodnika.

Povedal pa je še, da gre za omejitev, ki izhaja iz začasnega ZUJF in bi bilo za to skupino staršev treba zagotoviti sistemsko rešitev. Ocenil je, da ni smiselno dodatno obremeniti delodajalca, ampak je nujno najti rešitev za vse starše z otroki s posebnimi potrebami ne glede na sektor, v katerem so zaposleni. Žal nam ni znano, da bi zadeva od tu dalje kakorkoli napredovala, zato sedaj veljavno ureditev še vedno štejemo za neustrezno. Po mnenju Varuha ureditev ni skladna s 53. in 54. členom Ustave RS. Zadevo bomo ponovno izpostavili na prvem, naslednjem srečanju z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 4.3-5/2016

Natisni: