Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

3. Neupoštevanje opozoril Varuha in neuresničevanje dosedanjih predlogov in sklepov

Varuh je tudi v naslednjih letih v poročilih opozarjal na probleme, s katerimi se soočajo najemniki v denacionaliziranih stanovanjih. Kljub tem sporočilom, ki so naletela tudi na pozitivne odzive v sklepih državnega zbora in državnega sveta, ugotavljamo, da se večina problemov, na katere smo opozarjali, ni rešila, kljub večkratnim zagotovilom ministrstva za okolje in prostor in vlade, da se bodo lotili reševanja te problematike. Problemi najemnikov zato ostajajo vseskozi bolj ali manj nespremenjeni.

Niso se uresničili sklepi državnega zbora, da bo rešitve nakazal nacionalni stanovanjski program (NSP), ki je bil sprejet v državnem zboru 10.5.2000. Državni zbor je v 17. točki stališč, ki jih je sprejel ob prvi obravnavi NSP na seji dne 11.9.1997, predlagal, naj NSP "predvidi ukrepe za razreševanje problematike stanovalcev v denacionaliziranih stanovanjih".

Na podlagi peticije Združenja najemnikov nacionaliziranih stanovanj je Vlada RS na seji dne 2. aprila 1998 sprejela mnenje, v katerem je med drugim ugotovila potrebo po zakonski opredelitvi novih instrumentov, ki bodo razširili možnosti, ki jih SZ že vsebuje v zvezi s t. i. nadomestno privatizacijo.

Vlada je ob obravnavi omenjene peticije podprla tudi ustanovitev posebne komisije, sestavljene iz pravnih in ekonomskih strokovnjakov in predstavnikov obeh združenj, to je Združenja najemnikov nacionaliziranih stanovanj in Združenja lastnikov razlaščenega premoženja, ki naj bi "ugotovila obstoječe pravne možnosti za rešitev problema". Komisija se je sestala le na uvodni konstitutivni seji, kasneje pa je odgovorni na ministrstvu za okolje in prostor brez utemeljitve niso več sklicevali. Komisija naj bi v skladu vladnimi sklepi tudi pripravila predlog dopolnitev SZ “v delu, ki bo razširil obseg materialnih spodbud skladno s 125. členom Stanovanjskega zakona v okviru materialnih možnosti države”. Tako so sklepi Vlade RS z dne 2.4.1998 ob obravnavi peticije združenja ostali neuresničeni.

Združenje najemnikov se nam je tudi pritožilo, da ni bilo vključeno v obravnavo sprememb SZ v letu 1999, s katerimi je bila realizirana odločba Ustavnega sodišča U-I-190/95 (Ur. list RS, št. 4/98), ki je razveljavila Pravilnik o metodologiji za izračun neprofitnih najemnin, čeprav je sprememba zadevala tudi najemnike.

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je leta 1999 ugotovila, da protislovja med interesi lastnikov in najemnikov, prejšnjih ISP na nacionaliziranih stanovanjih, ostajajo nerazrešena. Predstavnik ministrstva za okolje in prostor je zagotovil, da bo ministrstvo pripravilo nov zakonski predlog, ki bo zajemal več sprememb, med drugim tudi take, s katerimi se bo razreševal omenjeni konflikt. Komisija je sprejela sklep, da bo ob vložitvi predloga zakona opravila širšo razpravo z vključitvijo zainteresirane javnosti.

Ob obravnavi poročila varuha za leto 2000 na seji dne 3.10.2001 je Državni svet Republike Slovenije v 8. točki sklepov posebej soglašal s tistim delom poročila varuha, ki omenja stanovanjsko problematiko in še posebej konflikte med najemniki in lastniki denacionaliziranih stanovanj. Državni svet je pritrdil stališčem varuha, da se kljub sklepom državnega zbora in vlade "ni zgodilo nič, mnogi ljudje pa živijo v nemogočih razmerah".

O vsem tem je varuh poročal v svojih poročilih, vendar se razmere v temelju niso spremenile in vlada v tem času ni pripravila nobenih novih rešitev za odpravo interesnih in dejanskih konfliktov med novimi lastniki - denacionalizacijskimi upravičenci in najemniki - nekdanjimi nosilci stanovanjske pravice.