Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

A. Predpisi

CZ
Carinski zakon
(Ur. list RS, št. 1/95, 28/95)

EKČP
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2 ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11

(Mednarodne pogodbe, št. 7/94, Ur. list RS, št 33/94)

KZ
Kazenski zakonik Republike Slovenije
(Ur. list RS, št. 63/94 popr.70/94)

ObrZ
Obrtni zakon
(Ur. List RS, št.30/93, … do 36/2000)

PIKZ
Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
(Ur. list RS, št. 102/2000)

SZ    
Stanovanjski zakon

(Ur. list RS/I, št. 18/91, 19/91, 13/93, 9/94, 21/94, 22/94, 29/95, 23/96, 24/96, 44/96, 23/96, 1/2000, 22/2000)

UZITUL
Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Ur. list RS-I, št. 1/91, 45/94)

ZAzil    
Zakon o azilu
(Ur. list RS, št. 61/99, 66/2000, 113/2000, 124/2000, 67/2001)

ZBPP    
Zakon o brezplačni pravni pomoči

(Ur. list RS, št. 48/2001)

ZD

Zakon o dedovanju
(Ur. list SRS, št.15/76, 23/78, RS-I, št. 17/91, 82/94)

ZDDV
Zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. list RS, št. 89/98, 17/2000)

ZENO
Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva
(Ur. list SRS, št. 6/83, … do 29/95)

ZDavP    
Zakon o davčnem postopku

(Ur. list RS, št. 18/96, 78/96, 87/97, 35/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/2001, 97/2001)

ZVOP    
Zakon o varstvu osebnih podatkov

(Ur. list RS, št. 59/99, 57/2001, 59/2001)

ZDS
Zakon o davčni službi
(Ur. list RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98)

ZZdrS
Zakon o zdravniški službi
(Ur. list RS, št. 98/99)

ZGO
Zakon o graditvi objektov
(Ur. list SRS, št. 34/84, 29/86, RS, št. 59/96)

ZUS
Zakon o upravnem sporu
(Ur. list RS, št. 50/97 popr. 65/97)

ZVDZ
Zakon o volitvah v državni zbor

(Ur. list RS, št. 44/92, 13/93, 60/95)

ZVarCP
Zakon o varuhu človekovih pravic

(Ur. list RS, št. 71/93 popr. 15/94)

ZKP
Zakon o kazenskem postopku

(Ur. list RS, št. 63/94 popr. 70/94)

ZLS    
Zakon o lokalni samoupravi

(Ur. list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/2000, 28/2001, 87/2001, 16/2002)

ZMed    
Zakon o medijih

(Ur. list RS, št. 35/2001)

ZOR    
Zakona o obligacijskih razmerjih

(Ur. list SFRJ št. 29/78-39/85 in 57/89)

ZNP
Zakon o nepravdnem postopku
(Ur. list (S)RS, št. 30/86, … do 20/88 )

ZVCP    
Zakon o varnosti cestnega prometa

(Ur. list RS, št. 30/98, , 33/2000, 39/2000, 49/2000, 61/2000, 100/200021/2002)

ZVO
Zakon o varstvu okolja
(Ur. list RS, št. 32/93, … do 22/2000)

ZVojD    
Zakon o vojaški dolžnosti

(Ur. list RS,-stari, št. 18/91, RS/I 17/91, 13/93, 37/95, 74/95, 43/2001)

ZLV
Zakon o lokalnih volitvah
(Ur. list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95)

ZN
Zakon o notariatu
(Ur. list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94)

ZIKS
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij

(Ur. list SRS, št. 17/78, 41/87, 8/90 in Ur. list RS, št. 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98)

ZIKS-1
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
(Ur. list RS, št. 22/2000)

ZIZ 
Zakon o izvršbi in zavarovanju

(Ur. list RS, št. 51/98, 72/98, 11/99)

ZPIZ
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Ur. list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96)

ZPIZ-1    
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

(Ur. list RS, št. 106/99, 72/2000, 81/2000, 124/2000, 52/2001, 109/2001, 11/2002)

ZObr
Zakon o obrambi

(Ur. list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97)

ZNP
Zakon o nepravdnem postopku
(Ur. list SRS, št. 30/86 popr. 20/88)

ZSV
Zakon o socialnem varstvu

(Ur. list RS, št. 54/92 popr. 56/92, 13/93)

ZUP    
Zakon o splošnem upravnem postopku

(Ur. list RS, št. 80/99, 70/2000)

ZZDej
Zakon o zdravstveni dejavnosti

(Ur. list RS, št. 9/92, 37/95, 17/95, 8/96)

ZID
Zakon o inšpekciji dela

(Ur. list RS, št.38/94, 32/97)

ZPPSL
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

(Ur. list RS, št. 67/93, 45/94, 39/97)

ZZT
Zakon o zaposlovanju tujcev
(Ur. list RS, št. 33/92, 13/93)

ZDRS    
Zakon o državljanstvu Republike Slovenije

(Ur. list RS/I, št. 1/91, 30/91, 38/92, 61/92, 13/94, 13/95, 29/95, 59/99)

ZPPVS    
Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji

(Ur. list (S)RS, št. 15/76, 42/86, 5/90, RS-stari, 22/91, RS/I 17/91, 13/93, 66/93, 29/95)

ZSS    
Zakon o sodniški službi

(Ur. list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/2001)

ZTuj
Zakon o tujcih

(Ur. list RS-I, št. 1/91, 17/91, 13/93, 29/95, 44/97)

ZTuj-1    
Zakon o tujcih

(Ur. list RS, št. 61/99, 66/2000, 113/2000, 124/2000, 67/2001)

ZUSDDD    
Zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

(Ur. list RS, št. 61/99, 54/2000, 64/2001)

ZDoh    
Zakon o dohodnini

(Ur. list RS, št. 71/93, 2/94, 1/95, 2/95, 7/95, 11/95, 11/96, 14/96, 18)6, 44/96, 68/96, 10/97, 82/97, 87/97, 13/98, 1/99, 11/99, 36/99, 15/2000, 13/200119/2002)

ZPol    
Zakon o policiji

(Ur. list RS, št. 49/98, popr. 66/98, 66/98, 93/2001)

ZDen    
Zakon o denacionalizaciji

(Ur. list RS/I, št.27/91, 56/92, 13/93, 31/93, 24/95, 29/95, 74/95, 1/97, 20/97, 23/97, 41/97, 49/97, 87/97, 13/98, 65/98, 67/98, 76/98, 83/98, 60/99, 66/2000, 11/2001)

ZVolK
Zakon o volilni kampanji
(Ur. list RS, št. 62/94, 17/97)

ZPD
Zakon o prometnem davku
(Ur. list RS, št. 4/92, 16/96, 18/96, 3/98)

ZZZat
Zakon o začasnem zatočišču

(Ur. list RS, št. 20/97)

ZRPPN
Zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin

(Ur. list SRS, št. 5/80, 30/87, 20/89)

ZZVN    
Zakon o žrtvah vojnega nasilja
(Ur. list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 39/98, 43/99, 19/2000, 28/2000, 1/2001, 64/2001)

ZZVZZ
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. list RS, št. 9/92, …do 56/99)

ZZZDR
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(Ur. list (S)RS, št. 14/89, … do 60/99)

ZZZPB
Zakon o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti
(Ur. list RS, št. 5/91, …do 69/98)

ZVojI
Zakon o vojnih invalidih

(Ur. list RS, št. 63/95, 19/97)

ZS
Zakon o sodiščih
(Ur. list RS, št. 19/94, 45/95)

ZPP
Zakon o pravdnem postopku

(Ur. list SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87,57/89, 20/90, 27/90)

ZP    
Zakon o prekrških

(Ur. list (S)RS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, RS-stari 10/91, RS/I 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/2000, 33/2000, 24/2001)

ZPLD-1
Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
(Ur. list RS, št. 65/2000)

ZRLI
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi
(Ur. list RS, št. 15/94, …do 82/98)

ZRud
Zakon o rudarstvu
(Ur. list RS, št. 56/99)

ZPKri    
Zakon o popravi krivic

(Ur. list RS, št. 59/96, 68/98, 61/99, 11/2001, 29/2001, 87/2001)

ZNDM
Zakon o nadzoru državne meje
(Ur. list RS-I 1/91)

ZST
Zakon o sodnih taksah

(Ur. list SRS, št. 1/90 in Ur. list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98)

ZGJS
Zakon o gospodarskih javnih službah
(Ur. list RS, št. 32/93)

ZJG
Zakon o javnih glasilih

(Ur. list RS, št. 18/94)

ZUOPP
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(Ur. list RS, št. 54/00)

ZUN
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Ur. list (S)RS, št. .. 9/2001)

 

 
B. Državni in drugi organi


AD - Azilni dom

COT - Center za odstranjevanje tujcev

CSD -
Center za socialno delo

DS - Državni svet Republike Slovenije

DZ
- Državni zbor 

FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

GDU -
Glavni davčni urad

IRSOP - Inšpektorat RS za okolje in prostor

JS -
Jamstveni sklad Republike Slovenije

KS - Krajevna skupnost

MNZ - Ministrstvo za notranje zadeve
 
UNZ - Uprava za notranje zadeve
 
PDT - Prehodni dom za tujce

MG - Ministrstvo za gospodarstvo

MP
- Ministrstvo za pravosodje
 
MDDSZ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 
MZ - Ministrstvo za zdravstvo
 
MO - Ministrstvo za obrambo 
 
MOL -  Mestna občina Ljubljana

MOP - Ministrstvo za okolje in prostor

MŠŠ - Ministrstvo za šolstvo in šport
 
MKGP - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
MZZ - Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
MZT - Ministrstvo za znanost in tehnologijo

MF - Ministrstvo za finance 

OSPN - Oddelek strožjega policijskega nadzora

PU - Policijska uprava

RS - Republika Slovenija

RTVS - Radiotelevizija Slovenije

PP -
Policijska postaja

RRI - Republiški rudarski inšpektorat

RVK -
 Republiška volilna komisija

SOVA
- Slovenska obveščevalno varnostna agencija 
 
SKZG - Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov

SOS - Slovenski odškodninski sklad

SV - Slovenska vojska

UE - Upravna enota

UIKS - Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

UNZ - Uprava za notranje zadeve

DURS
- Davčna uprava RS
 
RUJP - Republiška uprava za javne prihodke
 
ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

ZPKZ - Zavod za prestajanje kazni zapora

ZRSZ -
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije


C. Ostalo

CPT - Evropski odbor za preprečevanje mučenja

HDR - Poročilo o človekovem razvoju – Slovenija 200-2001 (Human Rights Development)

IOI - International Ombudsman Institute

Lp
- Letno poročilo varuha

UNCHR - Visoki komisariat Združenih narodov za begunce

VČP - Varuh človekovih pravic

ZPMS - Zveza prijateljev mladine Slovenije