Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Uvod

UVOD

Varuh človekovih pravic varuje posameznika v stikih z državnimi organi, organi lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil ter nadzira delovanje teh organov in institucij. Posamezniku daje varstvo s tem, da njegove pritožbe preiskuje in predlaga odpravo nepravilnosti, če ugotovi, da je pritožba utemeljena. Gre za varstvo na področju pravilnega in korektnega ravnanja oblasti v razmerju do posameznika. Varuh sicer nima pristojnosti oblastnega odločanja, je le dodatno sredstvo zunaj sodnega varstva pravic posameznikov.

Eno izmed orodij, ki varuhu človekovih pravic omogočajo delo, je tudi javnost. Delo varuha je ob zaupnosti posameznih postopkov javno in s tem izpostavljeno javni oceni. Javnost lahko tako ocenjuje tudi delovanje vseh organov, ki jih varuh nadzoruje. Ena izmed oblik javnega delovanja varuha je tudi letno poročilo. Z njim javnost seznanja o spoštovanju človekovih pravic v družbi in o njegovih prizadevanjih za odpravo kršitev povezanih s človekovimi pravicami. Poročilo je varuh po zakonu zavezan vsako leto predstaviti državnemu zboru. Ta publikacija je sedmo redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Obenem je to tudi prvo poročilo novega varuha.


Letošnje poročilo se po strukturi ne razlikuje od prejšnjih, saj je šest dosedanjih poročil že določilo neke vrste standard, ki ga je težko izboljšati. Tako v prvem poglavju predstavljamo splošen pregled stanja človekovih pravic v Sloveniji, ki po našem mnenju zahtevajo poseben poudarek. V drugem poglavju so natančneje analitično obdelani problemi, na katere je varuh naletel. V naslednjih pa so splošne informacije o načinih dela, komuniciranja z javnostmi, pregled porabe finančnih sredstev in statistika. Pregled zaključujemo s predstavitvijo nekaterih zanimivejših primerov. Ker je državni zbor potrdil varuhovo željo po poudarjenem spremljanju kršitev otrokovih pravic šele jeseni lanskega leta, to področje v tem poročilo še ni predstavljeno v posebnem poglavju, ampak se pojavlja kot del drugih področij. Problematika varstva osebnih podatkov pa po svojem obsegu zaenkrat še ne bi uspela napolniti posebnega poročila, k izdaji katerega varuha zavezuje zakon, zato je obravnavana v posebnem poglavju letnega poročila.


Poročilo je najbolj celovit prikaz dela institucije v letu, a je le ena izmed oblik komuniciranja z javnostjo. Ker se delo varuha človekovih pravic ne konča le pri reševanju posamičnih primerov kršitev človekovih pravic, ampak meri tudi v izboljševanje dela državnih organov in preprečevanje nadaljnjih kršitev v vseh segmentih družbe, želimo, da bi bila v tej publikaciji strnjena opozorila spodbuda za izboljšanje ravnanja vseh nas.