Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

2.2.4. Varovanje podatkov prijaviteljev pri tržnem inšpektoratu

2.Obravnavana problematika

2.2.Varstvo osebnih podatkov

2.2.4. Varovanje podatkov prijaviteljev pri tržnem inšpektoratu

Pobudnica nas je seznanila s svojo pritožbo zaradi dela tržnega inšpektorja iz enote Kamnik, ki naj bi omogočil obravnavani pravni osebi seznanitev z njenimi podatki torej podatki prijavitelja.

Iz odgovora Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, Urada glavnega inšpektorja je razvidno, da varovanje vira prijave v vsakem primeru ni niti potrebno niti smiselno. Takšni primeri so predvsem pri prijavah na podlagi določil Zakona o varstvu potrošnikov. Ker je bila temelj prijave v konkretnem primeru pogodba, sklenjena med konkretnimi stanovalci in ponudnikom blaga in storitev, je inšpektor menil, da varovanje tajnosti vira prijave ni potrebno.

Strinjali smo se z ugotovitvijo inšpekcije, da varovanje tajnosti prijave ni vedno mogoče ali smiselno. V določenih primerih se prijavitelj (npr. potrošnik) na inšpekcijo obrne ravno z željo, da bi posredovala za rešitev spora med njim in trgovcem. Potrošnik torej identitete ne skriva, prav nasprotno. Ravno tako je nedvomno že glede na predmet spora trgovcu identiteta potrošnika znana. Nismo pa se strinjali z obrazložitvijo inšpektorata v konkretnem primeru. Opozorili smo jih, da po našem mnenju v primeru pobudnice ni šlo za okoliščine, ko bi bilo v interesu prijavitelja, da se njegova identiteta razkrije oziroma ko bi ne imelo smisla, da se skrije. Prizadeta je namreč želela le opozoriti na nepravilnosti pri delu gospodarske družbe, ki morebiti niso bile vezane samo na konkretni primer. Predlagali smo, da Urad glavnega tržnega inšpektorata Republike Slovenije inšpektorje in še posebej tržnega inšpektorja Enote Kamnik opozori na večjo previdnost pri presoji, ali je v konkretnem primeru treba ravnati v skladu s 87.členom Zakona o upravi in zaščititi vir prijave (kar je pravilo) ali ne.

Naknadno smo prejeli v vednost dopis Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, naslovljenega na vse tržne inšpektorje. V njem jih posebej opozarja na dolžnost varovanja tajnosti prijave, sporočila ali pritožbev skladu s 87. členom Zakona o upravi. Oseba, ki je podala prijavo tržnemu inšpektorju zoper drugo osebo, nima narave stranke v upravnem postopku. Inšpektor začne in vodi postopek proti prijavljeni osebi po uradni dolžnosti in na podlagi svojih ugotovitev izreka ukrepe, če ugotovi nepravilnosti. Le v nekaterih primerih se postopka udeležuje tudi oseba (prijavitelj), ki izkaže pravni interes sodelovati v postopku. V takih primerih že iz narave stvari izhaja, da varovanje vira prijave ni potrebno, ker stranka sama izkaže svojo identiteto z nastopanjem v upravnem postopku zaradi varovanja svojih osebnih koristi. Tržni inšpektorat inšpektorje opozarja, da je potrebna previdnost pri presoji, v katerih primerih ni treba ravnati v skladu s 87. členom Zakona o upravi.