Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

2.2.7. Narodnost in državljanstvo

Letno poročilo 2001 - Poglavje 2.2.7.

2.2.7. Narodnost in državljanstvo

Na varuha je bila naslovljena pobuda, iz katere je izhajalo, da v izpisku iz rojstne matične knjige ni navedena narodnost osebe, nakatero se izpisek nanaša. Pobudnik je menil, da gre za pomemben podatek in bi ga izpisek moral vsebovati. Pobudniku smo pojasnili razliko med narodnostjo in državljanstvom. Narodnost je neka čustvena, intimna povezava posameznika z določeno družbeno skupino. Vsakdo se lahko svobodno odloči, ali se bo prištel k nekemu narodu ali ne. Ustava namreč zagotavlja, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine in da so pred zakonom vsi enaki (ne glede na narodnost). Državljanstvo pa je neka pravna povezava med posameznikom in državo, iz katere tudi izhajajo medsebojne pravice in obveznosti. Ustava določa, da ima vsakdo pravico do svobodnega izražanja pripadnosti svojemu narodu ali narodni skupnosti (narodnost). Narodnost posameznika je med drugim tudi osebni podatek. ZVOP določa, da lahko državni organi obdelujejo te podatke samo, če je tako določeno z zakonom. Zakon o matičnih knjigah iz leta 1974 natančno določa, katere podatke je treba vpisati v rojstno matično knjigo. Podatek o narodnosti ni naveden.