Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

2.2.6. Zakonito zastopstvo in roditeljska pravica

Letno poročilo 2001 - Poglavje 2.2.6.

2.2.6. Zakonito zastopstvo in roditeljska pravica

ZVOP določa, da mora upravljavec zbirke osebnih podatkov med drugim posamezniku omogočiti tudi vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani vzbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj. V skladu z Zakonom ozakonski zvezi in družinskih razmerjih preide ta pravica na starše, če so otroci mladoletni. Mladoletne otroke zastopajo starši.

V osnovni šoli so razvezanemu očetu dveh mladoletnih otrok začasno odklonili vpogled v njuni spričevali. Ravnateljica šole je želela predhodno preveriti dopustnost vpogleda razvezanega očeta v spričevali glede na določbe ZVOP. Zavod Republike Slovenije za šolstvo ji je posredoval načelno mnenje. Razvezani zakonec nima pravice vpogleda v otrokovi spričevali, če mu je to prepovedano z odločbo pristojnega sodišča ali centra za socialno delo. Po pridobitvi mnenja je bil razvezanemu očetu omogočen vpogled v otrokovi spričevali.

Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov je v zadevi podal nasprotno mnenje. V skladu z načelom, da je v zvezi z obdelavo osebnih podatkov prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno, razvezani oče naj ne bi imel pravice do vpogleda. Roditeljsko pravico izvršuje tisti od razvezanih staršev, kateremu je otrok dan v varstvo in vzgojo. Ta je tudi zakoniti zastopnik otroka in kot tak ima edini pravico do vpogleda. Razvezani oče bi smel vpogledati v spričevali le, če bi bil za to pooblaščen z zakonom, pisno zahtevo ali privolitvijo posameznika. Zakon te pravice ne določa. Pridobiti bi moral torej pisno privolitev zakonitega zastopnika (razvezane matere).


Inšpektoratu smo odgovorili, da njegovemu stališču načeloma in ob sedanji zakonski ureditvi ne moremo oporekati. Vendar menimo, da so z vidika ustave in ratificiranih mednarodnih konvencij o pravicah otrok določbe Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v določeni meri ustavno sporne. Predvsem tiste, ki roditelja omejujejo v izvrševanju roditeljske pravice. Roditeljska pravica pripada obema roditeljema. Omejitev pravice je izjemni ukrep, ki mora biti določen v korist otroka zaradi varovanja njegovih koristi. Ustava določa, da razloge odvzema ali omejitve roditeljske pravice določa zakon. Zato menimo, da bi zakon moral natančneje določiti same koristi otroka in pogoje, pod katerimi se lahko ta pravica omeji. Hkrati pa bi moral tudi določiti, katera izmed roditeljskih pravic se lahko v posameznih primerih omeji in v kolikšnem obsegu. Razmišljamo, da bi v tej smeri sprožili ustrezne postopke pred Ustavnim sodiščem RS.