Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

7. Predlogi za rešitev

1. Zakonodajalec naj na predlog vlade v stanovanjskem zakonu sprejmetakšne modele nadomestne privatizacije, ki bodo realno lahko rešiliproblem večine najemnikov in lastnikov denacionaliziranih stanovanj. Toje mogoče storiti z višjimi subvencijami najemnikom pri nakupu drugegastanovanja ali z izdatnejšimi materialnimi stimulacijami lastnikov, dastanovanja prodajo najemnikom pod ugodnimi pogoji.

 2. S spremembami SZ je treba zagotoviti trdnost intrajnost položaja najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih. Tudi znatančno opredelitvijo vsebine neprofitne najemnine, ki ne bi smelavsebovati nekaterih postavk, npr. stroškov kapitala. Morebitno razlikov višini najemnine naj bi lastnikom takšnih stanovanj pokrila država.

3. Zagotoviti je treba učinkovitejše mehanizme za pravno varstvonajemnikov v denacionaliziranih stanovanjih. Z zakonom naj se predvidipreoblikovanje svetov za varstvo pravic najemnikov v organe, ki bodozagotavljali brezplačne nasvete in pravno pomoč najemnikom, še posebejpa najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih.

4. Proučijo naj se možnosti za učinkovitejše uveljavljanje predkupnepravice najemnika v SZ za vsak primer prodaje njegovega stanovanja,tudi pri prodaji celotnega objekta. Predkupna pravica naj se zabeležitudi v zemljiški knjigi, ki omogoča ločeno vodenje etažne lastnine.

5. Stanovanjski zakon naj omogoči realno vrednotenje vlaganj najemnikovv denacionaliziranih stanovanjih v času, ko so bila stanovanja vdružbeni lastnini.

* * *

Predlagamo, da pristojna in zainteresirana delovna telesa državnegazbora to posebno poročilo obravnavajo in naložijo vladi, da pripraviustrezne zakonske in druge ukrepe ob upoštevanju predlogov varuhačlovekovih pravic.

 

Matjaž Hanžek

varuh človekovih pravic