Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

2.13. Gospodarske javne službe

Letno poročilo 2001 - Poglavje 2.13.

2.13. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Število pobud s tega področja se je glede na leto 2000 povečalo za več kot polovico. Največ pobud smo prejeli s področij energetike, komunikacij in prometa. Na področju komunalnega gospodarstva se pobude nanašajo predvsem na problematiko plačevanja komunalnih storitev. Gre za probleme plačevanja stroškov za vodo, tudi v povezavi z gradnjo novih vodnih zajetij, in plačilom taks, ter odvoza komunalnih odpadkov, katerih cene so se v letu 2001 dvignile. Na področju energetike se pobude nanašajo predvsem na probleme ogrevanja stanovanj in stroškov za dobavo toplotne energije. Na področju komunikacij pa se je povečanje nanašalo predvsem na nezadovoljstvo s ponudbo nacionalnega ponudnika telefonskih storitev in plačevanjem obveznega prispevka za RTV.


Pobudnica je stara 60 let, živi sama in ima precejšnje zdravstvene težave. Telekom jo je bremenil za plačilo mesečnih stroškov v višini 518.386,00 tolarjev. Zatrjevala je, da navedenih telefonskih stroškov ni povzročila. Ker z zavračanjem plačila tako visokega računa pri Telekomu ni uspela, na njene prošnje za zmanjšanje oziroma oprostitev dela računa ji niso niti pisno odgovorili, se je v strahu pred grožnjo o sodni izterjavi obrnila po pomoč k varuhu.

S posredovanjem pri Telekomu smo uspeli. Pobudnici so pisno sporočili, da so navedeni račun za telefonske storitve znižali za impulze, ki so se nanašali na uporabo komercialne linije 090.


Navedenega problema morda ne bi bilo, če bi bili Telekomovi računi za uporabo stacionarnega telefona specificirani tako, da bi bilo pravilnost zaračunanega zneska mogoče preveriti. Zakon o telekomunikacijah predvideva izdajo specificiranega računa. Določa ga tudi Pravilnik o obvezni sestavinah in drugih elementih splošnih pogojev za opravljanje storitev fiksnega javnega telefonskega omrežja in mobilnega javnega radijskega omrežja (Ur. list RS, št. 77/2001). V skladu s pravilnikom, ki se uporablja od 19.10.2001, mora operater naročniku na njegovo zahtevo, uporabniku pa na podlagi soglasja naročnika, poslati razčlenjeni račun v skladu s splošnim aktom Agencije RS za telekomunikacije in radiofuzijo.